Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Woensdag 17 juni 2026

 

Johannes 8:29

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Die Mij gezonden heeft, is met Mij. De Vader heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd, wat Hem behagelijk is."

"Hij heeft mij gezonden en hij is bij mij. Hij laat mij nooit alleen, want ik doe altijd wat hij wil.'"

"Hij die mij gezonden heeft is bij mij; hij heeft me niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hij wil.'"

"Hij die mij gezonden heeft is bij mij; hij heeft me niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hij wil.'"

"Hij is bij Mij. Hij heeft Mij nooit verlaten, omdat Ik altijd doe wat Hij wil."

 

Overdenking van vandaag:

De adviseur gaf me dit advies voor het huwelijk: "Zeg nooit 'jij nooit', 'jij altijd' of 'je bent net als je moeder'." Niemand van ons doet het 'altijd' heel goed! Doorgaans gebruiken we het om te overdrijven en de nadruk te leggen op iets of we gebruiken het als een negatieve kritiek.  

Maar voor Jezus is 'altijd' passend. Hij doet wat aangenaam is voor God ongeacht de publieke respons of de prijs die ervoor betaald wordt. Hij is gehoorzaam, onderdanig en offerend in het doen van Gods wil.  

En Jezus is ons model, onze doelstelling en de perfecte persoon waar de Geest ons naar leidt. Hoewel we misschien 'altijd' niet aanwezig laten zijn, laten we ernaar streven altijd dat te doen wat onze hemelse Vader blij maakt!

 

Gebed:

Rechtvaardige Vader, vergeef alstublieft mijn zonden. Ik weet dat ze u teleurstellen en u doen gruwen. Dank u voor het schenken van uw vergeving voor mij door Jezus' zoenoffer voor mijn zonden. Wees met mij en geef mij kracht door uw Heilige Geest als ik probeer u altijd tevreden te stellen, niet uit een gevoel van schuld of angst, maar vanuit een diep gevoel van vreugde, waardering en lof. In Jezus' naam. Amen.

 

Contekst: Johannes 8:21-29

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Jezus dan zeide wederom tot hen: Ik ga heen, en gij zult Mij zoeken, en in uw zonden zult gij sterven; waar Ik heenga, kunt gijlieden niet komen. De Joden dan zeiden: Zal Hij ook Zichzelven doden, omdat Hij zegt: Waar Ik heenga, kunt gijlieden niet komen? En Hij zeide tot hen: Gijlieden zijt van beneden, Ik ben van boven; gij zijt uit deze wereld, Ik ben niet uit deze wereld. Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik [Die] ben, gij zult in uw zonden sterven. Zij zeiden dan tot Hem: Wie zijt Gij? En Jezus zeide tot hen: Wat Ik van den beginne ulieden ook zegge. Ik heb vele dingen van u te zeggen en te oordelen; maar Die Mij gezonden heeft, is waarachtig; en de dingen, die Ik van Hem gehoord heb, dezelve spreek Ik tot de wereld. Zij verstonden niet, dat Hij hun van den Vader sprak. Jezus dan zeide tot hen: Wanneer gij den Zoon des mensen zult verhoogd hebben, dan zult gij verstaan, dat Ik [Die] ben, en [dat] Ik van Mijzelven niets doe; maar deze dingen spreek Ik, gelijk Mijn Vader Mij geleerd heeft. En Die Mij gezonden heeft, is met Mij. De Vader heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd, wat Hem behagelijk is."

"Weer een andere keer zei hij tegen de Joden: 'Ik ga weg; u zult mij zoeken, maar u zult sterven in uw zonde. Waar ik heenga kunt u niet komen.' Ze zeiden: 'Hij zal toch geen zelfmoord plegen? Hij zegt: Waar ik heenga, kunt u niet komen.' Jezus zei: 'U hoort hierbeneden, ik hoor daarboven. U bent van deze wereld, ik ben niet van deze wereld. Ik zei u: u zult sterven in uw zonden. Want als u weigert te geloven dat ik ben die ik ben, zult u sterven in uw zonden.' Ze vroegen hem: 'Wie bent u dan?' Jezus antwoordde: 'Daar heb ik het nu aldoor met u over gehad. Ik zou veel over u kunnen zeggen en een oordeel over u kunnen uitspreken. Maar hij die mij gezonden heeft, is betrouwbaar en wat ik van hem gehoord heb, dat vertel ik aan de wereld.' Zij begrepen niet dat hij het over de Vader had. 'Pas wanneer u de Mensenzoon omhooggeheven hebt,' ging Jezus door, 'zult u weten dat ik ben die ik ben, en dat ik niets doe op eigen gezag, maar alleen spreek zoals de Vader mij geleerd heeft. Hij heeft mij gezonden en hij is bij mij. Hij laat mij nooit alleen, want ik doe altijd wat hij wil.'"

