Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Zaterdag 5 april 2025

 

MatthŽus 8:14-15

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Jezus gekomen zijnde in het huis van Petrus, zag zijn vrouws moeder [te] [bed] liggen, hebbende de koorts. En Hij raakte haar hand aan, en de koorts verliet haar; en zij stond op, en diende henlieden."

"Toen Jezus bij Petrus thuis kwam, zag hij de schoonmoeder van Petrus met koorts op bed liggen. Hij pakte haar hand en haar koorts verdween. Ze stond op en ging voor hem zorgen."

"Toen Jezus het huis van Petrus was binnengegaan, zag hij diens schoonmoeder met koorts in bed liggen. Hij raakte haar hand aan en de koorts verdween. Ze stond op en begon voor hem te zorgen."

"Toen Jezus het huis van Petrus was binnengegaan, zag hij diens schoonmoeder met koorts in bed liggen. Hij raakte haar hand aan en de koorts verdween. Ze stond op en begon voor hem te zorgen."

"Jezus kwam in het huis van Petrus en zag dat Petrus' schoonmoeder met koorts in bed lag. Hij raakte haar hand aan en de koorts verdween. De vrouw stond op en maakte een maaltijd voor Hem klaar."

 

Overdenking van vandaag:

Deze laatste aflevering in deze serie van wonder-verhalen wordt zorgvuldig, kort en bondig verteld. Jezus heeft duidelijk de kracht om te genezen en MatteŁs laat ons zien wie hij graag geneest in deze verhalen. Hij geneest een verstoten en hulpeloze melaatse met een woord, hij geneest een knecht van een Romein op afstand en hij geneest de schoonmoeder van Petrus met een aanraking van zijn hand.  

Het hele scala van de mensheid is vertegenwoordigd - een jood, een heiden: twee mannen en een vrouw. Jezus' macht wordt weergegeven door woord, geloof en aanraking. We krijgen te zien van de wanhoop van een melaatse, het geloof van een Romeins officier, de nood van een vriend en de ziekte van een schoonmoeder.  

MatteŁs laat ons ook weten wat we moeten doen als we geraakt zijn door Jezus' genezende aanraking; zoals de schoonmoeder van Petrus - we dienen de Heer!

 

Gebed:

Dank u, Hemelse Vader, voor het sturen van uw Zoon Jezus om mijn Heiland te zijn. Door zijn dienen hier op aarde ben ik ervan overtuigd dat u van me houdt en er naar uit ziet dat ik correct ben. U heeft mij van zoveel dingen gered; aanvaard alstublieft mijn dienen aan u als mijn dank voor alles wat u voor mij gedaan hebt. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Contekst: MatthŽus 8:1-17

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Toen Hij nu van den berg afgeklommen was, zijn Hem vele scharen gevolgd. En ziet, een melaatse kwam, en aanbad Hem, zeggende: Heere! indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen. En Jezus, de hand uitstrekkende, heeft hem aangeraakt, zeggende: Ik wil, word gereinigd! En terstond werd [hij] [van] zijn melaatsheid gereinigd. En Jezus zeide tot hem: Zie, dat gij [dit] niemand zegt; maar ga heen, toon uzelven den priester, en offer de gave, die Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Als nu Jezus te Kapernaum ingegaan was, kwam tot Hem een hoofdman over honderd, biddende Hem, En zeggende: Heere! mijn knecht ligt te huis geraakt, en lijdt zware pijnen. En Jezus zeide tot hem: Ik zal komen en hem genezen. En de hoofdman over honderd, antwoordende, zeide: Heere! ik ben niet waardig, dat Gij onder mijn dak zoudt inkomen; maar spreek alleenlijk een woord, en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht [van] [anderen], hebbende onder mij krijgsknechten; en ik zeg tot dezen: Ga! en hij gaat; en tot den anderen: Kom! en hij komt; en tot mijn dienstknecht: Doe dat! en hij doet het. Jezus nu, [dit] horende, heeft Zich verwonderd, en zeide tot degenen, die [Hem] volgden: Voorwaar zeg Ik u, Ik heb zelfs in Israel zo groot een geloof niet gevonden. Doch Ik zeg u, dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham, en Izak, en Jakob, aanzitten in het Koninkrijk der hemelen; En de kinderen des Koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis; aldaar zal wening zijn, en knersing der tanden. En Jezus zeide tot den hoofdman over honderd: Ga heen, en u geschiede, gelijk gij geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden te dierzelver ure. En Jezus gekomen zijnde in het huis van Petrus, zag zijn vrouws moeder [te] [bed] liggen, hebbende de koorts. En Hij raakte haar hand aan, en de koorts verliet haar; en zij stond op, en diende henlieden. En als het laat geworden was, hebben zij velen, van den duivel bezeten, tot Hem gebracht, en Hij wierp de [boze] geesten uit met den woorde, en Hij genas allen, die kwalijk gesteld waren; Opdat vervuld zou worden, dat gesproken was door Jesaja, den profeet, zeggende: Hij heeft onze krankheden [op] [Zich] genomen, en [onze] ziekten gedragen."

