Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Dinsdag 15 april 2025

 

MatthŽus 9:4-8

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Jezus, ziende hun gedachten, zeide: Waarom overdenkt gij kwaad in uw harten? Want wat is lichter te zeggen: De zonden zijn u vergeven? of te zeggen: Sta op en wandel? Doch opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde, de zonden te vergeven (toen zeide Hij tot den geraakte): Sta op, neem uw bed op, en ga heen naar uw huis. En hij opgestaan zijnde, ging heen naar zijn huis. De scharen nu [dat] ziende, hebben zich verwonderd, en God verheerlijkt, die zodanige macht den mensen gegeven had."

"Jezus wist wat er in hen omging en zei: 'Waarom hebt u slechte gedachten? Wat is eenvoudiger, zeggen: Uw zonden zijn vergeven, of: Sta op en loop? Maar ik zal u laten zien dat de Mensenzoon de macht heeft hier op aarde zonden te vergeven.' Daarop richtte hij zich tot de verlamde: 'Sta op, pak uw bed en ga naar huis.' Hij stond op en ging naar huis. Toen de mensen dat zagen, kregen ze ontzag voor God en prezen hem, omdat hij deze macht aan mensen gaf."

"Jezus doorzag hun gedachten en zei: 'Waarom hebt u zulke boosaardige gedachten? Wat is gemakkelijker, te zeggen: "Uw zonden worden u vergeven" of: "Sta op en loop"? Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.' Toen zei hij tegen de verlamde: 'Sta op, pak uw bed en ga naar huis.' En hij stond op en ging naar huis. Bij het zien hiervan werden de mensen met ontzag vervuld en ze loofden God, om de macht die hij aan mensen heeft verleend."

"Jezus doorzag hun gedachten en zei: 'Waarom hebt u zulke boosaardige gedachten? Wat is gemakkelijker, te zeggen: "Uw zonden worden u vergeven" of: "Sta op en loop"? Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.' Toen zei hij tegen de verlamde: 'Sta op, pak uw bed en ga naar huis.' En hij stond op en ging naar huis. Bij het zien hiervan werden de mensen met ontzag vervuld en ze loofden God, om de macht die hij aan mensen heeft verleend."

"Jezus wist wel wat er in hen omging en zei: "Waarom bent u kwaad op Mij? Wat is moeilijker: Zijn zonden vergeven of hem genezen? Ik zal u laten zien dat Ik de mensen hier op aarde inderdaad hun zonden mag vergeven." Hij keerde zich om en zei tegen de verlamde man: "Sta op, pak uw draagbaar en ga naar huis." De man stond op en liep naar huis. Er ging een huivering van ontzag door de omstanders, die dit vlak voor hun ogen zagen gebeuren. Zij prezen God dat Hij deze macht aan een mens had gegeven."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus heeft gezag! Alle autoriteit! Niet alleen op de aarde, maar ook in de hemel. Hoewel we misschien verbaasd zijn over de wonderen van Jezus, is zijn macht over de natuur, zijn macht over de ziekte, zijn macht over de dood en zijn macht over zonde het belangrijkste voor ons. Hij kan ons bevrijden uit de greep van de zonde en ons kosteloos bevrijden. We kunnen vergeven, gereinigd en losgemaakt worden van de zonde. Hoewel het geweldig is om een verlamde weer te laten lopen, het geven van vergeving van zonde is redding!

 

Gebed:

Almachtige God, ik dank u voor het sturen van Jezus om zoenoffer te zijn voor mijn zonden. Dank u dat u zo veel van mij hield dat u uw zondeloze Zoon weg liet gaan uit de hemel, zodat hij de losprijs kon zijn voor mijn zonden. Dank u wel dat ik voor u kan staan zonder vlek of smet en dat ik vrij ben van elke beschuldiging, heilig in uw overtuiging, door Jezus' vergeving. Het is in Jezus' edele naam dat ik bid. Amen.

 

Contekst: MatthŽus 9:1-9

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En in het schip gegaan zijnde, voer Hij over en kwam in Zijn stad. En ziet, zij brachten tot Hem een geraakte, op een bed liggende. En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot den geraakte: Zoon! wees welgemoed; uw zonden zijn u vergeven. En ziet, sommigen der Schriftgeleerden zeiden in zichzelven: Deze lastert [God]. En Jezus, ziende hun gedachten, zeide: Waarom overdenkt gij kwaad in uw harten? Want wat is lichter te zeggen: De zonden zijn u vergeven? of te zeggen: Sta op en wandel? Doch opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde, de zonden te vergeven (toen zeide Hij tot den geraakte): Sta op, neem uw bed op, en ga heen naar uw huis. En hij opgestaan zijnde, ging heen naar zijn huis. De scharen nu [dat] ziende, hebben zich verwonderd, en God verheerlijkt, die zodanige macht den mensen gegeven had. En Jezus, van daar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Mattheus; en zeide tot hem: Volg Mij. En hij opstaande, volgde Hem."

