Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Zaterdag 15 november 2025

 

MatthŽus 24:45-51

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, denwelken zijn heer over zijn dienstboden gesteld heeft, om hunlieder [hun] voedsel te geven ter rechter tijd? Zalig is die dienstknecht, welken zijn heer, komende, zal vinden alzo doende. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen. Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen: Mijn heer vertoeft te komen; En zou beginnen [zijn] mededienstknechten te slaan, en te eten en te drinken met de dronkaards; Zo zal de heer van dezen dienstknecht komen ten dage, in welken hij [hem] niet verwacht, en ter ure, die hij niet weet; En zal hem afscheiden, en zijn deel zetten met de geveinsden; daar zal wening zijn en knersing der tanden."

"Welke dienaar is zo trouw en verstandig dat zijn heer hem heeft kunnen aanstellen om zijn huisbedienden op tijd te eten te geven? Gelukkig die dienaar die daarmee bezig is als zijn heer thuiskomt. Ik verzeker jullie: zijn heer zal hem aanstellen over heel zijn bezit. Maar een slechte dienaar denkt bij zichzelf: Mijn heer komt voorlopig niet terug, en hij zal de andere dienaars gaan slaan en gaan eten en drinken met dronkaards. Dan komt de heer van die dienaar terug op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet weet. Zijn heer zal hem laten onthoofden en hem net zo behandelen als huichelaars. Dan zal hij huilen en knarsetanden.'"

"Wie is die betrouwbare en verstandige dienaar die de heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd te eten te geven? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. Ik verzeker jullie: hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Slecht is echter de dienaar die bij zichzelf zegt: Mijn heer blijft voorlopig nog weg, en die zijn mededienaren begint te slaan en het met dronkaards op een slempen zet. Dan zal de heer van die dienaar komen op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent, en hij zal hem straffen met zijn zwaard en hem het lot van de huichelaars laten ondergaan; daar zal hij met hen jammeren en knarsetanden."

"Wie is die betrouwbare en verstandige dienaar die de heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd te eten te geven? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. Ik verzeker jullie: hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Slecht is echter de dienaar die bij zichzelf zegt: Mijn heer blijft voorlopig nog weg, en die zijn mededienaren begint te slaan en het met dronkaards op een slempen zet. Dan zal de heer van die dienaar komen op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent, en hij zal hem straffen met zijn zwaard en hem het lot van de huichelaars laten ondergaan; daar zal hij met hen jammeren en knarsetanden."

"Wie van jullie gedraagt zich als een trouwe en verstandige knecht? Als iemand die ervoor zorgt dat alle anderen in het huis op tijd te eten krijgen? Het is goed dat een knecht bij de thuiskomst van zijn meester met zijn werk bezig is. Zo'n knecht krijgt het beheer over al zijn bezittingen. Maar als zo iemand slecht is en bij zichzelf zegt: 'Mijn meester komt nog lang niet terug,' en hij begint de andere knechten te mishandelen en leeft er maar op los en bedrinkt zich, dan komt zijn meester op een moment dat hij hem helemaal niet verwacht. Dan zal die de slechte knecht laten folteren en naar de plaats van de huichelaars laten brengen. Daar is wroeging en verdriet."

 

Overdenking van vandaag:

Er is een enorme druk om God een leuke, welwillende, oude man te maken die naar iedereen glimlacht en niemand veroordeelt. In een samenleving en cultuur van snelle oplossingen, is God gemakkelijk te manipuleren en alle mensen verdienen het om naar de hemel te gaan en bij hem te zijn voor eeuwig, ongeacht hoe ze leefden.  

De kortzichtigheid van een dergelijk standpunt is duidelijk voor iedereen die het kwaad van dichtbij gezien heeft. Het maakt niet uit of dat kwaad verhuld en gemaskerd is in politieke correctheid of als onverhuld en angstaanjagend is. Het kwaad en God, het kwaad en goedheid, het kwaad en de hemel passen niet samen! Ongeacht hoe we het onderscheid willen verdoezelen, God heeft de zorg over het verschil tussen gerechtigheid en slechtheid.  

Het doet hem veel, het is zijn heilige karakter om mensen rechtvaardig te behandelen en zoals hun acties verdienen. Zonder de veranderende kracht van Jezus' dood en opstanding - en onze deelname eraan dat zelfs door genade, geloof, doop en de Heilige Geest - zouden wij allemaal buiten de grenzen van gerechtigheid en rechtvaardigheid vallen; het zou een streng oordeel van ons allemaal vragen.  

Maar Jezus is de grote rechtvaardig maker. Zijn offer in de dood waarin we delen door genade en zijn macht om ons dagelijks te veranderen door de Heilige Geest, maken ons rechtvaardig en heilig in de ogen van God. Maar degenen die Jezus niet als Heer kennen, die hem niet vereren door hun leven, hun woorden en hart, zullen vinden dat terwijl Gods rechtvaardigheid eerlijk en waarheidsgetrouw is, rechtvaardigheid zonder Jezus' genade een bittere prijs is om te ontvangen!

 

Gebed:

Grote Rechter en Vader van de Eeuwen, ik dank u voor het offer en het veranderende leven van Jezus Christus, mijn Heer. Ik dank u dat ik in uw aanwezigheid ben, zonder schuld, vrij van alle beschuldigingen en heilig in uw opzicht.
Maar Vader, ik weet dat deze kenmerken van mij zijn door uw genade en niet door mijn gedrag, dus ik bid deze dag dat mijn leven getuigt van de gerechtigheid die u mij gegeven hebt in Jezus. Tot uw glorie en in de naam van Jezus vraag ik het. Amen.

