Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Donderdag 10 juli 2025

 

Matthëus 14:6-12

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar als de dag der geboorte van Herodes gehouden werd, danste de dochter van Herodias in het midden [van] [hen], en zij behaagde aan Herodes. Waarom hij haar met ede beloofde te geven, wat zij ook zou eisen. En zij, te voren onderricht zijnde van haar moeder, zeide: Geef mij hier in een schotel het hoofd van Johannes den Doper. En de koning werd bedroefd; doch om de eden, en degenen, die [met] [hem] aanzaten, gebood hij, dat het [haar] zou gegeven worden; En zond heen, en onthoofdde Johannes in den kerker. En zijn hoofd werd gebracht in een schotel, en het dochtertje gegeven; en zij droeg het [tot] haar moeder. En zijn discipelen kwamen, en namen het lichaam weg, en begroeven hetzelve; en gingen en boodschapten het Jezus."

“Toen Herodes zijn verjaardag vierde, danste de dochter van Herodias voor de gasten en ze viel zo bij Herodes in de smaak, dat hij zei: 'Je krijgt alles wat je maar wilt; ik zweer het je.' Opgestookt door haar moeder zei ze toen: 'Geef mij hier op een schaal het hoofd van Johannes de Doper.' De koning werd bedroefd, maar omdat hij een eed had gedaan in het bijzijn van zijn gasten, gaf hij bevel het haar te geven. Hij liet Johannes in de gevangenis onthoofden, en toen het hoofd op een schaal werd binnengebracht, liet hij het aan het meisje geven en zij bracht het naar haar moeder. De leerlingen van Johannes kwamen zijn lijk halen en ze begroeven hem. Daarna gingen ze naar Jezus en vertelden het hem.”

“Toen Herodes een feest gaf ter gelegenheid van zijn verjaardag, danste de dochter van Herodias te midden van de aanwezigen, en dat viel bij Herodes in de smaak. Daarom zei hij dat ze zou krijgen wat ze maar zou vragen, en hij bezegelde die belofte met een eed. Door haar moeder daartoe aangezet zei ze: 'Breng me dan op een schaal het hoofd van Johannes de Doper.' Deze vraag bedroefde de koning, maar omdat hij in het bijzijn van zijn tafelgasten een eed gezworen had, beval hij dat men het haar zou brengen, en hij gaf opdracht Johannes in de gevangenis te onthoofden. Het hoofd werd op een schaal binnengebracht en aan het meisje gegeven, en zij bracht het naar haar moeder. Zijn leerlingen kwamen het lijk halen, begroeven het en gingen daarna naar Jezus om het hem te vertellen.”

“Toen Herodes een feest gaf ter gelegenheid van zijn verjaardag, danste de dochter van Herodias te midden van de aanwezigen, en dat viel bij Herodes in de smaak. Daarom zei hij dat ze zou krijgen wat ze maar zou vragen, en hij bezegelde die belofte met een eed. Door haar moeder daartoe aangezet zei ze: 'Breng me dan op een schaal het hoofd van Johannes de Doper.' Deze vraag bedroefde de koning, maar omdat hij in het bijzijn van zijn tafelgasten een eed gezworen had, beval hij dat men het haar zou brengen, en hij gaf opdracht Johannes in de gevangenis te onthoofden. Het hoofd werd op een schaal binnengebracht en aan het meisje gegeven, en zij bracht het naar haar moeder. Zijn leerlingen kwamen het lijk halen, begroeven het en gingen daarna naar Jezus om het hem te vertellen.”

Op de verjaardag van Herodes kwam de dochter van Herodias de feestzaal binnen en danste voor de gasten. Herodes vond het zo mooi, dat hij beloofde haar te zullen geven wat zij verlangde. "Ik zweer het je," zei hij. Op aanraden van haar moeder vroeg zij om het hoofd van Johannes de Doper, op een schaal. Herodes vond dit heel erg, maar kon er niet onderuit. Al zijn gasten hadden gehoord welke eed hij had gezworen. Daarom gaf hij bevel het hoofd van Johannes te halen. Johannes werd in de gevangenis onthoofd. Zijn hoofd werd op een schaal binnengebracht en aan het meisje gegeven. En het meisje gaf het aan haar moeder. Later kwamen Johannes' discipelen het lichaam halen en begroeven het. Zij gingen ook naar Jezus toe om Hem te vertellen wat er gebeurd was."

 

Overdenking van vandaag:

De duidelijke les voor jou en mij is het vermijden van de aanwezigheid van kwaad en de plaatsen waar iedereen "zich slecht gedraagt."