"Jezus daalde van de berg af en een grote menigte volgde hem. Toen kwam een man naar hem toe die melaats was. Hij viel voor Jezus op de knieŽn en zei: 'Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken.' Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: 'Ik wil het; word rein.' Op hetzelfde ogenblik was de man van zijn melaatsheid af en was hij rein. 'Denk erom,' zei Jezus hem, 'vertel het aan niemand, maar ga u aan de priester laten zien en ga het offer brengen dat Mozes heeft voorgeschreven. Dan hebben zij een overtuigend bewijs.' Toen Jezus Kafarnaum binnenging, kwam een Romeins officier naar hem toe die zijn hulp inriep: 'Heer, mijn bediende ligt thuis ziek op bed. Hij is verlamd en lijdt vreselijke pijn.' Jezus antwoordde hem: 'Ik ga mee en ik zal hem genezen.' Maar de officier zei: 'Heer, wie ben ik dat u bij me thuis wilt komen? U hoeft maar een enkel woord te zeggen en mijn bediende wordt beter. Want ik sta wel onder bevel van anderen, maar ik heb ook zelf soldaten onder mij. Zo zeg ik tegen de een: Ga, en hij gaat, en tegen een ander: Kom, en hij komt, en tegen mijn knecht: Doe dit, en hij doet het.' Jezus was verbaasd over wat hij hoorde en zei tegen de mensen die hem volgden: 'Ik verzeker u: in IsraŽl ben ik iemand met zo'n groot geloof nog niet tegengekomen. Ja, uit het oosten en het westen zullen velen komen en aan tafel gaan met Abraham, Isaak en Jakob in het hemelse koninkrijk. Maar zij die in het koninkrijk thuishoren, worden eruitgegooid, de duisternis in. Daar zullen ze huilen en knarsetanden.' En tegen de officier zei Jezus: 'Ga naar huis; moge het gebeuren, omdat u gelooft.' En op datzelfde moment werd de bediende beter. Toen Jezus bij Petrus thuis kwam, zag hij de schoonmoeder van Petrus met koorts op bed liggen. Hij pakte haar hand en haar koorts verdween. Ze stond op en ging voor hem zorgen. Toen het avond geworden was, bracht men veel mensen bij hem die bezeten waren. Hij dreef de duivelse geesten uit met een enkel woord en maakte alle zieken beter. Door dat alles ging in vervulling wat de profeet Jesaja gezegd heeft: Hij heeft onze kwalen op zich genomen en onze ziekten gedragen."

"Nadat Hij nu van de berg was afgedaald, volgden Hem vele scharen. En zie, een melaatse kwam tot Hem en viel voor Hem neder, zeggende: Here, indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. En Hij strekte de hand uit en raakte hem aan en zeide: Ik wil het, word rein. En terstond werd hij rein van zijn melaatsheid. En Jezus zeide tot hem: Zie toe, dat gij het aan niemand zegt, maar ga heen, toon u aan de priester en offer de gave, die Mozes heeft voorgeschreven, hun tot een getuigenis. Toen Hij nu Kafarnaum binnenging, kwam een hoofdman tot Hem met een bede, en zeide: Here, mijn knecht ligt thuis, verlamd, met hevige pijn. Hij zeide tot hem: Zal Ik komen en hem genezen? Doch de hoofdman antwoordde en zeide: Here, ik ben niet waard, dat Gij onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal herstellen. Want ik ben zelf een ondergeschikte met soldaten onder mij, en ik zeg tot de een: Ga heen, en hij gaat heen, en tot een ander: Kom, en hij komt, en tot mijn slaaf: Doe dit, en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich en zeide tot hen, die Hem volgden: Voorwaar, zeg Ik u, bij niemand in Israel heb Ik een zo groot geloof gevonden! Ik zeg u, dat er velen zullen komen van oost en west en zullen aanliggen met Abraham en Isaak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen; maar de kinderen van het Koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. En Jezus zeide tot de hoofdman: Ga heen, u geschiede naar uw geloof. En de knecht genas, juist op dat uur. En Jezus kwam in het huis van Petrus en zag diens schoonmoeder met koorts te bed liggen. En Hij vatte haar hand en de koorts verliet haar, en zij stond op en diende Hem. Toen het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot Hem; en Hij dreef de geesten uit met zijn woord en die ernstig ongesteld waren genas Hij allen, opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja, toen hij zeide: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen."

