Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Zondag 10 augustus 2025

 

Matthëus 17:1

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En na zes dagen nam Jezus met Zich Petrus, en Jakobus, en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hogen berg alleen."

"Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en zijn broer Johannes mee en ging met hen een hoge berg op, waar zij alleen waren."

"Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren."

"Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren."

"Zes dagen later nam Hij Petrus, Jakobus en Johannes mee en ging met hen alleen een hoge berg op."

 

Overdenking van vandaag:

Hartsvrienden. Boezemvrienden. Vertrouwensgroep. Het kan me niet schelen hoe je het noemt, wij hebben het allemaal nodig. Jezus had duidelijk een nauwere relatie met Petrus, Jacobus en Johannes dan hij had met de andere apostelen. Hij gaf zichzelf meer aan hen. Hij liet meer van zichzelf aan hen zien. Zij worden de belangrijkste leiders van de discipelen wanneer Jezus terugkeert naar God. Toeval? Absoluut niet. Voor onze eigen stimulering en belang, hebben we een kleine groep mensen nodig van hetzelfde geslacht waarmee we echt tijd kunnen delen in bekennen, troost, aanmoediging en vergeving. Het was duidelijk dat Jezus dit deed. Waarom kunnen wij het niet?

 

Gebed:

Liefdevolle Vader, leid mij naar de mensen en de groep waarvoor het nodig is dat ik hen mijn vertrouwen geef en gebruik mij deze groep te zegenen met mijn liefde, troost en aanmoediging. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Contekst: Matthëus 17:1-13

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En na zes dagen nam Jezus met Zich Petrus, en Jakobus, en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hogen berg alleen. En Hij werd voor hen veranderd van gedaante; en Zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en Zijn klederen werden wit gelijk het licht. En ziet, van hen werden gezien Mozes en Elias, met Hem samensprekende. En Petrus, antwoordende, zeide tot Jezus: Heere! het is goed, dat wij hier zijn; zo Gij wilt, laat ons hier drie tabernakelen maken, voor U een, en voor Mozes een, en een voor Elias. Terwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd; en ziet, een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem! En de discipelen, [dit] horende, vielen op hun aangezicht, en werden zeer bevreesd. En Jezus, bij hen komende, raakte hen aan, en zeide: Staat op en vreest niet. En hun ogen opheffende, zagen zij niemand, dan Jezus alleen. En als zij van den berg afkwamen, gebood hun Jezus, zeggende: Zegt niemand dit gezicht, totdat de Zoon des mensen zal opgestaan zijn uit de doden. En Zijn discipelen vraagden Hem, zeggende: Wat zeggen dan de Schriftgeleerden, dat Elias eerst moet komen? Doch Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Elias zal wel eerst komen, en alles weder oprichten. Maar Ik zeg u, dat Elias nu gekomen is, en zij hebben hem niet gekend; doch zij hebben aan hem gedaan, al wat zij hebben gewild; alzo zal ook de Zoon des mensen van hen lijden. Toen verstonden de discipelen dat Hij hun van Johannes de Doper gesproken had."

"Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en zijn broer Johannes mee en ging met hen een hoge berg op, waar zij alleen waren. En hij veranderde voor hun ogen van gedaante: zijn gezicht begon te stralen als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Opeens verschenen Mozes en Elia aan hen; zij waren met hem in gesprek. 'Heer, het is goed dat wij hier zijn,' zei Petrus tegen Jezus. 'Als u wilt, maak ik drie tenten, één voor u, één voor Mozes en één voor Elia.' Hij was nog aan het spreken toen een wolk van licht hen omhulde, en uit de wolk klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, de man naar mijn hart; luister naar hem.' Bij het horen van die stem vielen de leerlingen voorover, zo hevig schrokken ze. Jezus kwam naar hen toe en raakte hen aan. 'Sta op; wees niet bang,' zei hij. Ze sloegen hun ogen op en zagen niemand anders dan alleen Jezus. Onder het afdalen van de berg drukte Jezus hun op het hart: 'Vertel niemand wat je gezien hebt voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.' De leerlingen vroegen hem: 'Hoe kunnen de schriftgeleerden dan zeggen dat eerst Elia moet komen?' Hij antwoordde: 'Elia komt ook eerst en zal alles in orde maken. En ik zeg jullie: Elia is al gekomen, maar ze hebben hem niet herkend en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de Mensenzoon door hun toedoen moeten lijden.' Toen begrepen de leerlingen dat hij op Johannes de Doper had gedoeld."

