Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Zondag 14 juni 2026

 

Johannes 8:19-20

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Zij dan zeiden tot Hem: Waar is Uw Vader? Jezus antwoordde: Gij kent noch Mij, noch Mijn Vader; indien gij Mij kendet, zo zoudt gij ook Mijn Vader kennen. Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, lerende in den tempel; en niemand greep Hem; want Zijn ure was nog niet gekomen."

"Ze vroegen hem: 'Waar is uw Vader dan?' 'U kent mij niet en ook mijn Vader niet,' antwoordde Jezus. 'Als u mij kende, zou u mijn Vader ook kennen.' Dat zei Jezus bij de offerkist in de tempel, waar hij onderricht gaf. En niemand greep hem, want zijn uur was nog niet gekomen."

"Toen vroegen ze: 'Waar is uw vader dan?' 'U kent noch mij, noch mijn Vader, 'antwoordde Jezus. 'Als u mij zou kennen zou u mijn Vader ook kennen.' Dit zei hij in de schatkamer van de tempel, waar hij onderricht gaf. Niemand greep hem, want zijn tijd was nog niet gekomen."

"Toen vroegen ze: 'Waar is uw vader dan?' 'U kent noch mij, noch mijn Vader, 'antwoordde Jezus. 'Als u mij zou kennen zou u mijn Vader ook kennen.' Dit zei hij in de schatkamer van de tempel, waar hij onderricht gaf. Niemand greep hem, want zijn tijd was nog niet gekomen."

"Waar is Uw Vader dan?" vroegen zij. Hij antwoordde: "U weet niet wie Ik ben en ook niet wie mijn Vader is. Als u Mij kende, zou u ook mijn Vader kennen." Dit zei Jezus terwijl Hij de mensen toesprak in het gedeelte van de tempel waar de collectekisten stonden. Hij werd niet gevangen genomen, omdat het Zijn tijd nog niet was."

 

Overdenking van vandaag:

Mensen kunnen zo ongelooflijk onnozel zijn over zwendelaars en oplichters en degenen wegduwen die echt willen helpen. Veel mensen die valse messiassen en valse leraren volgden, wezen Jezus af. Zoals Jezus dat vaak doet in het evangelie van Johannes, benadrukt hij dat wanneer zij hem verwerpen, ze God ook afwijzen, die hem stuurde.  

Maar het feit dat zij hem niet kunnen arresteren totdat het Gods tijd is, is getuigenis dat Jezus is wie hij beweert te zijn. Jezus blijft benadrukken hoe belangrijk onze beslissing over hem is en onze relatie met hem. Wij hebben God niet als wij hem afwijzen. Het mag heden niet politiek correct zijn op veel punten, maar Jezus' exclusieve beweringen herinneren ons eraan dat het politiek correct zijn niet zo belangrijk is als het eeuwig correct zijn.

 

Gebed:

Heilige en rechtvaardige God, het verontrust mijn hart dat zo veel mensen Jezus niet kennen of Jezus hebben verworpen als uw Zoon en hun Heiland. Open de deur van de harten van de miljoenen mensen die Jezus moeten kennen. Zegen degenen die door culturele en taalbarriŤres zijn gegaan om uw genade te delen. Breng een moment van diep verlangen in de harten van de mensen van de wereld om Jezus te kennen, in wiens naam ik bid. Amen.

 

Contekst: Johannes 8:12-20

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. De Farizeen dan zeiden tot Hem: Gij getuigt van Uzelven; Uw getuigenis is niet waarachtig. Jezus antwoordde, en zeide tot hen: Hoewel Ik van Mijzelven getuig, zo is [nochtans] Mijn getuigenis waarachtig; want Ik weet, van waar Ik gekomen ben, en waar Ik heenga; maar gijlieden weet niet, van waar Ik kom, en waar Ik heenga. Gij oordeelt naar het vlees; Ik oordeel niemand. En indien Ik ook oordeel, Mijn oordeel is waarachtig; want Ik ben niet alleen, maar Ik en de Vader, Die Mij gezonden heeft. En er is ook in uw wet geschreven, dat de getuigenis van twee mensen waarachtig is. Ik ben het, Die van Mijzelven getuig, en de Vader, Die Mij gezonden heeft, getuigt van Mij. Zij dan zeiden tot Hem: Waar is Uw Vader? Jezus antwoordde: Gij kent noch Mij, noch Mijn Vader; indien gij Mij kendet, zo zoudt gij ook Mijn Vader kennen. Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, lerende in den tempel; en niemand greep Hem; want Zijn ure was nog niet gekomen."