 

Gebed:

Heilige en barmhartige Vader, bewaak mijn hart voor kwaad en leid mijn stappen weg van het kwaad. Geef me de gave van inzicht door uw Geest, zodat ik het kan herkennen wanneer Satan mij in situaties probeert te lokken die rampzalig kwaad en gemeen zijn. Ik wil u dienen in eer en integriteit. Vergeef me alstublieft voor mijn zonde en geef mij kracht om uw werk te doen. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Contekst: Matthëus 13:53-14:12

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En het is geschied, als Jezus deze gelijkenissen geeindigd had, vertrok Hij van daar. En gekomen zijnde in Zijn vaderland, leerde Hij hen in hun synagoge, zodat zij zich ontzetten, en zeiden: Van waar [komt] Dezen die wijsheid en die krachten? Is Deze niet de Zoon des timmermans? en is Zijn moeder niet genaamd Maria, en Zijn broeders Jakobus en Joses, en Simon en Judas? En Zijn zusters, zijn zij niet allen bij ons? Van waar [komt] dan Dezen dit alles? En zij werden aan Hem geergerd. Maar Jezus zeide tot hen: Een profeet is niet ongeeerd, dan in zijn vaderland, en in zijn huis. En Hij heeft aldaar niet vele krachten gedaan, vanwege hun ongeloof. Te dierzelfder tijd hoorde Herodes, de viervorst, het gerucht van Jezus; En zeide tot zijn knechten: Deze is Johannes de Doper; hij is opgewekt van de doden, en daarom werken die krachten in Hem. Want Herodes had Johannes gevangen genomen, en hem gebonden, en in den kerker gezet, om Herodias' wil, de huisvrouw van Filippus, zijn broeder. Want Johannes zeide tot hem: Het is u niet geoorloofd haar te hebben. En willende hem doden, vreesde hij het volk, omdat zij hem hielden voor een profeet. Maar als de dag der geboorte van Herodes gehouden werd, danste de dochter van Herodias in het midden [van] [hen], en zij behaagde aan Herodes. Waarom hij haar met ede beloofde te geven, wat zij ook zou eisen. En zij, te voren onderricht zijnde van haar moeder, zeide: Geef mij hier in een schotel het hoofd van Johannes den Doper. En de koning werd bedroefd; doch om de eden, en degenen, die [met] [hem] aanzaten, gebood hij, dat het [haar] zou gegeven worden; En zond heen, en onthoofdde Johannes in den kerker. En zijn hoofd werd gebracht in een schotel, en het dochtertje gegeven; en zij droeg het [tot] haar moeder. En zijn discipelen kwamen, en namen het lichaam weg, en begroeven hetzelve; en gingen en boodschapten het Jezus."

“Nadat Jezus deze gelijkenissen verteld had, ging hij daar weg. Hij kwam in de stad waar hij opgegroeid was. Daar gaf hij de mensen onderricht in hun synagoge. Hij deed dat zo, dat ze verbijsterd waren en zeiden: 'Waar heeft hij die wijsheid opgedaan en hoe kan hij die wonderen doen? Hij is toch de zoon van de timmerman? Is Maria niet zijn moeder, en zijn Jakobus, Jozef, Simon en Judas geen broers van hem? En wonen al zijn zusters niet in onze stad? Waar heeft hij dat dan allemaal vandaan?' En ze moesten niets van hem hebben. Maar Jezus zei tegen hen: 'Een profeet is overal geëerd behalve in zijn eigen stad en bij zijn familie.' En hij deed er niet veel wonderen, omdat ze geen geloof hadden. In die tijd hoorde Herodes, de vorst van Galilea, wat er over Jezus verteld werd. Tegen zijn dienaars zei hij: 'Dat is Johannes de Doper. Hij is opgewekt uit de dood. Daarom kan hij die wonderen doen.' Herodes had Johannes namelijk laten boeien en gevangenzetten in verband met Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus. Want Johannes had tegen Herodes gezegd: 'U mag haar niet hebben.' Herodes wilde Johannes doden, maar durfde dat niet uit angst voor het volk, dat hem voor een profeet hield. Toen Herodes zijn verjaardag vierde, danste de dochter van Herodias voor de gasten en ze viel zo bij Herodes in de smaak, dat hij zei: 'Je krijgt alles wat je maar wilt; ik zweer het je.' Opgestookt door haar moeder zei ze toen: 'Geef mij hier op een schaal het hoofd van Johannes de Doper.' De koning werd bedroefd, maar omdat hij een eed had gedaan in het bijzijn van zijn gasten, gaf hij bevel het haar te geven. Hij liet Johannes in de gevangenis onthoofden, en toen het hoofd op een schaal werd binnengebracht, liet hij het aan het meisje geven en zij bracht het naar haar moeder. De leerlingen van Johannes kwamen zijn lijk halen en ze begroeven hem. Daarna gingen ze naar Jezus en vertelden het hem.” (Mt 13:53-14:12 GNB)"

