Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Maandag 21 april 2025

 

MatthŽus 9:18-19

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Als Hij deze dingen tot hen sprak, ziet, een overste kwam en aanbad Hem, zeggende: Mijn dochter is nu terstond gestorven, doch kom en leg Uw hand op haar, en zij zal leven. En Jezus opgestaan zijnde, volgde hem, en Zijn discipelen."

"Hij was nog met hen in gesprek, toen er iemand bij hem kwam die een hoge positie had. Hij viel voor Jezus op de knieŽn en zei: 'Mijn dochter is net gestorven, maar als u haar de hand komt opleggen, zal ze weer leven.' Jezus stond op en volgde hem, en de leerlingen gingen mee."

"Hij was nog niet uitgesproken of er kwam een leider van de synagoge naar hen toe die voor Jezus neerviel en zei: 'Mijn dochter is zojuist gestorven. Kom alstublieft en leg haar de hand op, dan zal ze weer leven.' Jezus stond op en volgde hem met zijn leerlingen."

"Hij was nog niet uitgesproken of er kwam een leider van de synagoge naar hen toe die voor Jezus neerviel en zei: 'Mijn dochter is zojuist gestorven. Kom alstublieft en leg haar de hand op, dan zal ze weer leven.' Jezus stond op en volgde hem met zijn leerlingen."

"Terwijl Hij dit zei, kwam de leider van een synagoge naar Hem toe en viel voor Hem op de knieŽn. "Mijn dochtertje is net gestorven," snikte hij. "Maar als U meegaat en haar aanraakt, zal zij weer levend worden." Jezus stond op en ging met de man mee en Zijn discipelen ook."

 

Overdenking van vandaag:

Echte kracht ontmoet echt geloof als Jezus en deze leider van een synagoge elkaar ontmoeten. Deze belangrijke man toont geen hoogmoedigheid in de aanwezigheid van Jezus. Hij buigt om hem te eren en te aanbidden en doet een verzoek dat ondenkbaar is. Maar ook al was zijn verzoek onvoorstelbaar, hij streefde het na met de ogen van geloof. In de aanwezigheid van een dergelijk geloof is Jezus meer dan gelukkig om even onderdanig te helpen als de leider van de synagoge was in het vragen ernaar.

 

Gebed:

Geef me een hart van geloof, God, dat mij niet alleen helpt het ongeziene te zien en het onvoorstelbare te geloven, maar ook een zegen brengt aan u. Ik wil het ongelooflijke dromen, wetende dat u dingen kunt doen die veel groter zijn dan ik zou kunnen verzinnen. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Contekst: MatthŽus 9:18-26

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Als Hij deze dingen tot hen sprak, ziet, een overste kwam en aanbad Hem, zeggende: Mijn dochter is nu terstond gestorven, doch kom en leg Uw hand op haar, en zij zal leven. En Jezus opgestaan zijnde, volgde hem, en Zijn discipelen. (En ziet, een vrouw die twaalf jaren het bloedvloeien gehad had, komende tot Hem van achteren, raakte den zoom Zijns kleeds aan; Want zij zeide in zichzelven: Indien ik alleenlijk Zijn kleed aanraak, zo zal ik gezond worden. En Jezus, Zich omkerende, en haar ziende, zeide: Wees welgemoed, dochter! uw geloof heeft u behouden. En de vrouw werd gezond van dezelve ure af.) En als Jezus in het huis des oversten kwam, en zag de pijpers en de woelende schare, Zeide Hij tot hen: Vertrekt; want het dochtertje is niet dood, maar slaapt. En zij belachten Hem. Als nu de schare uitgedreven was, ging Hij in, en greep haar hand; en het dochtertje stond op. En dit gerucht ging uit door dat gehele land."

"Hij was nog met hen in gesprek, toen er iemand bij hem kwam die een hoge positie had. Hij viel voor Jezus op de knieŽn en zei: 'Mijn dochter is net gestorven, maar als u haar de hand komt opleggen, zal ze weer leven.' Jezus stond op en volgde hem, en de leerlingen gingen mee. Nu was daar een vrouw die al twaalf jaar aan bloedingen leed. Ze kwam vlak bij Jezus en raakte van achteren de kwast van zijn mantel aan. 'Om beter te worden hoef ik alleen maar zijn mantel aan te raken,' dacht ze bij zichzelf. Maar Jezus draaide zich om, en toen hij haar zag, zei hij: 'Houd moed, mijn kind! Uw geloof heeft u gered.' En vanaf dat ogenblik was de vrouw genezen. Toen Jezus bij het huis van die voorname man kwam, zag hij de fluitspelers en een menigte opgewonden mensen. 'Eruit, jullie!' riep hij. 'Het meisje is niet dood, ze slaapt alleen maar.' Ze lachten hem uit. Toen de menigte weggestuurd was, ging hij naar binnen. Hij pakte het meisje bij de hand en zij stond op. En dat nieuws werd in de hele omgeving bekend."

