Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Zaterdag 2 augustus 2025

 

Matthëus 16:13-14

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Als nu Jezus gekomen was in de delen van Cesarea Filippi, vraagde Hij Zijn discipelen, zeggende: Wie zeggen de mensen, dat Ik, de Zoon des mensen, ben? En zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; en anderen: Elias; en anderen: Jeremia of een van de profeten."

"Toen hij in de omgeving van Caesarea Filippi gekomen was, vroeg Jezus zijn leerlingen: 'Voor wie houden ze de Mensenzoon eigenlijk?' 'Sommige mensen zeggen dat u Johannes de Doper bent,' antwoordden ze, 'andere Elia, weer andere Jeremia of een andere profeet.'"

"Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: 'Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?' Ze antwoordden: 'Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.'"

"Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: 'Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?' Ze antwoordden: 'Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.'"

"Toen Jezus in Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij Zijn discipelen: "Wie ben Ik volgens de mensen?" "Sommigen zeggen dat U Johannes de Doper bent," antwoordden zij. "Anderen denken dat U Elia bent. Of Jeremia of één van de andere profeten."

 

Overdenking van vandaag:

In een tijd van een multiculturele samenleving, klinkt dat als iemand met oogkleppen. Maar noch onze reputatie of onze verloochening is niet te vergelijken met de afwijzing of aanvaarding van God zelf.

 

Gebed:

Heilige en onvergelijkbare God, ik dank u voor uw oppermachtige keuze om Jezus te sturen als mijn Heiland en Heer, uw beloofde Messias, de Christus. Zonder schaamte en trots erken ik erken Jezus als Heer en dank u dat u hem stuurde om mij te verlossen van mijn zonde en mijzelf. Dank u zo veel in Jezus' naam. Amen.

 

Contekst: Matthëus 16:13-20

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Als nu Jezus gekomen was in de delen van Cesarea Filippi, vraagde Hij Zijn discipelen, zeggende: Wie zeggen de mensen, dat Ik, de Zoon des mensen, ben? En zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; en anderen: Elias; en anderen: Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar–jona! want vlees en bloed heeft u [dat] niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood Hij Zijn discipelen, dat zij iemand zeggen zouden, dat Hij was Jezus, de Christus."

"Toen hij in de omgeving van Caesarea Filippi gekomen was, vroeg Jezus zijn leerlingen: 'Voor wie houden ze de Mensenzoon eigenlijk?' 'Sommige mensen zeggen dat u Johannes de Doper bent,' antwoordden ze, 'andere Elia, weer andere Jeremia of een andere profeet.' Hij vroeg hen: 'En jullie, voor wie houden jullie mij?' Simon Petrus gaf als antwoord: 'U bent de Christus, de Zoon van de levende God!' 'Je bent een gelukkig man, Simon Barjona!' zei Jezus tegen hem. 'Want mensen van vlees en bloed hebben je dat geheim niet onthuld, maar mijn Vader in de hemel. En ik zeg je dit: jij bent Petrus, de rots; en op die rots zal ik mijn gemeente bouwen, en de macht van het dodenrijk zal het tegen haar moeten afleggen. En ik zal je de sleutels geven van het hemelse koninkrijk: wat je op aarde verbiedt, zal ook voor de hemel verboden zijn, en wat je op aarde toestaat, zal ook voor de hemel toegestaan zijn.' Toen verbood hij zijn leerlingen ook maar iemand te vertellen, dat hij de Christus was."

"Toen Jezus in de omgeving van Caesarea Filippi gekomen was, vroeg Hij zijn discipelen en zeide: Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des mensen is? En zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; anderen: Elia; weer anderen: Jeremia, of een der profeten. Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God! Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is. En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen. Toen verbood Hij met nadruk zijn discipelen aan iemand te zeggen: Hij is de Christus."

"Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: 'Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?' Ze antwoordden: 'Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.' Toen vroeg hij hun: 'En wie ben ik volgens jullie?' 'U bent de messias, de Zoon van de levende God, 'antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: 'Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.' Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de messias was."

"Toen Jezus in Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij Zijn discipelen: "Wie ben Ik volgens de mensen?" "Sommigen zeggen dat U Johannes de Doper bent," antwoordden zij. "Anderen denken dat U Elia bent. Of Jeremia of één van de andere profeten." "En jullie dan?" vroeg Hij. "Wat denken jullie over Mij? Wie ben Ik?" Simon Petrus zei: "U bent de Christus, de Zoon van de levende God." "Gelukkig ben jij, Simon, zoon van Jona! Mijn hemelse Vader heeft je dit persoonlijk duidelijk gemaakt. Je hebt dit niet van een mens. Jij bent Petrus. Op deze rots zal Ik mijn Gemeente bouwen. De poorten van het dodenrijk zullen nooit macht over haar krijgen. Ik zal je de sleutels geven van het Koninkrijk van de hemelen. De deuren die jij op aarde sluit, zullen in de hemel gesloten zijn. En de deuren die jij op aarde opent, zullen in de hemel geopend zijn." Hij verbood Zijn discipelen ten strengste iemand te vertellen dat Hij de Christus was."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

1 augustus 2025 Matthëus 16:8-12
31 juli 2025 Matthëus 16:5-7
30 juli 2025 Matthëus 16:1-4
29 juli 2025 Matthëus 15:39
28 juli 2025 Matthëus 15:35-38
27 juli 2025 Matthëus 15:32-33
26 juli 2025 Matthëus 15:29-31
 

Home