“En het geschiedde, toen Jezus deze gelijkenissen ten einde gebracht had, dat Hij vandaar wegging. En in zijn vaderstad gekomen, leerde Hij hen in hun synagoge, zodat zij versteld stonden en zeiden: Vanwaar heeft Hij die wijsheid en die krachten? Is dit niet de zoon van de timmerman? Heet zijn moeder niet Maria en zijn broeders Jakobus en Jozef en Simon en Judas? En behoren zijn zusters niet allen bij ons? Vanwaar heeft Hij dan dit alles? En zij namen aanstoot aan Hem. Maar Jezus zeide tot hen: Een profeet is alleen in zijn vaderstad en in zijn huis ongeeerd. En Hij deed daar niet vele krachten wegens hun ongeloof. In die tijd hoorde Herodes, de viervorst, wat van Jezus verteld werd, en hij zeide tot zijn dienaars: Dat is Johannes de Doper; hij is opgewekt uit de doden en daarom werken die krachten in hem. Want Herodes had Johannes laten grijpen, geboeid en gevangengezet, ter wille van Herodias, de vrouw van zijn broeder Filippus; want Johannes zeide tot hem: Gij moogt haar niet hebben. En hoewel hij hem wilde ter dood brengen, vreesde hij de schare, omdat zij hem voor een profeet hielden. Maar op het geboortefeest van Herodes danste de dochter van Herodias in hun midden en zij behaagde Herodes, waarom hij haar onder ede toezegde haar te geven, wat zij maar vragen zou. En zij, opgestookt door haar moeder, zeide: Geef mij hier op een schotel het hoofd van Johannes de Doper. En de koning werd bedroefd, maar om zijn eden, en om hen die mede aanlagen, beval hij het haar te geven, en hij liet Johannes in de gevangenis onthoofden. En zijn hoofd werd op een schotel gebracht en aan het meisje gegeven en zij bracht het aan haar moeder. En zijn discipelen kwamen en namen zijn lijk weg en begroeven hem; en zij gingen heen en berichtten het aan Jezus.”

“Toen Jezus deze gelijkenissen had uitgesproken, verliet hij die plaats. Hij kwam aan in zijn vaderstad en gaf de bewoners onderricht in hun synagoge, zodat ze stomverbaasd waren en zeiden: 'Hoe komt hij aan die wijsheid en hoe kan hij die wonderen doen? Hij is toch de zoon van de timmerman? Maria is toch zijn moeder, en Jakobus en Josef en Simon en Judas, dat zijn toch zijn broers? En wonen zijn zusters niet allemaal bij ons? Waar heeft hij dat alles dan vandaan?' En ze namen aanstoot aan hem. Maar Jezus zei tegen hen: 'Nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad en in zijn eigen familie.' En hij verrichtte daar niet veel wonderen, vanwege hun ongeloof. In die tijd hoorde ook Herodes, de tetrarch, over Jezus vertellen, en hij zei tegen zijn hovelingen: 'Dat moet Johannes de Doper zijn; hij is opgestaan uit de dood en daardoor beschikt hij over zulke wonderbaarlijke krachten.' Herodes had Johannes destijds laten arresteren en in de boeien laten slaan en hem in de gevangenis geworpen vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus. Johannes had namelijk tegen hem gezegd: 'U mag haar niet tot vrouw nemen.' En hoewel hij hem wilde doden, deed hij dat niet uit vrees voor het volk, dat hem voor een profeet hield. Toen Herodes een feest gaf ter gelegenheid van zijn verjaardag, danste de dochter van Herodias te midden van de aanwezigen, en dat viel bij Herodes in de smaak. Daarom zei hij dat ze zou krijgen wat ze maar zou vragen, en hij bezegelde die belofte met een eed. Door haar moeder daartoe aangezet zei ze: 'Breng me dan op een schaal het hoofd van Johannes de Doper.' Deze vraag bedroefde de koning, maar omdat hij in het bijzijn van zijn tafelgasten een eed gezworen had, beval hij dat men het haar zou brengen, en hij gaf opdracht Johannes in de gevangenis te onthoofden. Het hoofd werd op een schaal binnengebracht en aan het meisje gegeven, en zij bracht het naar haar moeder. Zijn leerlingen kwamen het lijk halen, begroeven het en gingen daarna naar Jezus om het hem te vertellen.”

“Na het vertellen van al deze gelijkenissen ging Jezus naar Nazareth, de stad waar Hij was opgegroeid.”

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

9 juli 2025 Matthëus 14:1-5
8 juli 2025 Matthëus 13:57-58
7 juli 2025 Matthëus 13:53-56
6 juli 2025 Matthëus 13:51-52
5 juli 2025 Matthëus 13:47-50
4 juli 2025 Matthëus 13:45-46
3 juli 2025 Matthëus 13:44
 

Home