Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Dinsdag 1 februari 2022

 

Johannes 2:5-8

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Zijn moeder zeide tot de dienaars: Zo wat Hij ulieden zal zeggen, doet [dat]. En aldaar waren zes stenen watervaten gesteld, naar de reiniging der Joden, elk houdende twee of drie metreten. Jezus zeide tot hen: Vult de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe. En Hij zeide tot hen: Schept nu, en draagt het tot den hofmeester; en zij droegen het."

"Zijn moeder zei tegen de bedienden: 'Doe maar wat hij je zegt.' Nu stonden daar zes stenen watervaten met het oog op het joodse reinigingsritueel, elk met een inhoud van tachtig tot honderdtwintig liter. 'Vul die vaten met water,' beval Jezus de bedienden. Zij vulden ze tot de rand. Toen zei hij: 'Schep er wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester.' Dat deden ze,"

"Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: 'Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.' Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. Jezus zei tegen de bedienden: 'Vul de vaten met water.' Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij: 'Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.' Dat deden ze."

"Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: 'Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.' Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. Jezus zei tegen de bedienden: 'Vul de vaten met water.' Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij: 'Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.' Dat deden ze."

"Zijn moeder zei tegen de bedienden: "Doe wat Hij u zegt." Er stonden zes grote aarden kruiken, elk met een inhoud van zo'n honderd liter. Die werden bij bepaalde gelegenheden met water gevuld, zodat men zich volgens de Joodse voorschriften kon wassen. Jezus zei tegen de bedienden: "Vul al die kruiken met water." Toen zij dat gedaan hadden, zei Hij: "Schep er nu wat uit en laat de ceremoniemeester ervan proeven." Zij gaven ervan aan de ceremoniemeester,"

 

Overdenking van vandaag:

"Doe wat hij zegt." Maria geeft het personeel de opdracht. Haar stem klinkt door de eeuwen heen. Het voorbeeld van gehoorzaamheid van het personeel staat boven de verandering van water in wijn op een oude bruiloft. Wanneer we doen wat Jezus ons zegt te doen, zelfs als we niet helemaal begrijpen waarom hij het vraagt, krijgen we Gods glorie te zien.  

Natuurlijk, dit verhaal gaat over een bruiloft en een enorm pijnlijk tekort aan wijn. Maar het gaat voornamelijk over Jezus die grotere dingen doet, betere dingen dan we kunnen doen of zelfs ons kunnen voorstellen. Dus laten we doen wat hij ons zegt. De woorden van Jezus die Johannes met ons wil delen zullen niet alleen goede raad zijn, maar zij zullen "geest en leven" zijn. Laten we niet alleen luisteren met onze oren, laten we luisteren met onze levens.

 

Gebed:

Vader, geef me ogen om te zien en oren om te horen wat Jezus zegt dat ik moet doen. Ik wil moedig genoeg zijn om te voldoen aan wat hij van me vraagt. Ik wil bereid zijn dat te doen wat hij me zegt te doen, zelfs als ik het niet volkomen begrijp. Geef me kracht door uw Geest voor dit soort geloof en moed. In Jezus' naam. Amen.

 

Contekst: Johannes 2:1-12

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En op den derden dag was er een bruiloft te Kana in Galilea; en de moeder van Jezus was aldaar. En Jezus was ook genood, en Zijn discipelen, tot de bruiloft. En als er wijn ontbrak, zeide de moeder van Jezus tot Hem: Zij hebben geen wijn. Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat heb Ik met u [te] [doen]? Mijn ure is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot de dienaars: Zo wat Hij ulieden zal zeggen, doet [dat]. En aldaar waren zes stenen watervaten gesteld, naar de reiniging der Joden, elk houdende twee of drie metreten. Jezus zeide tot hen: Vult de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe. En Hij zeide tot hen: Schept nu, en draagt het tot den hofmeester; en zij droegen het. Als nu de hofmeester het water, dat wijn geworden was, geproefd had (en hij wist niet, van waar [de] [wijn] was; maar de dienaren, die het water geschept hadden, wisten het), zo riep de hofmeester den bruidegom. En zeide tot hem: Alle man zet eerst den goeden wijn op, en wanneer men wel gedronken heeft, alsdan den minderen; [maar] gij hebt den goeden wijn tot nu toe bewaard. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea, en heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem. Daarna ging Hij af naar Kapernaum, Hij, en Zijn moeder, en Zijn broeders, en Zijn discipelen; en zij bleven aldaar niet vele dagen."

