Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Zaterdag 19 juli 2025

 

MatthŽus 15:3-6

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar Hij, antwoordende, zeide tot hen: Waarom overtreedt ook gij het gebod Gods, door uw inzetting? Want God heeft geboden, zeggende: Eert uw vader en moeder, en: Wie vader of moeder vloekt, die zal den dood sterven. Maar gij zegt: Zo wie tot vader of moeder zal zeggen: [Het] [is] een gave, zo wat u van mij zou kunnen ten nutte komen; en zijn vader of zijn moeder geenszins zal eren, [die] [voldoet]. En gij hebt [alzo] Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzetting."

"Hij antwoordde: 'En waarom overtreedt zelfs u het gebod van God met uw traditie? Want God zegt: Eer uw vader en uw moeder, en: Ieder die zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden. Maar u beweert: wie tegen zijn vader of moeder zegt: Het geld waarmee ik u kan ondersteunen, heb ik bestemd voor God, hoeft zijn vader of moeder niet te eren. Zo holt u het gebod van God uit met uw traditie."

"Hij gaf hun ten antwoord: 'En waarom overtreedt u het gebod van God, alleen om uw eigen traditie in stand te houden? Want God heeft gezegd: "Toon eerbied voor uw vader en moeder, "en ook: "Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden." Maar u leert: "Wie tegen zijn vader of moeder zegt: 'Alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn, bestem ik tot offergave, ' die hoeft zijn ouders geen eerbied te tonen." Zo ontkracht u het woord van God uit eerbied voor uw eigen traditie."

"Hij gaf hun ten antwoord: 'En waarom overtreedt u het gebod van God, alleen om uw eigen traditie in stand te houden? Want God heeft gezegd: "Toon eerbied voor uw vader en moeder, "en ook: "Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden." Maar u leert: "Wie tegen zijn vader of moeder zegt: 'Alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn, bestem ik tot offergave, ' die hoeft zijn ouders geen eerbied te tonen." Zo ontkracht u het woord van God uit eerbied voor uw eigen traditie."

"Jezus antwoordde: "En waarom houdt u zich niet aan de wet van God? Waarom zet u tradities ervoor in de plaats? Gods wet zegt bijvoorbeeld: 'Heb eerbied voor uw vader en moeder en wees goed voor hen. Wie zijn ouders slecht behandelt, moet sterven.' Maar u zegt: 'Het is niet nodig uw ouders te ondersteunen, als u zegt dat het geld waarmee u hen zou kunnen helpen voor God is.' Door dat soort menselijke regels schuift u Gods wet gewoon opzij."

 

Overdenking van vandaag:

Voor ons, om ware discipelen te zijn, moeten we van Jezus leren wat Gods wil is. Hier herinnert hij ons eraan dat er NIETS, geen onderwijs of traditie, toegelaten kan worden ter vervanging van de duidelijke wil van God. Integendeel, zij die ernaar verlangen God te vinden worden buiten gelaten en zij die al de kleine regels en tradities weten, kunnen zich voldaan en gered voelen. Jezus kwam, zodat de laatste de eerste zou kunnen zijn en de laatste de eerste. Wanneer traditie de wil van God buiten sluit, is de waarheid verloren, van het begin tot het eind!

 

Gebed:

Rechtvaardige Vader, hou mijn hart open voor uw wil boven alle andere dingen. Ik wil u dienen en u behagen en u vreugde brengen. Laat mijn gedachten alstublieft niet vertroebeld worden door verwarring en zicht verliezen op uw wensen. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Contekst: MatthŽus 15:1-20

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Toen kwamen tot Jezus [enige] Schriftgeleerden en Farizeen, die van Jeruzalem [waren], zeggende: Waarom overtreden Uw discipelen de inzetting der ouden? Want zij wassen hun handen niet, wanneer zij brood zullen eten. Maar Hij, antwoordende, zeide tot hen: Waarom overtreedt ook gij het gebod Gods, door uw inzetting? Want God heeft geboden, zeggende: Eert uw vader en moeder, en: Wie vader of moeder vloekt, die zal den dood sterven. Maar gij zegt: Zo wie tot vader of moeder zal zeggen: [Het] [is] een gave, zo wat u van mij zou kunnen ten nutte komen; en zijn vader of zijn moeder geenszins zal eren, [die] [voldoet]. En gij hebt [alzo] Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzetting. Gij geveinsden! Wel heeft Jesaja van u geprofeteerd, zeggende: Dit volk genaakt Mij met hun mond, en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij; Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, [die] geboden van mensen [zijn]. En als Hij de schare tot Zich geroepen had, zeide Hij tot hen: Hoort en verstaat. Hetgeen ten monde ingaat, ontreinigt den mens niet; maar hetgeen ten monde uitgaat, dat ontreinigt den mens. Toen kwamen Zijn discipelen tot Hem, en zeiden tot Hem: Weet Gij [wel], dat de Farizeen deze rede horende, geergerd zijn geweest? Maar Hij, antwoordende zeide: Alle plant, die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Laat hen varen; zij zijn blinde leidslieden der blinden. Indien nu de blinde den blinde leidt, zo zullen zij beiden in den gracht vallen. En Petrus, antwoordende, zeide tot Hem: Verklaar ons deze gelijkenis. Maar Jezus zeide: Zijt ook gijlieden alsnog onwetende? Verstaat gij nog niet, dat al wat ten monde ingaat, in den buik komt, en in de heimelijkheid wordt uitgeworpen? Maar die dingen, die ten monde uitgaan, komen voort uit het hart, en dezelve ontreinigen den mens. Want uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het, die den mens ontreinigen; maar het eten met ongewassen handen ontreinigt den mens niet."

