Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Vrijdag 31 mei 2024

 

Markus 8:38

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want zo wie zich Mijns en Mijner woorden zal geschaamd hebben, in dit overspelig en zondig geslacht, diens zal Zich de Zoon des mensen ook schamen, wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met de heilige engelen."

"Als iemand zich voor mij en mijn boodschap schaamt tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd, zal ook de Mensenzoon zich voor hem schamen, wanneer hij vergezeld van de heilige engelen komt met de glorie van zijn Vader.'"

"Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader.'"

"Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader.'"

"at kan een mens geven in ruil voor zijn leven? Wie zich in deze tijd van ontrouw en misdaad voor Mij en mijn woorden schaamt, voor hem zal Ik Mij ook schamen als Ik met de heilige engelen in de heerlijkheid van mijn Vader kom."

 

Overdenking van vandaag:

We leven in tijden waarin de gelovigen belachelijk worden gemaakt. Op sommige plaatsen worden ze openlijk vervolgd - hun eigendommen worden in beslag genomen en ze lijden gewelddadige aanvallen. In dergelijke tijden als deze, is het eenvoudig om een "kast-christen" te zijn en nooit iets doen om onszelf als gelovige te laten zien of om op te komen voor onze Heer. Jezus wil dat we meer doen dan dat we de waarheid bezitten - hij wil dat we het delen.

 

Gebed:

Vader, open mijn hart en versterk mijn moed zodat ik zal nooit handelen op een manier die u schade brengt. Ik wil niet iets zeggen of doen dat iemand de indruk geeft dat ik niet een loyaal en toegewijd kind ben van u. Versterk mij alstublieft en leid mij als ik probeer de liefde van uw Zoon te tonen in alles wat ik doe. In Jezus' naam. Amen.

 

Contekst: Markus 8:34-38

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En tot Zich geroepen hebbende de schare met Zijn discipelen, zeide Hij tot hen: Zo wie achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven zal verliezen, om Mijnentwil, en [om] des Evangelies [wil], die zal hetzelve behouden. Want wat zou het den mens baten zo hij de gehele wereld won, en zijner ziele schade leed? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel? Want zo wie zich Mijns en Mijner woorden zal geschaamd hebben, in dit overspelig en zondig geslacht, diens zal Zich de Zoon des mensen ook schamen, wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met de heilige engelen."

"Toen riep hij met zijn leerlingen ook de andere mensen bij zich en zei: 'Wie mij wil volgen, moet zichzelf vergeten, zijn kruis dragen en mijn weg gaan. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om mij en het evangelie, zal het redden. Wat heeft een mens eraan, als hij de hele wereld wint, maar zichzelf schade toebrengt? Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven? Als iemand zich voor mij en mijn boodschap schaamt tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd, zal ook de Mensenzoon zich voor hem schamen, wanneer hij vergezeld van de heilige engelen komt met de glorie van zijn Vader.'"

"En Hij riep de schare, met zijn discipelen, tot Zich en zeide tot hen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verliezen zal om Mijnentwil en om des evangelies wil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden? Want wat zou een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven? Want wie zich voor Mij en voor mijn woorden schaamt in dit overspelig en zondig geslacht, de Zoon des mensen zal Zich ook voor hem schamen, wanneer Hij komt in de heerlijkheid zijns Vaders, met de heilige engelen."

"Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: 'Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven? Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader.'"

"Hij riep Zijn discipelen en de vele mensen die waren toegestroomd bij Zich en zei: "Wie bij Mij wil horen, moet zijn eigen wensen opzijzetten. Hij moet zijn kruis opnemen en Mij volgen. Wie voor zichzelf wil leven, zal zijn leven verliezen. Maar wie zijn leven opgeeft voor Mij en voor Gods plan, behoudt het. Wat hebt u eraan de hele wereld te winnen en uw leven te verspelen? at kan een mens geven in ruil voor zijn leven? Wie zich in deze tijd van ontrouw en misdaad voor Mij en mijn woorden schaamt, voor hem zal Ik Mij ook schamen als Ik met de heilige engelen in de heerlijkheid van mijn Vader kom."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

30 mei 2024 Markus 8:36-37
29 mei 2024 Markus 8:35
28 mei 2024 Markus 8:34
27 mei 2024 Markus 8:31-33
26 mei 2024 Markus 8:31-32
25 mei 2024 Markus 8:31
24 mei 2024 Markus 8:29-30
 

Home