Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Maandag 25 mei 2026

 

Johannes 7:17

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Zo iemand wil Deszelfs wil doen, die zal van deze leer bekennen, of zij uit God is, dan [of] Ik van Mijzelven spreek."

"'Wie bereid is de wil van God te doen, zal ontdekken of wat ik leer van hem komt of dat ik op eigen gezag spreek."

"Wie ernaar streeft te doen wat God wil, zal weten of mijn leer van God komt of dat ik namens mezelf spreek."

"Wie ernaar streeft te doen wat God wil, zal weten of mijn leer van God komt of dat ik namens mezelf spreek."

"Als iemand ernaar verlangt Gods wil te doen, zal Hij kunnen onderscheiden of mijn woorden van God komen of van Mijzelf."

 

Overdenking van vandaag:

Wie probeer jij te eren? Voor wie wil jij leven? Als je probeert God te eren, dan zul je weten waar Jezus "over" gaat. Als je zoekt naar de waarheid, zul je ontdekken dat Jezus de deur voor je opent naar de hemel. Leer van hem en je weet de weg naar God!

 

Gebed:

Vader, meer dan wat dan ook wil ik u eren. Ik beken dat ik soms mijn focus verlies en afdwaal in mijn geestelijk lopen, maar in mijn hart wil ik u eren. Vergeef me voor de keren dat ik laks ben geweest in mijn geestelijke ijver. Herinner me iedere dag hoeveel ik van Jezus moet leren. Draai me alstublieft voorzichtig terug naar uw weg en naar mijn heilige passie wanneer ik afgeleid word. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Contekst: Johannes 7:10-24

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar als Zijn broeders opgegaan waren, toen ging Hij ook Zelf op tot het feest, niet openlijk, maar als in het verborgen. De Joden dan zochten Hem in het feest, en zeiden: Waar is Hij? En er was veel gemurmels van Hem onder de scharen. Sommigen zeiden: Hij is goed; en anderen zeiden: Neen, maar Hij verleidt de schare. Nochtans sprak niemand vrijmoediglijk van Hem, om de vrees der Joden. Doch als het nu in het midden van het feest was, zo ging Jezus op in den tempel, en leerde. En de Joden verwonderden zich, zeggende: Hoe weet Deze de Schriften, daar Hij ze niet geleerd heeft? Jezus antwoordde hun, en zeide: Mijn leer is Mijne niet, maar Desgenen, Die Mij gezonden heeft. Zo iemand wil Deszelfs wil doen, die zal van deze leer bekennen, of zij uit God is, dan [of] Ik van Mijzelven spreek. Die van zichzelven spreekt, zoekt zijn eigen eer; maar Die de eer zoekt Desgenen, Die Hem gezonden heeft, Die is waarachtig, en geen ongerechtigheid is in Hem. Heeft Mozes u niet de wet gegeven? En niemand van u doet de wet. Wat zoekt gij Mij te doden? De schare antwoordde en zeide: Gij hebt den duivel; wie zoekt U te doden? Jezus antwoordde en zeide tot hen: Een werk heb Ik gedaan, en gij verwondert u allen. Daarom heeft Mozes ulieden de besnijdenis gegeven (niet dat zij uit Mozes is, maar uit de vaderen), en gij besnijdt een mens op den sabbat. Indien een mens de besnijdenis ontvangt op den sabbat, opdat de wet van Mozes niet gebroken worde; zijt gij toornig op Mij, dat Ik een gehelen mens gezond gemaakt heb op den sabbat? Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel."

"Maar toen zijn broers naar het feest waren gegaan, ging Jezus ook, niet openlijk maar onopgemerkt. De Joden keken op het feest naar hem uit. 'Waar blijft hij toch?' zeiden ze. Onder het volk werd er veel over hem gepraat. 'Hij is goed,' zeiden sommigen. 'Nee,' wierpen anderen tegen, 'hij misleidt het volk.' Maar niemand durfde openlijk over hem te spreken omdat ze bang waren voor de Joodse leiders. Het feest was al half voorbij, toen Jezus naar de tempel ging en er optrad als leraar. 'Hoe weet hij dat allemaal, zonder opleiding gehad te hebben?' vroegen de Joden verbaasd. 'Wat ik de mensen leer, heb ik niet van mijzelf maar van hem die mij gezonden heeft,' zei Jezus. 'Wie bereid is de wil van God te doen, zal ontdekken of wat ik leer van hem komt of dat ik op eigen gezag spreek. Wie op eigen gezag spreekt, zoekt eigen eer. Maar wie de eer zoekt van wie hem gezonden heeft, is betrouwbaar, hij bedriegt u niet. Heeft Mozes u niet de wet gegeven? En niemand van u houdt zich eraan. Waarom wilt u mij dan doden?' 'U bent bezeten!' zeiden de mensen. 'Wie wil u doden?' 'Eén daad heb ik verricht en u staat allemaal versteld,' antwoordde Jezus hun. 'Mozes heeft u de besnijdenis gegeven, die overigens niet van Mozes komt, maar van de voorouders en u besnijdt ook op sabbat. Als dan iemand op sabbat besneden mag worden om de wet van Mozes niet te overtreden, waarom bent u dan kwaad op mij omdat ik op sabbat iemand helemaal heb genezen? Oordeel niet naar de uiterlijke schijn, maar oordeel rechtvaardig.'"