"FarizeeŽn en schriftgeleerden uit Jeruzalem kwamen naar Jezus toe en vroegen: 'Waarom overtreden uw leerlingen de tradities van onze voorouders? Want ze wassen hun handen niet als ze gaan eten.' Hij antwoordde: 'En waarom overtreedt zelfs u het gebod van God met uw traditie? Want God zegt: Eer uw vader en uw moeder, en: Ieder die zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden. Maar u beweert: wie tegen zijn vader of moeder zegt: Het geld waarmee ik u kan ondersteunen, heb ik bestemd voor God, hoeft zijn vader of moeder niet te eren. Zo holt u het gebod van God uit met uw traditie. Huichelaars! Hoe treffend heeft de profeet Jesaja over u gezegd: Dit volk, zegt God, bewijst mij slechts lippendienst, maar hun hart is niet bij mij. Hun ontzag voor mij heeft geen enkele waarde: wat zij leren en opleggen, zijn louter menselijke wetten!' Rein en onrein Jezus riep de mensen bij zich. 'Luister en begrijp mij goed!' zei hij. 'Niet wat de mond binnengaat, maakt iemand onrein, maar wat de mond uitkomt, maakt iemand onrein.' Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en zeiden: 'Weet u dat de FarizeeŽn zich geŽrgerd hebben toen ze u dat hoorden zeggen?' Hij antwoordde: 'Elke plant die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, wordt uitgetrokken. Laat ze maar. Het zijn blinden die blinden leiden. En als de ene blinde de andere leidt, vallen ze allebei in een kuil.' Petrus vroeg: 'Wilt u ons die gelijkenis uitleggen?' 'Missen ook jullie nog altijd elk inzicht?' vroeg hij. 'Begrijp je niet dat alles wat de mond binnengaat, in de buik terechtkomt en op zekere plaats weer wordt afgescheiden? Maar wat de mond uitkomt, komt uit het hart; dat is het wat de mens onrein maakt. Want uit het hart komen slechte gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse verklaringen en lasterpraat. Dat is het wat iemand onrein maakt. Maar het eten met ongewassen handen maakt iemand niet onrein.'"

"Toen kwamen uit Jeruzalem Farizeeen en schriftgeleerden tot Jezus en vroegen: Waarom overtreden uw discipelen de overlevering der ouden? Immers, zij wassen hun handen niet, wanneer zij brood eten. Hij antwoordde hun en zeide: Waarom overtreedt ook gij ter wille van uw overlevering [zelfs] het gebod Gods? Want God heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder, en: Wie vader of moeder vervloekt, zal de dood sterven. Maar gij zegt: Wie tot zijn vader of zijn moeder zegt: Het is offergave, al wat gij van mij hadt kunnen trekken, behoeft zijn vader of zijn moeder niet te eren. Zo hebt gij het woord Gods van kracht beroofd ter wille van uw overlevering. Huichelaars, terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, zeggende: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. En toen Hij de schare tot Zich geroepen had, zeide Hij tot hen: Hoort en verstaat! Niet wat de mond binnengaat, maakt de mens onrein, maar wat de mond uitkomt dat maakt de mens onrein. Toen kwamen zijn discipelen en zeiden tot Hem: Weet Gij, dat de Farizeeen, toen zij dit woord hoorden, er aanstoot aan namen? Hij antwoordde hun en zeide: Elke plant, die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Laat hen gaan, blinden zijn zij, die blinden leiden. Indien een blinde een blinde leidt, zullen zij beiden in een put vallen. Petrus antwoordde en zeide tot Hem: Verklaar ons de gelijkenis. Hij zeide: Zijt ook gij nog onbevattelijk? Begrijpt gij niet, dat al wat de mond binnengaat, in de buik komt en te zijner plaatse verdwijnt? Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart, en dat maakt de mens onrein. Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. Dat zijn de dingen, die een mens onrein maken, maar het eten met ongewassen handen maakt een mens niet onrein."

