Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Donderdag 3 juli 2025

 

Matthëus 13:44

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat, in den akker verborgen, welken een mens gevonden hebbende, verborg [dien], en van blijdschap over denzelven, gaat hij heen, en verkoopt al wat hij heeft, en koopt dienzelven akker."

"'Het hemelse koninkrijk lijkt op een schat die in een akker verborgen is. Iemand vindt die schat en verbergt hem weer. Hij is zo blij, dat hij alles gaat verkopen wat hij heeft, om die akker te kopen."

"Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen."

"Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen."

"Het Koninkrijk van de hemelen is net een schat die ergens in een stuk land ligt en door iemand wordt ontdekt. Die man stopt de schat vlug weer in de grond. Hij is zo blij dat hij alles wat hij heeft, verkoopt. Dan koopt hij het stuk land, met de schat erbij!"

 

Overdenking van vandaag:

Sommige dingen zijn zo kostbaar dat wij ze niet kunnen vinden, ze vinden ons. Hoewel we misschien niet zijn op zoek zijn naar verlossing - hetzij omdat wij ermee opgegroeid zijn in onze gezinnen, of omdat een vriend of kennis het met ons deelde - doet het niets af aan het feit dat toen we haar glorie begrepen, we alles hebben opgegeven voor de pure vreugde van deel-zijn van Gods koninkrijk door zijn genade.  

Vergeving moedigt aan met vreugde. Hoewel ik weet dat ik me overgeef aan Christus en het gezag van zijn koninkrijk omdat hij eerzaam is, stijgt mijn gevoel van vreugde om opgenomen te worden in het koninkrijk en verbonden te worden met de familie zo ver boven de verplichting uit, dat ik vergeet dat het een moeilijke uitdaging is om te volgen.

 

Gebed:

Heilige en hulpvaardige Vader, dank u dat u mij in uw koninkrijk brengt. Ik weet dat mijn redding, mijn deel-zijn van uw familie, het werk is van uw genade en offer. Dank u dat u mij van u heeft gemaakt. Maak mijn vreugde van redding iedere dag wakker, door uw Geest. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Contekst: Matthëus 13:44-52

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat, in den akker verborgen, welken een mens gevonden hebbende, verborg [dien], en van blijdschap over denzelven, gaat hij heen, en verkoopt al wat hij heeft, en koopt dienzelven akker. Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, die schone paarlen zoekt; Dewelke, hebbende een parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had, en kocht dezelve. Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een net, geworpen in de zee, en dat allerlei soorten [van] [vissen] samenbrengt; Hetwelk, wanneer het vol geworden is, [de] [vissers] aan den oever optrekken, en nederzittende, lezen het goede uit in [hun] vaten, maar het kwade werpen zij weg. Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen; de engelen zullen uitgaan, en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden; En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal zijn wening en knersing der tanden. En Jezus zeide tot hen: Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja, Heere! En Hij zeide tot hen: Daarom, een iegelijk Schriftgeleerde, in het Koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes, die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt."

"'Het hemelse koninkrijk lijkt op een schat die in een akker verborgen is. Iemand vindt die schat en verbergt hem weer. Hij is zo blij, dat hij alles gaat verkopen wat hij heeft, om die akker te kopen. Ook lijkt het hemelse koninkrijk op een handelaar die mooie parels zoekt. Als hij een heel kostbare parel ontdekt, gaat hij alles verkopen wat hij heeft en koopt die parel. Het hemelse koninkrijk lijkt ook op een visnet dat in zee is uitgegooid en waarin allerlei vissen terechtkomen. Als het net vol is, trekken de vissers het op de oever. Ze gaan daar zitten en doen de goede vissen bij elkaar in manden; de slechte gooien ze weg. Zo zal het ook gaan bij de voltooiing van de wereld. De engelen zullen eropuit gaan en de slechte mensen tussen de goede uithalen en ze in de brandende oven gooien. Daar zullen ze huilen en knarsetanden.' Jezus vroeg: 'Hebben jullie dat allemaal begrepen?' 'Ja,' antwoordden ze. Hij zei: 'Zo kan iedere schriftgeleerde die leerling is in het hemelse koninkrijk, vergeleken worden met een huisvader die uit zijn voorraadkamer nieuw en oud tevoorschijn haalt.'"

"Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in een akker, die een mens ontdekte en verborg, en in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker. Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, die schone parelen zocht. Toen hij een kostbare parel gevonden had, ging hij heen en verkocht al wat hij had, en kocht die. Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een sleepnet, neergelaten in de zee, dat allerlei bijeenbrengt. Wanneer het vol is, haalt men het op de oever, en zet zich neer en verzamelt het goede in vaten, doch het ondeugdelijke werpt men weg. Zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja. Hij zeide tot hen: Daarom is iedere schriftgeleerde, die een discipel geworden is van het Koninkrijk der hemelen, gelijk aan een heer des huizes, die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen te voorschijn brengt."

"Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen. Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen. Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten om de goede vis in kuipen te doen; de slechte vis werd weggegooid. Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de engelen zullen erop uittrekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden, en ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetanden. Hebben jullie dit alles begrepen?' 'Ja, 'antwoordden ze. Hij zei hun: 'Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen te voorschijn haalt.'"

"Het Koninkrijk van de hemelen is net een schat die ergens in een stuk land ligt en door iemand wordt ontdekt. Die man stopt de schat vlug weer in de grond. Hij is zo blij dat hij alles wat hij heeft, verkoopt. Dan koopt hij het stuk land, met de schat erbij! Het Koninkrijk van de hemelen doet ook denken aan een koopman die op zoek is naar mooie parels. Ineens ontdekt hij er één van grote waarde. Hij verkoopt alles wat hij heeft en koopt die ene kostbare parel. Een ander voorbeeld van het Koninkrijk van de hemelen is een visser, die zijn net in het water gooit. Er komen allerlei vissen in, eetbare en oneetbare. Wanneer zijn net vol is, trekt hij het op de kant en gaat de vissen sorteren. De eetbare doet hij in de manden. De oneetbare gooit hij weg. Zo zal het ook gaan bij het einde van deze tijd. De engelen zullen komen om de slechte mensen van de goede te scheiden. En de slechten zullen in het vuur worden gegooid. Daar zal één en al wroeging, tranen en verdriet zijn. Begrijpen jullie dit?" "Ja," antwoordden zij. Hij ging verder en zei: "Iedere leraar van de Joodse godsdienst die een discipel van Mij wordt, heeft een dubbele schat: De oude schat van Mozes en de profeten èn de nieuwe schat van Mij."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

2 juli 2025 Matthëus 13:40-43
1 juli 2025 Matthëus 13:36-39
30 juni 2025 Matthëus 13:34-35
29 juni 2025 Matthëus 13:33
28 juni 2025 Matthëus 13:31-32
27 juni 2025 Matthëus 13:24-30
26 juni 2025 Matthëus 13:23
 

Home