 

Contekst: MatthŽus 24:36-51

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen. En gelijk de dagen van Noach [waren], alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging; En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen. Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee [vrouwen] malen in den molen, de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden. Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat zo de heer des huizes geweten had, in welke nachtwake de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen. Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, denwelken zijn heer over zijn dienstboden gesteld heeft, om hunlieder [hun] voedsel te geven ter rechter tijd? Zalig is die dienstknecht, welken zijn heer, komende, zal vinden alzo doende. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen. Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen: Mijn heer vertoeft te komen; En zou beginnen [zijn] mededienstknechten te slaan, en te eten en te drinken met de dronkaards; Zo zal de heer van dezen dienstknecht komen ten dage, in welken hij [hem] niet verwacht, en ter ure, die hij niet weet; En zal hem afscheiden, en zijn deel zetten met de geveinsden; daar zal wening zijn en knersing der tanden."

"'Maar wanneer die dag of dat uur zal komen, weet niemand; de engelen in de hemel niet en ook de Zoon niet, alleen de Vader weet het. En zoals het ging in de tijd van Noach, zo zal het ook gaan wanneer de Mensenzoon komt. Want in de tijd vůůr de grote vloed gingen de mensen rustig door met eten en drinken en trouwen tot de dag dat Noach aan boord ging van de ark, en zij begrepen niet wat er aan de hand was, totdat de grote vloed losbrak die iedereen wegspoelde. Zo zal het ook gaan bij de komst van de Mensenzoon. Twee mannen zullen op het land werken: de ene wordt meegenomen, de andere achtergelaten; twee vrouwen zullen met de molensteen aan het malen zijn: de ene wordt meegenomen, de andere achtergelaten. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. Je begrijpt dat de heer des huizes zou opblijven, als hij wist op welk uur in de nacht de dief kwam, en dat hij niet in zijn huis zou laten inbreken. Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een uur waarop je hem niet verwacht. Welke dienaar is zo trouw en verstandig dat zijn heer hem heeft kunnen aanstellen om zijn huisbedienden op tijd te eten te geven? Gelukkig die dienaar die daarmee bezig is als zijn heer thuiskomt. Ik verzeker jullie: zijn heer zal hem aanstellen over heel zijn bezit. Maar een slechte dienaar denkt bij zichzelf: Mijn heer komt voorlopig niet terug, en hij zal de andere dienaars gaan slaan en gaan eten en drinken met dronkaards. Dan komt de heer van die dienaar terug op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet weet. Zijn heer zal hem laten onthoofden en hem net zo behandelen als huichelaars. Dan zal hij huilen en knarsetanden.'"

"Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Dan zullen er twee in het veld zijn, een zal aangenomen worden en een achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, een zal aangenomen worden, en een achtergelaten worden. Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die de heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven? Zalig die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zo bezig zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezit zal stellen. Maar als die slaaf slecht was, en in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft uit, en hij zou beginnen zijn medeslaven te slaan en met de dronkaards zou eten en drinken, dan zal de heer van die slaaf komen op een dag, dat hij het niet verwacht, en op een uur, dat hij het niet weet, en hij zal hem folteren en hem in het lot der huichelaars doen delen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars."

"Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. Wie is die betrouwbare en verstandige dienaar die de heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd te eten te geven? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. Ik verzeker jullie: hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Slecht is echter de dienaar die bij zichzelf zegt: Mijn heer blijft voorlopig nog weg, en die zijn mededienaren begint te slaan en het met dronkaards op een slempen zet. Dan zal de heer van die dienaar komen op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent, en hij zal hem straffen met zijn zwaard en hem het lot van de huichelaars laten ondergaan; daar zal hij met hen jammeren en knarsetanden."

"Maar wanneer dat allemaal zal gebeuren, op welke dag en welk uur, weet niemand. Ook de engelen in de hemel weten het niet. Alleen de Vader weet het. Als Ik terug kom, zal het net zo zijn als in de tijd van Noach. In die tijd voor de grote vloed ging alles gewoon door. Men at, dronk en trouwde tot het moment dat Noach de ark inging. De mensen merkten niets tot de grote vloed kwam en hen allen wegnam. Als Ik kom, zal het net zo gaan. Dan zullen twee mannen samen op het veld werken. De een zal worden meegenomen, de ander achterblijven. Twee vrouwen zullen bezig zijn koren te malen. De een zal worden meegenomen, de ander achterblijven. Wees er dus altijd klaar voor, want je weet niet wanneer Ik kom. Door op wacht te staan, kan iemand voorkomen dat dieven in zijn huis inbreken. Zo kunnen ook jullie moeilijkheden vermijden, door altijd klaar te zijn voor mijn onverwachte terugkeer. Wie van jullie gedraagt zich als een trouwe en verstandige knecht? Als iemand die ervoor zorgt dat alle anderen in het huis op tijd te eten krijgen? Het is goed dat een knecht bij de thuiskomst van zijn meester met zijn werk bezig is. Zo'n knecht krijgt het beheer over al zijn bezittingen. Maar als zo iemand slecht is en bij zichzelf zegt: 'Mijn meester komt nog lang niet terug,' en hij begint de andere knechten te mishandelen en leeft er maar op los en bedrinkt zich, dan komt zijn meester op een moment dat hij hem helemaal niet verwacht. Dan zal die de slechte knecht laten folteren en naar de plaats van de huichelaars laten brengen. Daar is wroeging en verdriet."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

14 november 2025 MatthŽus 24:42-44
13 november 2025 MatthŽus 24:36-41
12 november 2025 MatthŽus 24:32-35
11 november 2025 MatthŽus 24:29-31
10 november 2025 MatthŽus 24:23-28
9 november 2025 MatthŽus 24:15-22
8 november 2025 MatthŽus 24:9-14
 

Home