Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Donderdag 31 juli 2025

 

MatthŽus 16:5-7

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En als Zijn discipelen op de andere zijde gekomen waren, hadden zij vergeten broden [mede] te nemen. En Jezus zeide tot hen: Ziet toe, en wacht u van den zuurdesem der Farizeen en Sadduceen. En zij overlegden bij zichzelven, zeggende: [Het] [is] omdat wij geen broden [mede] genomen hebben."

"Toen de leerlingen het meer overstaken, waren ze vergeten brood mee te nemen. Jezus zei tegen hen: 'Pas goed op voor de gist van de FarizeeŽn en de SadduceeŽn!' Ze bleven er met elkaar over praten: 'Dat zegt hij omdat we geen brood bij ons hebben.'"

"De leerlingen voeren naar de overkant, maar waren vergeten brood mee te nemen. Dus toen Jezus tegen hen zei: 'Wees terdege op je hoede voor de zuurdesem van de FarizeeŽn en de SadduceeŽn, ' begonnen ze er met elkaar over te praten dat ze geen brood hadden meegenomen."

"De leerlingen voeren naar de overkant, maar waren vergeten brood mee te nemen. Dus toen Jezus tegen hen zei: 'Wees terdege op je hoede voor de zuurdesem van de FarizeeŽn en de SadduceeŽn, ' begonnen ze er met elkaar over te praten dat ze geen brood hadden meegenomen."

"Aan de overkant kwamen Zijn discipelen tot de ontdekking dat zij hadden vergeten brood mee te nemen. "Pas op voor de gist van de FarizeeŽrs en SadduceeŽrs," waarschuwde Jezus. Zij dachten dat Hij dit zei omdat zij geen brood bij zich hadden."

 

Overdenking van vandaag:

Maar soms denk ik, "Hoe stom kunnen ze zijn?" Ik herinner mezelf en mijn kortzichtigheid en mijn zwakte en mijn onvermogen om de meest eenvoudige en duidelijke dingen over de Heer te zien, te horen en te begrijpen. Ik ben dankbaar dat hij genadig is. Maar dan, dat brengt me terug naar de hypocriete religieuze leiders: Ik moet ze vermijden, omdat ze niet genadig zijn want ze kennen God niet, alleen hun traditionele wet.

 

Gebed:

Geef mij een hart dat nederig en tolerant is, almachtige God. Ik herken deze zwakte in mijn eigen karakter: ik kan de fouten bij anderen duidelijker zien dan die in mijn eigen leven. Geef me meer heilig inzicht in mijn eigen hart, zodat ik het volledig aan uw controle overgeef. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Contekst: MatthŽus 16:1-12

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En de Farizeen en Sadduceen tot Hem gekomen zijnde, en [Hem] verzoekende, begeerden van Hem, dat Hij hun een teken uit den hemel zou tonen. Maar Hij antwoordde, en zeide tot hen: Als het avond geworden is, zegt gij: Schoon weder; want de hemel is rood; En des morgens: Heden onweder; want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden! het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet [onderscheiden]? Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jona, den profeet. En hen verlatende, ging Hij weg. En als Zijn discipelen op de andere zijde gekomen waren, hadden zij vergeten broden [mede] te nemen. En Jezus zeide tot hen: Ziet toe, en wacht u van den zuurdesem der Farizeen en Sadduceen. En zij overlegden bij zichzelven, zeggende: [Het] [is] omdat wij geen broden [mede] genomen hebben. En Jezus, [dat] wetende, zeide tot hen: Wat overlegt gij bij uzelven, gij kleingelovigen! dat gij geen broden [mede] genomen hebt? Verstaat gij nog niet? en gedenkt gij niet aan de vijf broden der vijf duizend [mannen]; en hoevele korven gij opnaamt? Noch aan de zeven broden der vier duizend [mannen], en hoevele manden gij opnaamt? Hoe verstaat gij niet, dat Ik u van geen brood gesproken heb, [als] [Ik] [zeide], dat gij u wachten zoudt van den zuurdesem der Farizeen en Sadduceen. Toen verstonden zij, dat Hij niet gezegd had, dat zij zich wachten zouden van den zuurdesem des broods, maar van de leer der Farizeen en Sadduceen."

"De FarizeeŽn en de SadduceeŽn kwamen naar Jezus toe. Ze wilden hem op de proef stellen en vroegen hem om een teken van God. Hij antwoordde: ''s Avonds zegt u: Het wordt goed weer, want de lucht is vuurrood, en 'smorgens zegt u: Ruw weer vandaag, want de lucht is donkerrood. U bent dus wel in staat de gesteldheid van de lucht te beoordelen, maar niet de tekenen van deze tijd? Slechte en ontrouwe mensen vragen om een teken, maar ze krijgen geen ander teken dan het teken van de profeet Jona.' En hij liet hen staan en ging weg. Toen de leerlingen het meer overstaken, waren ze vergeten brood mee te nemen. Jezus zei tegen hen: 'Pas goed op voor de gist van de FarizeeŽn en de SadduceeŽn!' Ze bleven er met elkaar over praten: 'Dat zegt hij omdat we geen brood bij ons hebben.' Jezus merkte het. 'Waarom praten jullie erover dat je geen brood bij je hebt?' vroeg hij. 'Wat is jullie geloof toch klein! Hebben jullie het nog altijd niet begrepen? Zijn jullie dan de vijf broden vergeten waarmee vijfduizend man gevoed werd en het aantal manden dat jullie ophaalden? En zijn jullie de zeven broden vergeten waarmee vierduizend man gevoed werd en het aantal manden dat jullie toen ophaalden? Hoe is het mogelijk dat jullie niet begrijpen, dat ik het niet over brood had! Nee, ik waarschuw jullie voor de gist van de FarizeeŽn en de SadduceeŽn.' Toen begrepen ze dat hij niet wilde waarschuwen voor de gist die in brood gebruikt wordt, maar voor de leer van de FarizeeŽn en de SadduceeŽn."

