Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Donderdag 25 juni 2026

 

Johannes 8:51

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand Mijn woord zal bewaard hebben, die zal den dood niet zien in der eeuwigheid."

"u: wie mijn woorden ter harte neemt, zal nooit de dood zien.'"

"Waarachtig, ik verzeker u: als iemand mijn woord bewaart zal hij de dood nooit zien.'"

"Waarachtig, ik verzeker u: als iemand mijn woord bewaart zal hij de dood nooit zien.'"

"Onthoud dit: Wie doet wat Ik zeg, zal nooit sterven."

 

Overdenking van vandaag:

Als wij christenen worden, wanneer we gedoopt zijn in Christus, sterft onze oude ik. We worden opgevoed om een nieuw leven te leven. Het oude leven is voorbij. De meest belangrijke dood is gebeurd. Ja, uiteindelijk zal ons lichaam sterven.  

Maar als christenen, zijn we verenigd met Christus en zelfs de dood kan ons niet scheiden van Christus. Het levende deel van ons zal met Jezus zijn en wachten op zijn triomfantelijke terugkeer naar de aarde in alle glorie wanneer allen die tot hem behoren veranderd zijn en een onsterfelijk lichaam hebben gekregen en verder met hem gaan leven voor eeuwig.  

Wanneer wij hem gehoorzamen, wanneer wij tot hem behoren, kan dood geen aanspraak maken op het levende deel van ons. We zullen nooit sterven, maar voor altijd met de Heer leven. Zoals Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 4:18, moeten we elkaar aanmoedigen met deze boodschap!

 

Gebed:

Almachtige en eeuwige God, mijn Abba Vader, dank u dat u mij de uwe gemaakt hebt en mijn leven verbonden hebt met Jezus, zodat de dood alleen aanspraak kan maken op mijn lichaam, maar mij nooit kan hebben. Ik kijk uit naar de naderende dag van overwinning wanneer ik samengebracht word met al uw kinderen en vier en deelneem in uw glorie! In Jezus' naam en door zijn macht prijs ik u. Amen.

 

Contekst: Johannes 8:48-59

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"De Joden dan antwoordden en zeiden tot Hem: Zeggen wij niet wel, dat Gij een Samaritaan zijt, en den duivel hebt? Jezus antwoordde: Ik heb den duivel niet; maar Ik eer Mijn Vader, en gij onteert Mij. Doch Ik zoek Mijn eer niet; er is Een, Die ze zoekt en oordeelt. Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand Mijn woord zal bewaard hebben, die zal den dood niet zien in der eeuwigheid. De Joden dan zeiden tot Hem: Nu bekennen wij, dat Gij den duivel hebt. Abraham is gestorven, en de profeten; en zegt Gij: Zo iemand Mijn woord bewaard zal hebben, die zal den dood niet smaken in der eeuwigheid? Zijt Gij meerder, dan onze vader Abraham, welke gestorven is, en de profeten zijn gestorven; wien maakt Gij Uzelven? Jezus antwoordde: Indien Ik Mijzelven eer, zo is Mijn eer niets; Mijn Vader is het, Die Mij eert, Welken gij zegt, dat uw God is. En gij kent Hem niet, maar Ik ken Hem; en indien Ik zeg, dat Ik Hem niet ken, zo zal Ik ulieden gelijk zijn, [dat] [is] een leugenaar; maar Ik ken Hem, en bewaar Zijn woord. Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat hij Mijn dag zien zou; en hij heeft [hem] gezien, en is verblijd geweest. De Joden dan zeiden tot Hem: Gij hebt nog geen vijftig jaren, en hebt Gij Abraham gezien? Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Eer Abraham was, ben Ik. Zij namen dan stenen op, dat zij ze op Hem wierpen. Maar Jezus verborg Zich, en ging uit den tempel, gaande door het midden van hen; en ging alzo voorbij."

"De Joden zeiden tegen hem: 'Hebben we niet gelijk, als we zeggen dat u een Samaritaan bent en bezeten?' 'Ik ben niet bezeten,' antwoordde Jezus. 'Integendeel, ik eer mijn Vader, maar u eert mij niet. Ik zoek niet mijn eigen eer; er is een ander die mijn eer nastreeft en hij oordeelt. Ik verzeker u: wie mijn woorden ter harte neemt, zal nooit de dood zien.' De Joden zeiden tegen hem: 'Nu weten we zeker dat u bezeten bent. Abraham is gestorven en ook de profeten en u zegt: Wie mijn woorden ter harte neemt, zal nooit weten wat sterven is. Bent u soms groter dan onze vader Abraham? Hij is gestorven en ook de profeten zijn gestorven. Wie denkt u dat u bent?' Jezus antwoordde: 'Als ik mijzelf eer, heeft mijn eer niets te betekenen. Maar het is mijn Vader die mij eert en van wie u zegt: Hij is onze God, maar u kent hem niet. Ik ken hem wel. Als ik zou zeggen dat ik hem niet kende, zou ik een leugenaar zijn net als u. Maar ik ken hem en neem zijn woorden ter harte. Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd dat hij de dag van mijn komst zou zien, en toen hij hem had gezien, was hij blij.' De Joden zeiden: 'U bent nog geen vijftig jaar en u zou Abraham hebben gezien?' Jezus zei: 'Ik verzeker u: voordat Abraham er was, was ik er: ik ben.' Toen pakten ze stenen op om hem te stenigen. Maar hij verborg zich en verliet de tempel."