"Jezus stapte in een boot, stak het meer weer over en ging naar zijn woonplaats terug. Daar brachten ze iemand bij hem die verlamd was en op een draagbed lag. Toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: 'Houd moed, uw zonden worden vergeven.' Maar enige schriftgeleerden zeiden bij zichzelf: 'Die man lastert God.' Jezus wist wat er in hen omging en zei: 'Waarom hebt u slechte gedachten? Wat is eenvoudiger, zeggen: Uw zonden zijn vergeven, of: Sta op en loop? Maar ik zal u laten zien dat de Mensenzoon de macht heeft hier op aarde zonden te vergeven.' Daarop richtte hij zich tot de verlamde: 'Sta op, pak uw bed en ga naar huis.' Hij stond op en ging naar huis. Toen de mensen dat zagen, kregen ze ontzag voor God en prezen hem, omdat hij deze macht aan mensen gaf. Toen Jezus verder ging, zag hij iemand bij het tolhuis zitten. De man heette MatteŁs. 'Volg mij,' zei Jezus tegen hem. Hij stond op en volgde hem."

"En in een schip gegaan zijnde, stak Hij over en Hij kwam in zijn eigen stad. En zie, men bracht een verlamde, op een bed liggende, tot Hem. En daar Jezus hun geloof zag, zeide Hij tot de verlamde: Houd moed, mijn kind, uw zonden worden vergeven. En zie, sommige der schriftgeleerden zeiden bij zichzelf: Deze lastert God. En daar Jezus hun overleggingen kende, zeide Hij: Waarom overlegt gij kwaad in uw hart? Want wat is gemakkelijker, te zeggen: Uw zonden worden vergeven, of te zeggen: Sta op en wandel? Maar, opdat gij weten moogt, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven, toen zeide Hij tot de verlamde: Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. En hij stond op en ging naar huis. Toen de scharen dit zagen, vreesden zij en zij verheerlijkten God, die zulk een macht aan de mensen gegeven had. En vandaar verder gaande zag Jezus iemand bij het tolhuis zitten, Matteus genaamd, en Hij zeide tot hem: Volg Mij. En hij stond op en volgde Hem."

"Hij stapte weer in de boot en stak over, terug naar zijn eigen stad. Daar probeerden een paar mensen een verlamde bij hem te brengen die op een draagbed lag. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: 'Wees gerust, uw zonden worden u vergeven.' Daarop zeiden enkele schriftgeleerden bij zichzelf: Wat een godslasterlijke taal! Jezus doorzag hun gedachten en zei: 'Waarom hebt u zulke boosaardige gedachten? Wat is gemakkelijker, te zeggen: "Uw zonden worden u vergeven" of: "Sta op en loop"? Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.' Toen zei hij tegen de verlamde: 'Sta op, pak uw bed en ga naar huis.' En hij stond op en ging naar huis. Bij het zien hiervan werden de mensen met ontzag vervuld en ze loofden God, om de macht die hij aan mensen heeft verleend. Toen Jezus van daar verderging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die MatteŁs heette, en hij zei tegen hem: 'Volg mij.' Hij stond op en volgde hem."

"Jezus stapte in een boot en stak over naar KapernaŁm, waar Hij woonde. Daar brachten enkele mannen een verlamde op een draagbaar bij Hem. Jezus zag dat zij er niet aan twijfelden of Hij hun vriend zou kunnen genezen. "Geef de moed niet op," zei Hij tegen de verlamde. "Uw zonden zijn vergeven." "Moet je nu eens horen! Die man doet of Hij God Zelf is!" zeiden enkele godsdienstleraars. Jezus wist wel wat er in hen omging en zei: "Waarom bent u kwaad op Mij? Wat is moeilijker: Zijn zonden vergeven of hem genezen? Ik zal u laten zien dat Ik de mensen hier op aarde inderdaad hun zonden mag vergeven." Hij keerde zich om en zei tegen de verlamde man: "Sta op, pak uw draagbaar en ga naar huis." De man stond op en liep naar huis. Er ging een huivering van ontzag door de omstanders, die dit vlak voor hun ogen zagen gebeuren. Zij prezen God dat Hij deze macht aan een mens had gegeven. Jezus liep verder. Onderweg kwam Hij langs een tolhuis en zag daar een man zitten. Het was MattheŁs. "Kom," zei Jezus tegen hem. "Ga met mij mee." MattheŁs stond op en ging met Hem mee."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

14 april 2025 MatthŽus 9:1-3
13 april 2025 MatthŽus 8:33-34
12 april 2025 MatthŽus 8:30-32
11 april 2025 MatthŽus 8:28-29
10 april 2025 MatthŽus 8:26-27
9 april 2025 MatthŽus 8:23-25
8 april 2025 MatthŽus 8:19-22
 

Home