Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Woensdag 19 juni 2024

 

Markus 9:30b-32

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En van daar weggaande, reisden zij door Galilea; en Hij wilde niet, dat het iemand wist. Want Hij leerde Zijn discipelen, en zeide tot hen: De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen, en zij zullen Hem doden, en gedood zijnde, zal Hij ten derden dage wederopstaan. Maar zij verstonden dat woord niet, en zij vreesden Hem te vragen."

"[Jezus] wilde niet dat iemand het te weten kwam, want hij gaf zijn leerlingen onderricht. Hij zei tegen hen: 'De Mensenzoon wordt uitgeleverd, hij valt in handen van mensen die hem zullen doden, maar na drie dagen zal hij opstaan.' Ze begrepen niet wat hij zei, maar durfden hem ook niet om uitleg te vragen."

"Jezus zei tegen hen: 'De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem doden, maar na drie dagen zal hij uit de dood opstaan.' Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem geen vragen te stellen."

"Jezus zei tegen hen: 'De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem doden, maar na drie dagen zal hij uit de dood opstaan.' Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem geen vragen te stellen."

"Jezus wilde met Zijn discipelen alleen zijn om hun bepaalde dingen uit te leggen. "Ik zal verraden worden en in handen van de mensen vallen," zei Hij. "Zij zullen Mij vermoorden, maar na drie dagen zal Ik uit de dood terugkomen." De discipelen begrepen niet wat Hij daarmee bedoelde en durfden Hem er ook niet naar te vragen."

 

Overdenking van vandaag:

Ondanks het feit dat Jezus het persoonlijk verteld heeft, hebben de leerlingen een zeer moeilijke tijd om te begrijpen dat hij moet sterven en moet worden opgewekt uit de dood. Door hun begrip en op grond van hun verwachtingen, zou de Messias een overwinnende verlosser moeten zijn.  

Met al de machtige vertoningen die ze hadden gezien van Jezus, kunnen we begrijpen dat het moeilijk voor hen geweest moet zijn om zich zelfs iemand voor te stellen die de macht van Jezus heeft.  

Soms is ons begrip over Jezus' waarheid geblokkeerd vanwege onze verwachtingen van hem. Laten we God vragen om de blindheid van onze eigen ogen weg te halen!

 

Gebed:

Vader, ik beken dat wat ik wil van Jezus mij soms verblindt voor wat ik van hem nodig heb en voor wat hij verlangt mij te leren. Verwijder alstublieft mijn blindheid en corrigeer me zachtjes zodat ik uw waarheid kan weten en naleven. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Contekst: Markus 9:30-37

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En van daar weggaande, reisden zij door Galilea; en Hij wilde niet, dat het iemand wist. Want Hij leerde Zijn discipelen, en zeide tot hen: De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen, en zij zullen Hem doden, en gedood zijnde, zal Hij ten derden dage wederopstaan. Maar zij verstonden dat woord niet, en zij vreesden Hem te vragen. En Hij kwam te Kapernaum, en in het huis gekomen zijnde, vraagde Hij hun: Waarvan hadt gij woorden onder elkander op den weg? Doch zij zwegen; want zij waren onder elkander in woorden geweest op den weg, wie de meeste [zou] [zijn]. En nedergezeten zijnde, riep Hij de twaalven, en zeide tot hen: Indien iemand wil de eerste zijn, die zal de laatste van allen zijn, en aller dienaar. En nemende een kindeken, stelde Hij dat midden onder hen, en omving het met Zijn armen, en zeide tot hen: Zo wie een van zodanige kinderkens zal ontvangen in Mijn Naam, die ontvangt Mij; en zo wie Mij zal ontvangen, die ontvangt Mij niet, maar Dien, Die Mij gezonden heeft."

"Zij gingen vandaar verder en trokken door Galilea. Hij wilde niet dat iemand het te weten kwam, want hij gaf zijn leerlingen onderricht. Hij zei tegen hen: 'De Mensenzoon wordt uitgeleverd, hij valt in handen van mensen die hem zullen doden, maar na drie dagen zal hij opstaan.' Ze begrepen niet wat hij zei, maar durfden hem ook niet om uitleg te vragen. Ze kwamen in Kafarnaum. Thuis vroeg hij hun: 'Waar hadden jullie het onderweg toch over?' Ze zwegen, want onderweg hadden ze erover geruzied wie van hen de belangrijkste was. Jezus ging zitten, riep de twaalf bij zich en zei: 'Wie de eerste wil zijn, moet alle anderen laten voorgaan en ieder ander dienen.' En hij trok een kind naar zich toe, zette het in hun midden en sloeg er zijn arm omheen. 'Wie in mijn naam zo'n kind opneemt, neemt mij op,' zei hij, 'en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft.'"

"En zij gingen vandaar weg en reisden door Galilea. En Hij wilde niet, dat iemand het te weten kwam. Want Hij onderwees zijn discipelen en zeide tot hen: De Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der mensen en zij zullen Hem ter dood brengen en drie dagen na zijn dood zal Hij opstaan. Doch zij begrepen dit woord niet en durfden Hem er niet naar te vragen. En zij kwamen te Kafarnaum. En toen Hij thuis gekomen was, vroeg Hij hun: Waarover waart gij onderweg in gesprek? En zij zwegen, want zij hadden onderweg met elkander erover gesproken, wie de meeste was. En Hij ging zitten, riep de twaalven en zeide tot hen: Indien iemand de eerste wil zijn, die zal de allerlaatste zijn en aller dienaar. En Hij nam een kind en plaatste dat in hun midden, omarmde het en zeide tot hen: Wie een van zodanige kinderen ontvangt in mijn naam, die ontvangt Mij. En wie Mij ontvangt, ontvangt niet Mij, maar Hem, die Mij gezonden heeft."

"Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam, want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen: 'De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem doden, maar na drie dagen zal hij uit de dood opstaan.' Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem geen vragen te stellen. Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: 'Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?' Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: 'Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.' Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: 'Wie in mijn naam één zo'n kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft.'"

"Vandaar reisden zij Galilea door langs allerlei binnenwegen om onopgemerkt te blijven. Jezus wilde met Zijn discipelen alleen zijn om hun bepaalde dingen uit te leggen. "Ik zal verraden worden en in handen van de mensen vallen," zei Hij. "Zij zullen Mij vermoorden, maar na drie dagen zal Ik uit de dood terugkomen." De discipelen begrepen niet wat Hij daarmee bedoelde en durfden Hem er ook niet naar te vragen. Toen zij in Kapernaüm waren gekomen, vroeg Hij aan Zijn discipelen: "Waar hebben jullie het onderweg over gehad?" Zij durfden het niet te zeggen, want ze hadden lopen discussiëren wie van hen de belangrijkste was. Hij ging zitten en riep hen bij Zich. "Luister," zei Hij, "wie de eerste wil zijn, moet de allerlaatste zijn en iedereen dienen." Hij riep een kind bij Zich. Toen het tussen hen in stond, sloeg Hij Zijn arm om het kind heen en zei: "Wie uit liefde voor Mij zo'n kind ontvangt, ontvangt Mij. En wie Mij ontvangt, ontvangt mijn Vader, Die Mij gestuurd heeft."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

18 juni 2024 Markus 9:30-31
17 juni 2024 Markus 9:29
16 juni 2024 Markus 9:28
15 juni 2024 Markus 9:25-27
14 juni 2024 Markus 9:24
13 juni 2024 Markus 9:23
12 juni 2024 Markus 9:20-22
 

Home