"De Joden antwoordden en zeiden tot Hem: Zeggen wij niet terecht, dat Gij een Samaritaan zijt en bezeten zijt? Jezus antwoordde: Ik ben niet bezeten, maar Ik eer mijn Vader, en gij onteert Mij. Maar Ik zoek niet mijn eer; Een is er, die haar zoekt en die oordeelt. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien iemand mijn woord bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. De Joden zeiden tot Hem: Nu weten wij, dat Gij bezeten zijt. Abraham is gestorven en ook de profeten, en Gij zegt: indien iemand mijn woord bewaard heeft, zal hij de dood in eeuwigheid niet smaken. Gij zijt toch niet meer dan onze vader Abraham, die gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven; voor wie houdt Gij Uzelf? Jezus antwoordde: Als Ik Mijzelf eer, betekent mijn eer niets; mijn Vader is het, die Mij eert, van wie gij zegt: Hij is onze God, en gij kent Hem niet, maar Ik ken Hem. En indien Ik zeide: Ik ken Hem niet, dan zou Ik u gelijk zijn, een leugenaar; doch Ik ken Hem en zijn woord bewaar ik. Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag te zien en hij heeft die gezien en zich verblijd. De Joden dan zeiden tot Hem: Gij zijt nog geen vijftig jaar en hebt Gij Abraham gezien? Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, ben ik. Zij namen dan stenen op om naar Hem te werpen; maar Jezus verborg Zich en verliet de tempel."

"De Joden riepen: 'Zeggen we soms ten onrechte dat u een Samaritaan bent, en dat u bezeten bent?' 'Ik ben niet bezeten, 'zei Jezus. 'Ik eer mijn Vader, maar u eert mij niet. Ik ben niet uit op eigen eer; iemand anders is uit op mijn eer en hij zal oordelen. Waarachtig, ik verzeker u: als iemand mijn woord bewaart zal hij de dood nooit zien.' Toen zeiden de Joden: 'Nu weten we zeker dat u bezeten bent! Abraham is gestorven, en de profeten ook, en u zegt: "Wie mijn woord bewaart zal de dood nooit proeven"! Bent u soms meer dan onze vader Abraham, die gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven. Wie denkt u wel dat u bent?' Jezus antwoordde: 'Wanneer ik mezelf zou eren, zou mijn eer niets betekenen, maar het is de Vader die mij eert, de Vader van wie u zegt dat hij onze God is, hoewel u hem niet kent. Ik ken hem. Als ik zou zeggen dat ik hem niet ken, zou ik een leugenaar zijn, net als u. Maar ik ken hem wel, en ik bewaar zijn woord. Abraham, uw vader, verheugde zich op mijn komst, en toen hij die meemaakte was hij blij.' De Joden zeiden: 'U bent nog geen vijftig en u zou Abraham gezien hebben?' 'Waarachtig, ik verzeker u, 'antwoordde Jezus, 'van voordat Abraham er was, ben ik er.' Toen raapten ze stenen op om naar hem te gooien. Maar Jezus wist onopgemerkt uit de tempel te ontkomen."

"Hebben wij niet gezegd dat U een Samaritaan bent?" zeiden de Joden. "U bent bezeten." "Ik ben niet bezeten," antwoordde Jezus. "Ik eer mijn Vader, maar u doet niets anders dan Mij beledigen. Ik ben er overigens niet op uit om Mijzelf te verdedigen; dat doet God wel. Hij veroordeelt ieder die kwaad van Mij spreekt. Onthoud dit: Wie doet wat Ik zeg, zal nooit sterven." "Nu weten wij zeker dat U bezeten bent," zeiden de Joden. "Abraham en de profeten zijn allemaal gestorven en U beweert dat ieder die doet wat U zegt, niet zal sterven. U denkt toch zeker niet dat U meer bent dan onze stamvader Abraham? Hij en de profeten zijn gestorven. Wat verbeeldt U Zich wel?" "Als Ik Mijzelf zou verheerlijken," antwoordde Jezus, "zou dat niets betekenen. Maar mijn Vader verheerlijkt Mij. En u zegt dat Hij uw God is. U hebt Hem nooit leren kennen. Ik ken Hem wel. Als Ik zou zeggen dat Ik Hem niet ken, zou Ik een leugenaar zijn, net als u. Maar Ik ken Hem en doe wat Hij zegt. Abraham keek met blijdschap uit naar de dag van mijn komst. Hij zag Mij komen en was erg blij." "U bent nog geen vijftig jaar en U hebt Abraham al gezien?" zeiden de Joden. "Het is zoals Ik zeg," antwoordde Jezus. "Ik was er al voor Abraham werd geboren." Dit was voor hen aanleiding om stenen te pakken met de bedoeling Hem te stenigen. Maar Jezus ging weg en verliet de tempel."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

24 juni 2026 Johannes 8:48-50
23 juni 2026 Johannes 8:45-47
22 juni 2026 Johannes 8:41-44
21 juni 2026 Johannes 8:37-40
20 juni 2026 Johannes 8:35-36
19 juni 2026 Johannes 8:33-34
18 juni 2026 Johannes 8:30-32
 

Home