"Een andere keer zei Jezus tegen de mensen: 'Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, zal niet meer in het donker lopen, maar hij zal het licht bezitten dat leven geeft.' Daarop zeiden de FarizeeŽn: 'U legt een verklaring af over uzelf, uw verklaring is niet waar.' Jezus antwoordde hun: 'Ook al leg ik een getuigenis over mijzelf af, mijn getuigenis is waar. Want ik weet waar ik vandaan kom en waar ik heenga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom en waar ik heenga. U oordeelt met menselijke maatstaven; ik oordeel niemand. En als ik al oordeel, dan is mijn oordeel waar, want ik ben niet alleen, maar we zijn met ons tweeŽn, ik en hij die mij gezonden heeft, de Vader. In uw wet staat dat een getuigenis van twee personen betrouwbaar is. Nu dan, ik getuig over mezelf en ook de Vader die mij gezonden heeft, getuigt over mij.' Ze vroegen hem: 'Waar is uw Vader dan?' 'U kent mij niet en ook mijn Vader niet,' antwoordde Jezus. 'Als u mij kende, zou u mijn Vader ook kennen.' Dat zei Jezus bij de offerkist in de tempel, waar hij onderricht gaf. En niemand greep hem, want zijn uur was nog niet gekomen."

"Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. De Farizeeen dan zeiden tot Hem: Gij getuigt van Uzelf, uw getuigenis is niet waar. Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ook al getuig Ik van Mijzelf, toch is mijn getuigenis waar, want Ik weet, vanwaar Ik gekomen ben en waar Ik heenga; maar gij weet niet, vanwaar ik kom of waar Ik heenga. Gij oordeelt naar het vlees, Ik oordeel niemand, en indien Ik al oordeel, dan is mijn oordeel waarachtig, want Ik ben niet alleen, maar Ik en die Mij gezonden heeft. En ook in uw wet staat geschreven, dat het getuigenis van twee mensen waar is; Ik ben het, die van Mijzelf getuig, en ook de Vader, die Mij gezonden heeft, getuigt van Mij. Zij dan zeiden tot Hem: Waar is uw Vader? Jezus antwoordde: Noch Mij, noch mijn Vader kent gij: Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader kennen. Deze woorden sprak Jezus bij de schatkamer, lerende in de tempel; en niemand greep Hem, want zijn ure was nog niet gekomen."

"Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: 'Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.' De FarizeeŽn wierpen tegen: 'Uw getuigenis is niet betrouwbaar, want u getuigt over uzelf.' Maar Jezus ging verder: 'Ook al getuig ik over mezelf, toch is mijn getuigenis betrouwbaar, omdat ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik naartoe ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom of waar ik naartoe ga. U oordeelt met menselijke maatstaven, maar ik oordeel over niemand. En wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar, omdat ik niet alleen ben, maar samen met de Vader die mij gezonden heeft. In uw wet staat geschreven dat het getuigenis van twee mensen betrouwbaar is. Wel, ik getuig over mezelf, en de Vader die mij gezonden heeft, getuigt over mij.' Toen vroegen ze: 'Waar is uw vader dan?' 'U kent noch mij, noch mijn Vader, 'antwoordde Jezus. 'Als u mij zou kennen zou u mijn Vader ook kennen.' Dit zei hij in de schatkamer van de tempel, waar hij onderricht gaf. Niemand greep hem, want zijn tijd was nog niet gekomen."

"Jezus richtte Zich weer tot de mensen en zei: "Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, zal nooit in het donker rondtasten, maar leven in het licht." "Daar zegt U nogal wat," merkten de FarizeeŽrs op. "Er is geen enkel bewijs dat U de waarheid spreekt." Jezus antwoordde: "Toch is het waar, al zeg Ik het Zelf. Want Ik weet waar Ik vandaan kom en waar Ik heenga. Maar u weet daar niets van. U staat onmiddellijk klaar met uw oordeel. Dat is puur menselijk. Ik oordeel niemand. En zelfs als Ik het wel zou doen, zou mijn oordeel zuiver zijn. Want Ik oordeel niet alleen. Ik oordeel samen met de Vader, Die Mij gestuurd heeft. In uw wet staat dat als twee getuigen hetzelfde zeggen, hun getuigenis rechtsgeldig is. Ik ben Zelf de ene Getuige. De ander die voor Mij getuigt, is mijn Vader Die Mij gestuurd heeft." "Waar is Uw Vader dan?" vroegen zij. Hij antwoordde: "U weet niet wie Ik ben en ook niet wie mijn Vader is. Als u Mij kende, zou u ook mijn Vader kennen." Dit zei Jezus terwijl Hij de mensen toesprak in het gedeelte van de tempel waar de collectekisten stonden. Hij werd niet gevangen genomen, omdat het Zijn tijd nog niet was."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

13 juni 2026 Johannes 8:17-18
12 juni 2026 Johannes 8:13-16
11 juni 2026 Johannes 8:12
10 juni 2026 Johannes 8:10-11
9 juni 2026 Johannes 8:7-9
8 juni 2026 Johannes 8:3-6
7 juni 2026 Johannes 7:53-8:2
 

Home