"En de Farizeeen en Sadduceeen kwamen tot Hem en vroegen, om Hem te verzoeken, dat Hij hun een teken uit de hemel zou tonen. Hij antwoordde hun en zeide: Bij het vallen van de avond, zegt gij: Goed weer, want de lucht ziet rood. En des morgens: Vandaag ruw weer, want de lucht ziet somber rood. Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden, maar kunt gij het de tekenen der tijden niet? Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, en het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona. En Hij verliet hen en ging heen. En toen de discipelen naar de overkant gingen, hadden zij vergeten broden mede te nemen. Jezus zeide tot hen: Ziet toe en wacht u voor de zuurdesem der Farizeeen en Sadduceeen. Zij bespraken dit onder elkander en zeiden: Dat is, omdat wij geen broden medegenomen hebben. Toen Jezus dat bemerkte, zeide Hij: Waarom spreekt gij met elkander erover, kleingelovigen, dat gij geen broden hebt? Ziet gij het nog niet in en herinnert gij u niet de vijf broden der vijfduizend en hoeveel manden gij medenaamt? Of de zeven broden der vierduizend en hoeveel korven gij medenaamt? Hoe begrijpt gij niet, dat Ik u niet van broden sprak? Maar wacht u voor de zuurdesem der Farizeeen en Sadduceeen. Toen zagen zij in, dat Hij hun niet gezegd had zich te wachten voor de zuurdesem der broden, maar voor de leer der Farizeeen en Sadduceeen."

"De FarizeeŽn en de SadduceeŽn kwamen hem op de proef stellen met de vraag hun een teken uit de hemel te tonen. Hij gaf hun daarop dit antwoord: 'Wanneer de avond valt, zegt u: "Morgen mooi weer, want de hemel kleurt rood." En 's ochtends: "Storm op til, want het rood aan de hemel is dreigend." De aanblik van de hemel weet u wel te duiden, en de tekenen van de tijd niet? Dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van Jona.' Zo liet hij hen staan en vertrok. De leerlingen voeren naar de overkant, maar waren vergeten brood mee te nemen. Dus toen Jezus tegen hen zei: 'Wees terdege op je hoede voor de zuurdesem van de FarizeeŽn en de SadduceeŽn, ' begonnen ze er met elkaar over te praten dat ze geen brood hadden meegenomen. Jezus merkte het en zei: 'Kleingelovigen, waarom bespreken jullie met elkaar dat je geen brood bij je hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet, en herinneren jullie je ook de vijf broden voor de vijfduizend niet, en hoeveel manden jullie weer ophaalden? En ook niet de zeven broden voor de vierduizend en hoeveel manden jullie toen weer ophaalden? Hoe is het mogelijk dat jullie niet begrijpen dat ik het niet over brood had? Wees op je hoede voor de zuurdesem van de FarizeeŽn en de SadduceeŽn!' Toen begrepen ze dat hij niet bedoelde dat ze op hun hoede moesten zijn voor de zuurdesem in het brood, maar voor het onderricht van de FarizeeŽn en de SadduceeŽn."

"Op een dag kwamen er FarizeeŽrs en SadduceeŽrs naar Jezus toe om Hem op de proef te stellen. Zij vroegen Hem om een teken uit de hemel. Hij moest maar eens bewijzen dat Hij de Zoon van God was. Hij antwoordde: "Is de lucht 's avonds rood, dan zegt u: 'Het wordt goed weer.' Is de lucht 's morgens rood, dan zegt u: 'Het wordt slecht weer.' U ziet aan de lucht wat voor weer het wordt. Maar in wat voor tijd u leeft, daar hebt u geen inzicht in! Dit slechte en onbetrouwbare volk wil dus een teken uit de hemel hebben. Het zal geen enkel teken krijgen dan het teken van Jona." Jezus keerde hun de rug toe en ging weg. Hij stak met Zijn discipelen het meer over. Aan de overkant kwamen Zijn discipelen tot de ontdekking dat zij hadden vergeten brood mee te nemen. "Pas op voor de gist van de FarizeeŽrs en SadduceeŽrs," waarschuwde Jezus. Zij dachten dat Hij dit zei omdat zij geen brood bij zich hadden. Jezus wist wel wat er in hen omging en zei: "Wat hebben jullie toch weinig vertrouwen in Mij! Waarom maken jullie je zorgen over brood? Begrijpen jullie het dan nog niet? Zijn jullie vergeten dat Ik 5000 mensen van maar vijf broden te eten heb gegeven? En dat er volle manden overbleven? Weten jullie niet meer dat Ik later 4000 mensen van zeven broden te eten heb gegeven? En dat er weer heel veel overbleef? Waarom denken jullie dan dat Ik het zojuist over brood had? Ik waarschuwde jullie voor de gist van de FarizeeŽrs en SadduceeŽrs!" Eindelijk begrepen zij dat Hij met 'gist' de leer van de FarizeeŽrs en SadduceeŽrs bedoelde."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

30 juli 2025 MatthŽus 16:1-4
29 juli 2025 MatthŽus 15:39
28 juli 2025 MatthŽus 15:35-38
27 juli 2025 MatthŽus 15:32-33
26 juli 2025 MatthŽus 15:29-31
25 juli 2025 MatthŽus 15:25-28
24 juli 2025 MatthŽus 15:21-24
 

Home