"Hij daalde de berg af en grote mensenmassa's volgden hem. Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed. Hij wierp zich voor hem neer en zei: 'Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken.' Jezus strekte zijn hand uit, raakte hem aan en zei: 'Ik wil het, word rein.' En meteen was hij gereinigd van zijn huidvraat. Jezus zei tegen hem: 'Denk erom dat u er met niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien en breng als getuigenis voor de mensen het offer dat Mozes heeft voorgeschreven.' Toen hij KafarnaŁm binnenging, kwam er een centurio naar hem toe die hem om hulp smeekte. 'Heer, 'zei hij, 'mijn slaaf ligt thuis verlamd op bed en lijdt hevige pijn.' Jezus antwoordde hem: 'Ik zal meegaan en hem genezen.' Daarop zei de centurio: 'Heer, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt, u hoeft alleen maar te spreken en mijn slaaf zal genezen. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft, en als ik tegen een soldaat zeg: "Ga!" dan gaat hij, en tegen een andere: "Kom!" dan komt hij, en als ik tegen mijn dienaar zeg: "Doe dit!" dan doet hij het.' Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich en hij zei tegen degenen die hem volgden: 'Ik verzeker jullie: bij niemand in IsraŽl heb ik zo'n groot geloof gevonden. Ik zeg jullie dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en met Abraham, Isaak en Jakob zullen aanliggen in het koninkrijk van de hemel, maar de erfgenamen van het koninkrijk zullen worden verbannen naar de uiterste duisternis; daar zullen zij jammeren en knarsetanden.' Tegen de centurio zei Jezus: 'Ga naar huis. Zoals u het geloofd hebt, zo zal het gebeuren.' Op hetzelfde moment genas zijn slaaf. Toen Jezus het huis van Petrus was binnengegaan, zag hij diens schoonmoeder met koorts in bed liggen. Hij raakte haar hand aan en de koorts verdween. Ze stond op en begon voor hem te zorgen. Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij hem. Met een enkel bevel dreef hij de geesten uit, en allen die ziek waren genas hij, opdat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jesaja: 'Hij was het die onze ziekten wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen.'"

"Jezus ging de berg af en vele mensen liepen met Hem mee. Er kwam een melaatse man naar Jezus toe. Die viel voor Hem op de knieŽn, keek naar Hem op en zei: "Here, als U het wilt, kunt U mij genezen." Jezus raakte de man aan. "Ik wil het," zei Hij. "Word weer gezond." Hij had het nog maar net gezegd of de melaatsheid was verdwenen. Daarop zei Hij tegen de man: "Praat er met niemand over. Ga meteen naar de priester om u te laten onderzoeken. Neem ook het offer mee dat volgens de wet van Mozes moet worden gebracht voor de genezing van melaatsheid. Dan zal iedereen weten dat u genezen bent." Toen Jezus in KapernaŁm kwam, liep een officier van het Romeinse leger op Hem toe. Hij vertelde dat zijn knecht verlamd in bed lag en verging van de pijn. Hij vroeg of Jezus er iets aan wilde doen. "Ja," zei Jezus, "zal Ik meegaan om hem te genezen?" "Nee, nee," antwoordde de officier. "U hoeft niet bij mij thuis te komen. Daar ben ik niet goed genoeg voor. U kunt gewoon hier blijven. Als U zegt dat mijn knecht beter moet worden, wÚrdt hij beter. Want ik moet doen wat mijn commandant mij opdraagt; en mijn soldaten moeten doen wat ik zeg. Als ik tegen een soldaat zeg: 'Ga', dan gaat hij. Als ik tegen een ander zeg: 'Kom', dan komt hij. En als ik tegen mijn knecht zeg: 'Doe dit eens', dan doet hij het. Zo is het ook met U. Als U zegt dat de ziekte uit mijn knecht moet verdwijnen, gebeurt dat!" Jezus hoorde hier vreemd van op en zei tegen de mensen om Hem heen: "Nergens in IsraŽl heb Ik iemand ontmoet die zoveel geloof heeft! En hij is niet eens een Jood! Uit alle delen van de wereld zal een stroom van mensen het Koninkrijk van de hemelen binnengaan. Zij zullen met Abraham, Isašk en Jakob aan tafel zitten. Maar vele Joden zullen in de diepste duisternis worden gegooid. Daar zullen zij vergaan van wroeging en verdriet. En het Koninkrijk was nog wel voor hen bestemd!" Jezus zei tegen de Romeinse officier: "Ga naar huis. Het gebeurt zoals u gelooft." Op datzelfde moment werd de knecht genezen. Jezus kwam in het huis van Petrus en zag dat Petrus' schoonmoeder met koorts in bed lag. Hij raakte haar hand aan en de koorts verdween. De vrouw stond op en maakte een maaltijd voor Hem klaar. 's Avonds werden verscheidene mensen bij Jezus gebracht, die boze geesten hadden. Hij hoefde maar ťťn woord te spreken en de boze geesten gingen uit de mensen weg. Ieder die ziek was, werd genezen. Daarmee werd werkelijkheid wat de profeet Jesaja had gezegd: "Hij heeft onze kwalen op zich genomen en onze ziekten gedragen."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

4 april 2025 MatthŽus 8:10-13
3 april 2025 MatthŽus 8:5-9
2 april 2025 MatthŽus 8:3-4
1 april 2025 MatthŽus 8:1-2
31 maart 2025 MatthŽus 7:28-29
30 maart 2025 MatthŽus 7:24-27
29 maart 2025 MatthŽus 7:21-23
 

Home