"Twee dagen later was er een bruiloft in Kana, een stad in Galilea. De moeder van Jezus was er, en ook Jezus zelf en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei zijn moeder tegen hem: 'Ze hebben geen wijn meer.' 'Is dat uw zaak of mijn zaak?' antwoordde hij haar. 'Mijn tijd is nog niet gekomen.' Zijn moeder zei tegen de bedienden: 'Doe maar wat hij je zegt.' Nu stonden daar zes stenen watervaten met het oog op het joodse reinigingsritueel, elk met een inhoud van tachtig tot honderdtwintig liter. 'Vul die vaten met water,' beval Jezus de bedienden. Zij vulden ze tot de rand. Toen zei hij: 'Schep er wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester.' Dat deden ze, en hij proefde van het water dat wijn was geworden. De bedienden die het water uit de vaten geschept hadden, wisten waar die wijn vandaan kwam, maar de ceremoniemeester wist dat niet. Hij liet de bruidegom roepen en zei tegen hem: 'Iedereen schenkt eerst de beste wijn, en wanneer de gasten dronken zijn, de minder goede. Maar u hebt de beste wijn voor het laatst bewaard!' Dit, in Kana in Galilea, was het begin van de wondertekenen, waarmee Jezus zijn glorie openbaarde, en zijn leerlingen geloofden in hem. Daarna ging hij met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen naar Kafarnaum, waar ze enkele dagen bleven."

"En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en de moeder van Jezus was daar; en ook Jezus en zijn discipelen waren ter bruiloft genodigd. En toen er gebrek aan wijn kwam, zeide de moeder van Jezus tot Hem: Zij hebben geen wijn. En Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat heb Ik met u van node? Mijn ure is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot hen, die bedienden: Wat Hij u ook zegt, doet dat! Nu waren daar zes stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik der Joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten. Jezus zeide tot hen: Vult de vaten met water. En zij vulden ze tot de rand. En Hij zeide tot hen: Schept nu en brengt het aan de leider van het feest. En zij brachten het. Toen nu de leider van het feest het water proefde, dat wijn geworden was (en hij wist niet, waar deze vandaan kwam, maar de bedienden, die het water geschept hadden, wisten het) riep de leider van het feest de bruidegom, en hij zeide tot hem: Iedereen zet eerst de goede wijn op en als er goed gedronken is, de mindere; gij echter hebt de goede wijn tot dit ogenblik bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Kana in Galilea en Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard, en zijn discipelen geloofden in Hem. Daarna daalde Hij af naar Kafarnaum, Hij, zijn moeder en zijn broeders en zijn discipelen, en zij bleven daar niet vele dagen."

"Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: 'Ze hebben geen wijn meer.' 'Wat wilt u van me?' zei Jezus. 'Mijn tijd is nog niet gekomen.' Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: 'Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.' Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. Jezus zei tegen de bedienden: 'Vul de vaten met water.' Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij: 'Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.' Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde–hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel–riep hij de bruidegom en zei tegen hem: 'Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!' Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Daarna ging hij naar Kafarnaüm, met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen, en daar bleven ze een paar dagen."

"Twee dagen later waren Jezus en Zijn discipelen op een bruiloft in het dorp Kana in Galilea. Jezus' moeder was er ook. Op zeker ogenblik raakte de wijn op. Jezus' moeder hoorde het en ging het Hem vertellen. "Laat Mij met rust," antwoordde Hij. "Het is mijn tijd nog niet." Zijn moeder zei tegen de bedienden: "Doe wat Hij u zegt." Er stonden zes grote aarden kruiken, elk met een inhoud van zo'n honderd liter. Die werden bij bepaalde gelegenheden met water gevuld, zodat men zich volgens de Joodse voorschriften kon wassen. Jezus zei tegen de bedienden: "Vul al die kruiken met water." Toen zij dat gedaan hadden, zei Hij: "Schep er nu wat uit en laat de ceremoniemeester ervan proeven." Zij gaven ervan aan de ceremoniemeester, die niet wist wat er gebeurd was. Hij proefde van het water dat wijn was geworden en riep de bruidegom. Hij zei tegen hem: "Wat een lekkere wijn! Hoe is het mogelijk! Iedereen schenkt eerst de goede wijn en als de mensen genoeg gedronken hebben pas de minder goede. Maar u hebt de beste wijn voor het laatst bewaard." Zo liet Jezus in Kana in Galilea voor het eerst zien wie Hij was. Daar toonde Hij Zijn grootheid en Zijn discipelen geloofden in Hem. Hierna ging Hij met Zijn moeder, broers en discipelen naar Kapernaüm, maar zij bleven daar niet lang."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

31 januari 2022 Johannes 2:3-4
30 januari 2022 Johannes 2:1-2
29 januari 2022 Johannes 1:50-51
28 januari 2022 Johannes 1:47-49
27 januari 2022 Johannes 1:44-46
26 januari 2022 Johannes 1:43
25 januari 2022 Johannes 1:42
 

Home