"En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jakobus en zijn broeder Johannes mede en Hij leidde hen een hoge berg op, in de eenzaamheid. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht. En zie, hun verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken. Petrus antwoordde en zeide tot Jezus: Here, het is goed, dat wij hier zijn; indien Gij het wilt, zal ik hier drie tenten opslaan, voor U een, en voor Mozes een, en voor Elia een. Terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk, en zie, een stem uit de wolk zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem! Toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich op hun aangezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zeide: Staat op en weest niet bevreesd. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. En terwijl zij van de berg afdaalden, gebood Jezus hun, zeggende: Vertelt niemand dit gezicht, voordat de Zoon des mensen uit de doden is opgewekt. En de discipelen vroegen Hem en zeiden: Hoe kunnen dan de schriftgeleerden zeggen, dat Elia eerst moet komen? Hij antwoordde en zeide: Elia zal wel komen en alles herstellen, maar Ik zeg u, dat Elia reeds gekomen is en zij hebben hem niet erkend, maar met hem gedaan al wat zij wilden. Zo zal ook de Zoon des mensen door hen moeten lijden. Toen begrepen de discipelen, dat Hij over Johannes de Doper tot hen gesproken had."

"Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: 'Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.' Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!' Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: 'Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn.' Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen. Toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: 'Praat met niemand over wat jullie hebben gezien voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.' De leerlingen vroegen hem: 'Waarom zeggen de schriftgeleerden toch dat Elia eerst moet komen?' Hij antwoordde: 'Elia zou inderdaad komen en alles herstellen. Maar ik zeg jullie dat Elia al gekomen is, ze hebben hem alleen niet herkend, en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de Mensenzoon door hun toedoen moeten lijden.' Toen begrepen de leerlingen dat hij op Johannes de Doper doelde."

"Zes dagen later nam Hij Petrus, Jakobus en Johannes mee en ging met hen alleen een hoge berg op. Zijn uiterlijk veranderde voor hun ogen. Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden verblindend wit. Ineens zagen zij Mozes en Elia met Hem staan praten. Petrus zei spontaan: "Here, wat geweldig dat wij hier zijn! Zal ik drie tenten maken? Eén voor U, één voor Mozes en één voor Elia?" Maar voordat hij was uitgesproken, kwam er een lichtende wolk boven hen. Een stem uit die wolk zei: "Dit is mijn geliefde Zoon, de man naar mijn hart. Luister naar Hem." Bij het horen hiervan werden de discipelen zo bang dat zij zich plat op de grond lieten vallen. Jezus kwam naar hen toe en raakte hen aan. "Sta op," zei Hij. "Jullie hoeven niet bang te zijn." Toen zij opkeken, zagen ze alleen Jezus nog. Bij het afdalen van de berg zei Jezus dat zij niemand iets mochten vertellen van wat zij hadden gezien, tot Hij zou zijn teruggekomen uit de dood. De discipelen vroegen: "Waarom zeggen de godsdienstleraars altijd dat de Christus pas kan komen nadat Elia is geweest?" Hij antwoordde: "Elia komt inderdaad om voorbereidend werk te doen. Hij is al geweest, maar niet herkend. De mensen hebben hem slecht behandeld. En het duurt niet lang meer of zij zullen ook Mij veel leed aandoen." De discipelen maakten hieruit op dat Hij het over Johannes de Doper had."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

9 augustus 2025 Matthëus 16:27-28
8 augustus 2025 Matthëus 16:24-26
7 augustus 2025 Matthëus 16:22-23
6 augustus 2025 Matthëus 16:21
5 augustus 2025 Matthëus 16:20
4 augustus 2025 Matthëus 16:17-19
3 augustus 2025 Matthëus 16:15-16
 

Home