"Hij zeide dan wederom tot hen: Ik ga heen en gij zult Mij zoeken en in uw zonde zult gij sterven; waar Ik heenga, kunt gij niet komen. De Joden dan zeiden: Hij zal toch geen zelfmoord plegen, dat Hij zegt: waar Ik heenga, kunt gij niet komen? En Hij zeide tot hen: Gij zijt van beneden, Ik ben van boven; gij zijt van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld. Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik het ben, zult gij in uw zonden sterven. Zij dan zeiden tot Hem: Wie zijt Gij? Jezus zeide tot hen: Wat spreek Ik eigenlijk nog met u? Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen; maar die Mij gezonden heeft, is waar, en wat Ik van Hem gehoord heb, dat spreek Ik tot de wereld. Zij hadden niet begrepen, dat Hij tot hen van de Vader sprak. Jezus dan zeide: Wanneer gij de Zoon des mensen verhoogd hebt, zult gij inzien, dat Ik het ben en niets uit Mijzelf doe, doch dat Ik dit spreek, gelijk de Vader Mij geleerd heeft. En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt."

"Hij nam opnieuw het woord en zei: 'Ik ga weg, en u zult me zoeken. Maar u zult in uw zonde sterven. Waar ik naartoe ga, daar kunt u niet komen.' De Joden zeiden: 'Hij zal toch geen zelfmoord plegen, dat hij zegt dat hij ergens naartoe gaat waar wij niet kunnen komen?' Jezus vervolgde: 'U bent van beneden, ik ben van boven; u hoort bij deze wereld, ik hoor niet bij deze wereld. Ik heb tegen u gezegd dat u in uw zonden zult sterven, want als u niet gelooft dat ik het ben, zult u inderdaad in uw zonden sterven.' 'Wie bent u dan?' vroegen ze. Jezus zei: 'Wat ik vanaf het begin al tegen u gezegd heb. Ik heb veel over u te zeggen, en veel in uw nadeel, maar ik zeg tegen de wereld wat ik gehoord heb van hem die mij gezonden heeft, en hij is betrouwbaar.' De mensen begrepen niet dat hij over de Vader sprak. 'Wanneer u de Mensenzoon hoog verheven hebt, 'ging Jezus verder, 'dan zult u weten dat ik het ben, en dat ik niets uit mijzelf doe, maar over deze dingen spreek zoals de Vader het mij geleerd heeft. Hij die mij gezonden heeft is bij mij; hij heeft me niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hij wil.'"

"Hierna zei Jezus: "Ik ga weg en u zult Mij zoeken. Maar waar Ik heenga, kunt u niet komen. U zult sterven zonder dat uw zonden vergeven zijn." "Waar Ik heenga, daar kunt u niet komen?" vroegen de Joden verwonderd. "Zou Hij soms zelfmoord willen plegen?" Jezus zei: "U bent van hier beneden; Ik ben van boven. U bent van deze wereld, maar Ik niet. Daarom heb Ik gezegd dat u zult sterven zonder dat uw zonden vergeven zijn. Want als u niet gelooft dat Ik ben die Ik ben, zult u sterven zonder vergeving te hebben ontvangen." "Maar wie bent U dan?" vroegen zij. "Dat heb Ik vanaf het begin al verteld. Ik zou veel over u kunnen zeggen en u veroordelen. Maar dat zal Ik niet doen. Ik vertel de wereld alleen wat Ik gehoord heb van Hem, Die Mij gestuurd heeft. Hij spreekt de waarheid." Maar zij begrepen niet dat Hij het over de Vader had. Jezus zei: "Wanneer u Mij gedood hebt , zult u weten wie Ik ben. Dan zal het u duidelijk zijn dat Ik niet mijn eigen wil heb gedaan, maar alleen heb gezegd wat de Vader Mij geleerd heeft. Hij is bij Mij. Hij heeft Mij nooit verlaten, omdat Ik altijd doe wat Hij wil."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

16 juni 2026 Johannes 8:25-28
15 juni 2026 Johannes 8:21-24
14 juni 2026 Johannes 8:19-20
13 juni 2026 Johannes 8:17-18
12 juni 2026 Johannes 8:13-16
11 juni 2026 Johannes 8:12
10 juni 2026 Johannes 8:10-11
 

Home