"Maar toen zijn broeders opgegaan waren naar het feest, toen ging Hij zelf ook op, niet openlijk, maar als in het verborgen. De Joden dan zochten Hem op het feest en zeiden: Waar is Hij? En er was veel gemompel over Hem onder de scharen; sommigen zeiden: Hij is goed, anderen zeiden: Neen, maar Hij verleidt het volk. Toch sprak niemand vrijuit over Hem, uit vrees voor de Joden. Doch toen het feest reeds op de helft was, ging Jezus op naar de tempel en leerde. De Joden dan verbaasden zich en zeiden: Hoe is deze zo geleerd zonder onderricht te hebben ontvangen? Jezus antwoordde hun en zeide: Mijn leer is niet van Mij, maar van Hem, die Mij gezonden heeft; indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten, of zij van God komt, dan of Ik uit Mijzelf spreek. Wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer, maar wie de eer zoekt van zijn zender, die is waar en er is geen onrecht in hem. Heeft Mozes u niet de wet gegeven? En niemand van u doet de wet. Waartoe tracht gij Mij te doden? De schare antwoordde: Gij zijt bezeten; wie tracht U te doden? Jezus antwoordde en zeide tot hen: Een werk heb Ik verricht en gij verwondert u allen. Daarom: Mozes heeft u de besnijdenis gegeven (niet, dat zij van Mozes komt, maar van de vaderen) en gij besnijdt een mens op sabbat. Als een mens op sabbat de besnijdenis ontvangt, opdat de wet van Mozes niet verbroken worde, zijt gij dan op Mij vertoornd, omdat Ik op sabbat een gehele mens gezond gemaakt heb? Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt met een rechtvaardig oordeel."

"Maar toen zijn broers naar het feest vertrokken waren, ging hij zelf ook, niet openlijk, maar in het geheim. Intussen keken de Joden op het feest al naar hem uit en ze vroegen zich af waar hij was. Overal werd over hem gesproken: sommigen vonden dat hij een goed mens was, anderen meenden dat hij het volk misleidde. Maar niemand durfde openlijk over hem te spreken uit angst voor de Joden. Toen het feest al halverwege was, ging Jezus naar de tempel en hij gaf er onderricht. De Joden waren verbaasd: 'Hoe weet hij dat allemaal, terwijl hij geen opleiding heeft gehad?' Jezus zei: 'Wat ik onderwijs heb ik niet van mijzelf, maar van hem die mij gezonden heeft. Wie ernaar streeft te doen wat God wil, zal weten of mijn leer van God komt of dat ik namens mezelf spreek. Wie namens zichzelf spreekt, is uit op zijn eigen eer, maar wie uit is op de eer van wie hem gezonden heeft is betrouwbaar; hij bedriegt niemand. U hebt van Mozes toch de wet gekregen? Maar niemand houdt zich aan de wet. Waarom probeert u mij te doden?' 'U bent bezeten!' riepen de mensen. 'Wie probeert u dan te doden?' Jezus antwoordde: 'Eén ding heb ik gedaan, en u staat allemaal versteld. Nu heeft Mozes u de besnijdenis gegeven–niet dat die van Mozes komt, ze komt van de aartsvaders–en u besnijdt ook op sabbat. Als er op sabbat besneden wordt omdat anders de wet van Mozes wordt overtreden, waarom bent u dan kwaad wanneer ik op sabbat iemand helemaal gezond maak? Ga in uw oordeel niet op de schijn af, maar laat uw oordeel rechtvaardig zijn.'"

"Maar toen Zijn broers naar het feest waren vertrokken, ging Hij toch, zo onopvallend mogelijk. De Joodse leiders zochten Hem tussen de feestgangers en vroegen overal of iemand Hem ook gezien had. Er was een onzekere stemming onder het volk en de meningen over Hem waren verdeeld. Sommigen zeiden: "Hij is een goed mens." Maar anderen zeiden: "O nee! Hij misleidt de massa!" Niemand sprak openlijk over Hem. Zij waren allemaal bang dat de Joodse leiders het zouden horen. Halverwege de feestweek ging Jezus naar de tempel en sprak de mensen toe. De Joodse leiders stonden verstomd en zeiden: "Waar haalt Hij die kennis vandaan? Hij heeft niet eens gestudeerd!" Jezus antwoordde: "Wat Ik u leer, heb Ik niet van Mijzelf, maar van God. Hij heeft Mij gestuurd. Als iemand ernaar verlangt Gods wil te doen, zal Hij kunnen onderscheiden of mijn woorden van God komen of van Mijzelf. Wie zijn eigen ideeën verkondigt, zoekt zijn eigen eer. Maar wie de eer zoekt van degene die hem gestuurd heeft, heeft geen verkeerde bedoelingen. Zo iemand is betrouwbaar. Mozes heeft u de wet gegeven. Maar niemand van u houdt zich eraan. Waarom probeert u Mij dan te doden?" "Doden?" riepen de mensen uit. "Wie probeert U te doden? U bent niet goed wijs!" Jezus antwoordde: "Over één ding dat Ik doe, bent u al verbaasd. U snijdt de voorhuid van de kleine jongetjes weg als ze een week oud zijn, of het nu sabbat is of niet. Daarmee doet u wat Mozes heeft gezegd. Dit besnijden is trouwens al een heel oud gebruik van lang vóór Mozes. Het op tijd besnijden van de jongetjes is dus belangrijker dan het strikt houden van de sabbat. Waarom wordt u dan boos als Ik op de sabbat iemand gezond maak? Laat u niet leiden door uw vooroordelen, maar wees eerlijk en rechtvaardig."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

24 mei 2026 Johannes 7:16
23 mei 2026 Johannes 7:14-15
22 mei 2026 Johannes 7:10-13
21 mei 2026 Johannes 7:6-9
20 mei 2026 Johannes 7:2-5
19 mei 2026 Johannes 7:1
18 mei 2026 Johannes 6:70-71
 

Home