"Toen kwamen er vanuit Jeruzalem FarizeeŽn en schriftgeleerden naar Jezus. Ze vroegen hem: 'Waarom overtreden uw leerlingen de tradities van onze voorouders? Ze wassen hun handen niet voor ze hun brood eten.' Hij gaf hun ten antwoord: 'En waarom overtreedt u het gebod van God, alleen om uw eigen traditie in stand te houden? Want God heeft gezegd: "Toon eerbied voor uw vader en moeder, "en ook: "Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden." Maar u leert: "Wie tegen zijn vader of moeder zegt: 'Alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn, bestem ik tot offergave, ' die hoeft zijn ouders geen eerbied te tonen." Zo ontkracht u het woord van God uit eerbied voor uw eigen traditie. Huichelaars, wat is Jesaja's profetie toch toepasselijk op u: "Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij; tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen."' Nadat hij de mensen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: 'Luister en kom tot inzicht. Niet wat de mond ingaat maakt een mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt een mens onrein.' Daarop kwamen de leerlingen bij hem en zeiden: 'Weet u dat de FarizeeŽn uw uitspraak gehoord hebben en dat ze die stuitend vinden?' Hij antwoordde: 'Elke plant die niet door mijn hemelse Vader is geplant, zal met wortel en al worden uitgerukt. Laat ze toch, die blinde blindengeleiders! Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze samen in een kuil.' Toen stelde Petrus de vraag: 'Wilt u ons die uitspraak uitleggen?' Jezus zei: 'Begrijpen ook jullie het dan nog steeds niet? Zien jullie dan niet in dat alles wat de mond ingaat in de maag terechtkomt en in de beerput weer verdwijnt? Wat daarentegen de mond uitgaat komt uit het hart, en die dingen maken een mens onrein. Want uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. Dat maakt een mens onrein, niet eten met ongewassen handen.'"

"Er kwamen enkele FarizeeŽrs en godsdienstleraars uit Jeruzalem om Jezus te ondervragen. "Waarom houden Uw discipelen zich niet aan de oude tradities?" vroegen zij. "Zij wassen niet eens hun handen voor het eten!" Jezus antwoordde: "En waarom houdt u zich niet aan de wet van God? Waarom zet u tradities ervoor in de plaats? Gods wet zegt bijvoorbeeld: 'Heb eerbied voor uw vader en moeder en wees goed voor hen. Wie zijn ouders slecht behandelt, moet sterven.' Maar u zegt: 'Het is niet nodig uw ouders te ondersteunen, als u zegt dat het geld waarmee u hen zou kunnen helpen voor God is.' Door dat soort menselijke regels schuift u Gods wet gewoon opzij. Huichelaars! Jesaja had gelijk toen hij over u zei: 'Deze mensen eren God met de mond, maar in hun hart moeten ze niets van Hem hebben. Hun godsdienst is waardeloos. Ze houden zich alleen maar bezig met menselijke wetten en niet met de wet van God." Hierna riep Jezus de mensen bij Zich. "Luister! Probeer te begrijpen wat Ik bedoel. U wordt niet slecht door wat u eet en drinkt. U wordt slecht door wat u denkt en zegt." De discipelen gingen naar Hem toe en zeiden: "Weet U dat de FarizeeŽrs zich hebben geŽrgerd aan wat U hebt gezegd?" Jezus antwoordde: "Iedere plant die niet door mijn Vader is geplant, zal worden uitgetrokken. Trek u dus niets aan van de FarizeeŽrs. Zij zijn blinde gidsen, die blinde mensen leiden. Zij zullen samen in een kuil vallen." Petrus vroeg Jezus wat Hij nu precies bedoelde met dat slecht worden door woorden en gedachten. "Zijn jullie ook nog zo dom?" vroeg Jezus. "Begrijpen jullie dan niet dat alles wat men eet naar de maag gaat en tenslotte in het riool terechtkomt? Maar wat een mens zegt, komt van binnenuit. Uit zijn hart. Daardoor wordt een mens slecht. Want uit het innerlijk komen slechte gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, leugen en roddel voort. Daardoor wordt de mens slecht. Maar men wordt niet slecht door te eten zonder de handen te hebben gewassen."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

18 juli 2025 MatthŽus 15:1-2
17 juli 2025 MatthŽus 14:34-36
16 juli 2025 MatthŽus 14:32-33
15 juli 2025 MatthŽus 14:28-31
14 juli 2025 MatthŽus 14:24-27
13 juli 2025 MatthŽus 14:22-23
12 juli 2025 MatthŽus 14:15-21
 

Home