Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Woensdag 15 mei 2024

 

Markus 8:12-13

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Hij, zwaarlijk zuchtende in Zijn geest, zeide: Wat begeert dit geslacht een teken? Voorwaar, Ik zeg u: Zo aan dit geslacht een teken gegeven zal worden! En Hij verliet hen, en wederom in het schip gegaan zijnde, voer Hij weg naar de andere zijde."

"Jezus zuchtte diep. 'Waarom willen de mensen van deze generatie toch een teken zien?' zei hij. 'Neem van mij aan: deze mensen krijgen beslist geen teken!' En hij liet hen staan, stapte weer in de boot en zette koers naar de overkant."

"Jezus slaakte een diepe zucht en zei: 'Waarom verlangt uw soort mensen een teken? Ik verzeker u: aan mensen als u zal zeker geen teken gegeven worden!' Hij liet hen staan waar ze stonden, stapte weer in de boot en voer naar de overkant."

"Jezus slaakte een diepe zucht en zei: 'Waarom verlangt uw soort mensen een teken? Ik verzeker u: aan mensen als u zal zeker geen teken gegeven worden!' Hij liet hen staan waar ze stonden, stapte weer in de boot en voer naar de overkant."

"Met een diepe zucht zei Jezus: "Waarom wilt u een bewijs hebben? Dat krijgt u niet!" Hij draaide Zich om en liet hen staan."

 

Overdenking van vandaag:

Soms moeten we gewoon "Nee!" zeggen. Jezus zou zijn dienen niet een bijzaak laten worden. Hij zou niet toegeven aan een publiek dat belangrijk was, maar dat vastbesloten was niet te geloven. Er zijn momenten waarop we moeten erkennen dat de mensen niet gaan geloven en dat we naar anderen moeten gaan die op zoek zijn naar God en zijn genade in Jezus.

 

Gebed:

O Vader, help me te weten wanneer ik verder moet gaan! Ik weet dat ik dit gebed meerdere keren heb gebeden deze week, maar het is zo belangrijk voor me. Ik wil niet opgeven bij iemand die op zoek is naar u, maar ik weet ook dat ik zo gegrepen kan raken om te proberen een bepaald persoon te bereiken dat ik niet de velen om me heen zie die op zoek zijn, maar die niemand hebben om uw genade met hen te delen. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Contekst: Markus 8:11-21

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En de Farizeen gingen uit, en begonnen met Hem te twisten, begerende van Hem een teken van den hemel, Hem verzoekende. En Hij, zwaarlijk zuchtende in Zijn geest, zeide: Wat begeert dit geslacht een teken? Voorwaar, Ik zeg u: Zo aan dit geslacht een teken gegeven zal worden! En Hij verliet hen, en wederom in het schip gegaan zijnde, voer Hij weg naar de andere zijde. En Zijn discipelen hadden vergeten brood mede te nemen, en hadden niet dan een brood met zich in het schip. En Hij gebood hun, zeggende: Ziet toe, wacht u van den zuurdesem der Farizeen, en van den zuurdesem van Herodes. En zij overleiden onder elkander, zeggende: [Het] [is], omdat wij geen broden hebben. En Jezus, [dat] bekennende, zeide tot hen: Wat overlegt gij, dat gij geen broden hebt? Bemerkt gij nog niet, en verstaat gij niet, hebt gij nog uw verharde hart? Ogen hebbende, ziet gij niet? En oren hebbende, hoort gij niet? En gedenkt gij niet, toen Ik de vijf broden brak onder de vijf duizend mannen, hoeveel volle korven met brokken gij opnaamt? Zij zeiden Hem: Twaalf. En toen Ik de zeven [brak] onder de vier duizend mannen, hoeveel volle manden met brokken gij opnaamt? En zij zeiden: Zeven. En Hij zeide tot hen: Hoe verstaat gij niet?"

"De FarizeeŽn kwamen op Jezus af en ze begonnen te redetwisten. Ze wilden hem op de proef stellen en vroegen hem om een teken van God. Jezus zuchtte diep. 'Waarom willen de mensen van deze generatie toch een teken zien?' zei hij. 'Neem van mij aan: deze mensen krijgen beslist geen teken!' En hij liet hen staan, stapte weer in de boot en zette koers naar de overkant. De leerlingen waren vergeten broden mee te nemen, ze hadden maar ťťn brood aan boord. 'Pas heel goed op voor de gist van de FarizeeŽn en voor de gist van Herodes,' waarschuwde Jezus hen. Zij bleven er met elkaar over praten dat ze geen broden genoeg hadden. Toen Jezus dit merkte, zei hij: 'Waarom praten jullie erover dat je geen brood genoeg hebt? Hebben jullie het nog altijd niet begrepen? Missen jullie dan elk begrip? Zijn jullie dan zo hardleers? Jullie hebben toch ogen, zie je dan niets? Jullie hebben toch oren, hoor je dan niets? Weten jullie niet meer dat ik die vijf broden in stukken brak voor vijfduizend mensen? Hoeveel manden brood haalden jullie toen op?' 'Twaalf,' antwoordden ze. 'En die andere keer met de zeven broden voor vierduizend mensen, hoeveel manden brood haalden jullie toen op?' En de leerlingen zeiden: 'Zeven.' Toen zei Jezus: 'En jullie begrijpen het nog niet?'"