"Terwijl Hij dit tot hen sprak, zie, een overste [der synagoge] kwam tot Hem en viel voor Hem neder, en zeide: Mijn dochter is zo juist gestorven, maar kom en leg uw hand op haar en zij zal leven. En Jezus stond op en volgde hem met zijn discipelen. En zie, een vrouw, die reeds twaalf jaren aan bloedvloeiingen leed, kwam van achteren tot Hem en raakte de kwast van zijn kleed aan. Want, zeide zij bij zichzelf, indien ik slechts zijn kleed aanraak, zal ik behouden zijn. Maar Jezus keerde Zich om, zag haar en zeide: Houd moed, dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw was behouden van dat ogenblik af. En toen Jezus in het huis van de overste kwam en de fluitspelers en het misbaar van de schare zag, zeide Hij: Gaat heen, want het meisje is niet gestorven, maar het slaapt. En zij lachten Hem uit. Toen de schare uitgedreven was, ging Hij binnen en vatte haar hand en het meisje ontwaakte. En de roep hierover verbreidde zich in die gehele streek."

"Hij was nog niet uitgesproken of er kwam een leider van de synagoge naar hen toe die voor Jezus neerviel en zei: 'Mijn dochter is zojuist gestorven. Kom alstublieft en leg haar de hand op, dan zal ze weer leven.' Jezus stond op en volgde hem met zijn leerlingen. Plotseling naderde hen van achteren een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze raakte de zoom van zijn bovenkleed aan, want ze dacht: Als ik alleen zijn bovenkleed maar kan aanraken, zal ik al genezen worden. Jezus draaide zich om, en bij het zien van de vrouw zei hij: 'Wees gerust, uw geloof heeft u gered.' En vanaf dat moment was de vrouw genezen. Toen Jezus bij het huis van de leider van de synagoge aankwam en er de fluitspelers en de luid weeklagende menigte zag, zei hij: 'Ga naar huis, het meisje is immers niet gestorven, ze slaapt.' Men lachte smalend. Nadat iedereen was weggestuurd, ging hij naar binnen. Hij pakte het meisje bij de hand, en ze stond op. Het verhaal hierover verspreidde zich in de hele omgeving."

"Terwijl Hij dit zei, kwam de leider van een synagoge naar Hem toe en viel voor Hem op de knieŽn. "Mijn dochtertje is net gestorven," snikte hij. "Maar als U meegaat en haar aanraakt, zal zij weer levend worden." Jezus stond op en ging met de man mee en Zijn discipelen ook. Onderweg naderde Hem van achteren een vrouw, die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Zij boog zich voorover en raakte de kwast van Zijn mantel aan. Zij dacht: "Ik hoef alleen maar Zijn mantel aan te raken, dan ben ik genezen." Jezus keerde Zich om en zag dat zij Hem had aangeraakt. Hij zei: "Wees gerust. U bent genezen door uw geloof in Mij." Sinds dat moment was de vrouw gezond. Zij kwamen in het huis van de leider van de synagoge. Toen Jezus daar alle mensen zag en het gejammer en de begrafenismuziek hoorde, zei Hij: "Wat doet u hier? Ga naar buiten! Het meisje is niet dood. Zij slaapt alleen maar." Maar zij lachten Hem in Zijn gezicht uit. Nadat iedereen het huis uit was, ging Hij naar de kamer waar het meisje lag en nam haar bij de hand. Zij werd wakker en stond op. Het nieuws over dit geweldige wonder ging als een lopend vuurtje door heel de streek."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

20 april 2025 MatthŽus 9:16-17
19 april 2025 MatthŽus 9:14-15
18 april 2025 MatthŽus 9:13
17 april 2025 MatthŽus 9:10-12
16 april 2025 MatthŽus 9:9
15 april 2025 MatthŽus 9:4-8
14 april 2025 MatthŽus 9:1-3
 

Home