Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Woensdag 26 februari 2025

 

Matthëus 5:31-32

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Er is ook gezegd: Zo wie zijn vrouw verlaten zal, die geve haar een scheidbrief. Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzake van hoererij, die maakt, dat zij overspel doet; en zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel."

"Er is ook gezegd: Wie van zijn vrouw gaatscheiden, moet haar een scheidingsakte meegeven. Maar ik zeg u: wie van zijn vrouw scheidt, maakt haar tot een echtbreekster als ze opnieuw trouwt, behalve in het geval van ontucht. En de man die met haar trouwt, pleegt ook echtbreuk.'"

"Er werd gezegd: "Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief meegeven." En ik zeg jullie: ieder die zijn vrouw verstoot, drijft haar tot overspel–tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis; en ook wie trouwt met een verstoten vrouw, pleegt overspel."

"Er werd gezegd: "Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief meegeven." En ik zeg jullie: ieder die zijn vrouw verstoot, drijft haar tot overspel–tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis; en ook wie trouwt met een verstoten vrouw, pleegt overspel."

"De wet van Mozes zegt: 'Als iemand van zijn vrouw af wil, kan hij van haar scheiden. Maar hij moet haar wel een brief meegeven, waarin staat dat zij niet langer zijn vrouw is.' Maar Ik zeg: Als u zich van uw vrouw laat scheiden zonder dat zij met een andere man gemeenschap heeft gehad, drijft u haar tot overspel. En wie met een weggezonden vrouw trouwt, pleegt overspel."

 

Overdenking van vandaag:

De profeet Maleachi zei het met klem: "God haat echtscheiding!" Jezus' woorden hier zijn net zo nadrukkelijk. Jezus' veroordeling is specifiek gericht op mannen omdat zij de enigen waren in de joodse cultuur in Jezus' tijd die konden scheiden van hun partner. Een vrouw bleef achter met weinig andere opties dan hertrouwen of armoede.  

Terwijl God echtscheiding haat, toont Jezus' dienen Gods liefde voor degenen die er gebroken door zijn (vgl. Johannes 4). In feite, God haat echtscheiding vanwege de beschadiging die het schept in het leven van de betrokkenen en het verlies van karakter in één of beide partijen, die vaak leidt tot een echtscheiding. Door hun liefde voor God, hebben echtgenoten en echtgenotes twee belangrijke dingen als doel: (1) elkaar liefhebben en (2) getrouwheid leren door middel van hun relatie met elkaar.  

Bij het nastreven van een liefdevolle relatie en seksueel trouw blijven, bewaken zij zichzelf tegen echtscheiding en eren ze God door het in stand houden van hun verbond met hem en met elkaar. In een tijdperk waarin seksuele activiteit en indiscretie niet meer in controle zijn, moeten wij gehoor geven aan de oproep tot seksuele zuiverheid en liefdevolle inzet zodat echtscheiding voorkomen kan worden en de verwoesting daardoor vermeden wordt.

 

Gebed:

Heilig en trouwe God, help me alstublieft om mijn hart trouw en oprecht te houden. Ik wil een persoon van karakter zijn. Geef mij kracht door uw Geest om vrij te blijven van seksuele zonde en trouw te blijven aan de beloften die ik maak. Heilige God, als ik getrouwd ben, bid ik dat u mij niet alleen van de echtscheiding weg houdt, maar dat u mij ook leidt tot een leven van liefdevol dienen met mijn huwelijk partner. Bovendien, liefdevolle Vader, versterk en zegen alstublieft diegenen die ik ken die problemen hebben in hun huwelijk en verlos hun huwelijk van een naderende scheiding. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Contekst: Matthëus 5:27-37

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Gij hebt gehoord, dat [van] de ouden gezegd is: Gij zult geen overspel doen. Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw [aan] ziet, om dezelve te begeren, die heeft alrede overspel in zijn hart met haar gedaan. Indien dan uw rechteroog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u; want het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde. En indien uw rechterhand u ergert, houwt ze af, en werpt ze van u; want het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde. Er is ook gezegd: Zo wie zijn vrouw verlaten zal, die geve haar een scheidbrief. Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzake van hoererij, die maakt, dat zij overspel doet; en zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel. Wederom hebt gij gehoord, dat [van] de ouden gezegd is: Gij zult den eed niet breken, maar gij zult den Heere uw eden houden. Maar Ik zeg u: Zweert ganselijk niet, noch bij den hemel, omdat hij is de troon Gods; Noch bij de aarde, omdat zij is de voetbank Zijner voeten; noch bij Jeruzalem, omdat zij is de stad des groten Konings; Noch bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet een haar kunt wit of zwart maken; Maar laat zijn uw woord ja, ja; neen, neen; wat boven deze is, dat is uit den boze."