"En de Farizeeen liepen uit en begonnen met Hem te redetwisten; en zij begeerden van Hem een teken uit de hemel, om Hem te verzoeken. En Hij, diep zuchtend in zijn geest, zeide: Waartoe begeert dit geslacht een teken? Voorwaar, Ik zeg u: Aan dit geslacht zal voorzeker geen teken gegeven worden! En Hij liet hen alleen en Hij ging weder scheep en vertrok naar de overkant. En zij hadden vergeten broden mede te nemen, en behalve een brood hadden zij niets bij zich in het schip. En Hij gebood hun, zeggende: Ziet toe, wacht u voor de zuurdesem der Farizeeen en de zuurdesem van Herodes. En zij spraken erover onder elkander, dat zij geen broden hadden. En toen Hij dat bemerkte, zeide Hij tot hen: Waarom spreekt gij erover, dat gij geen broden hebt? Verstaat gij nog niet en begrijpt gij niet? Hebt gij een verhard hart? Hebt gij ogen en ziet gij niet; hebt gij oren en hoort gij niet? En herinnert gij u niet, toen Ik de vijf broden brak voor de vijfduizend, hoeveel manden vol brokken gij hebt opgeraapt? En zij zeiden tot Hem: Twaalf. En bij de zeven voor de vierduizend, hoeveel korven vol brokken gij hebt opgeraapt? En zij zeiden: Zeven. En Hij zeide tot hen: Begrijpt gij nog niet?"

"Daar kwamen de FarizeeŽn op hem af, en ze begonnen met hem te discussiŽren. Om hem op de proef te stellen, verlangden ze van hem een teken uit de hemel. Jezus slaakte een diepe zucht en zei: 'Waarom verlangt uw soort mensen een teken? Ik verzeker u: aan mensen als u zal zeker geen teken gegeven worden!' Hij liet hen staan waar ze stonden, stapte weer in de boot en voer naar de overkant. De leerlingen waren vergeten genoeg brood mee te nemen; ze hadden maar ťťn brood bij zich in de boot. Hij waarschuwde hen: 'Pas op, hoed je voor de zuurdesem van de FarizeeŽn en voor de zuurdesem van Herodes.' Ze hadden het er met elkaar over dat ze geen brood hadden. Toen hij dit merkte, zei hij: 'Waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet, en ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? Jullie hebben ogen, maar zien niet? Jullie hebben oren, maar horen niet? Weten jullie dan niet meer hoeveel manden vol stukken brood jullie hebben opgehaald toen ik vijf broden brak voor vijfduizend mensen?' 'Twaalf, 'antwoordden ze. 'En toen ik zeven broden brak voor vierduizend mensen, hoeveel manden vol stukken brood hebben jullie toen opgehaald?' 'Zeven, 'antwoordden ze. Toen zei hij: 'Begrijpen jullie het dan nog niet?'"

"Enkele FarizeeŽrs die hadden gehoord dat Hij er was, kwamen naar Hem toe en gingen met Hem in debat. "Kunt U God laten bewijzen dat Hij U heeft gestuurd?" vroegen zij. Zij wilden Hem op de proef stellen. Met een diepe zucht zei Jezus: "Waarom wilt u een bewijs hebben? Dat krijgt u niet!" Hij draaide Zich om en liet hen staan. Hij stapte in de boot en ging naar de overkant van het meer. Maar Zijn discipelen hadden vergeten eten te kopen. Het enige wat zij bij zich hadden, was ťťn brood. Onderweg waarschuwde Hij hen: "Pas op voor de gist van Herodes en de FarizeeŽrs!" "Wat zegt Hij nou?" vroegen de discipelen elkaar. "Hij bedoelt zeker dat we vergeten zijn brood mee te nemen." Jezus merkte wel dat zij Hem niet begrepen. "Welnee," zei Hij, "daar heb Ik het niet over. Begrijpen jullie het dan niet? Heb je het nu nog niet door? Jullie hebben nu al zoveel gezien en zoveel gehoord! Het lijkt wel of het jullie niets heeft gedaan. Zijn jullie alweer vergeten wat er gebeurde toen Ik vijf broden uitdeelde aan die 5000 mensen? Hoeveel manden hadden jullie nodig om het overschot op te halen?" "Twaalf," antwoordden zij. "En toen Ik zeven broden aan die 4000 mensen gaf? Hoeveel bleef er toen over?" "Zeven manden," was hun antwoord. Jezus zei: "Begrijpen jullie het nu nog niet?"

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

14 mei 2024 Markus 8:11
13 mei 2024 Markus 8:10
12 mei 2024 Markus 8:8-9
11 mei 2024 Markus 8:5-7
10 mei 2024 Markus 8:4
9 mei 2024 Markus 8:1-3
8 mei 2024 Markus 7:36-37
 

Home