"'U hebt gehoord dat er gezegd is: Pleeg geen echtbreuk. Maar ik zeg u: wie met begeerte naar de vrouw van een ander kijkt, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd. Als uw rechteroog u van de rechte weg doet afdwalen, ruk het dan uit en gooi het weg. Het is beter dat een van uw lichaamsdelen verloren gaat, dan dat heel uw lichaam in de hel gegooid wordt. En als uw rechterhand u van de rechte weg doet afdwalen, hak hem dan af en gooi hem weg. Het is beter dat een van uw lichaamsdelen verloren gaat, dan dat heel uw lichaam in de hel terechtkomt. Er is ook gezegd: Wie van zijn vrouw gaatscheiden, moet haar een scheidingsakte meegeven. Maar ik zeg u: wie van zijn vrouw scheidt, maakt haar tot een echtbreekster als ze opnieuw trouwt, behalve in het geval van ontucht. En de man die met haar trouwt, pleegt ook echtbreuk.' 'U hebt ook gehoord dat tegen uw voorouders gezegd is: Breek uw eed niet, maar houd uw eed aan de Heer. Maar ik zeg u, helemaal niet te zweren; bij de hemel niet, want de hemel is de troon van God; bij de aarde niet, want de aarde is zijn voetbank; bij Jeruzalem niet, want Jeruzalem is de stad van de grote Koning. Ook bij uw hoofd moet u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken. Laat uw ja ja zijn en uw nee nee. Wat u meer zegt, komt van de duivel.'"

"Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd. Indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van u, want het is beter voor u, dat een uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde. En indien uw rechterhand u tot zonde zou verleiden, houw haar af en werp haar van u; want het is beter voor u, dat een uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam ter helle vare. Er is ook gezegd: Al wie zijn vrouw wegzendt, moet haar een scheidbrief geven. Maar Ik zeg u: Een ieder, die zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan ontucht, maakt, dat er echtbreuk met haar gepleegd wordt; en al wie een weggezondene trouwt, pleegt echtbreuk. Wederom hebt gij gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult uw eed niet breken, doch aan de Here uw eden gestand doen. Maar Ik zeg u, in het geheel niet te zweren: bij de hemel niet, omdat hij de troon van God is; bij de aarde niet, omdat zij de voetbank zijner voeten is; bij Jeruzalem niet, omdat het de stad van de grote Koning is; ook bij uw hoofd zult gij niet zweren, omdat gij niet een haar wit kunt maken of zwart. Laat het ja, dat gij zegt, ja zijn, en het neen, neen; wat daar bovenuit gaat, is uit den boze."

"Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: "Pleeg geen overspel." En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt. En als je rechterhand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam naar de Gehenna gaat. Er werd gezegd: "Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief meegeven." En ik zeg jullie: ieder die zijn vrouw verstoot, drijft haar tot overspel–tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis; en ook wie trouwt met een verstoten vrouw, pleegt overspel. Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd: "Leg geen valse eed af, voor de Heer gedane geloften moeten worden ingelost." En ik zeg jullie dat je helemaal niet moet zweren, noch bij de hemel, want dat is de troon van God, noch bij de aarde, want dat is zijn voetenbank, noch bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning; zweer evenmin bij je eigen hoofd, want je kunt nog niet één van je haren wit of zwart maken. Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee; wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad."

"De wet van Mozes zegt: 'U mag geen overspel plegen.' Maar Ik zeg: Wie met begerige ogen naar een vrouw kijkt, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Als uw oog dus slechte begeerten in u opwekt, ruk het dan uit en gooi het weg. Want het is beter één lichaamsdeel kwijt te raken, dan zelf in de hel te worden gegooid. En als uw hand u tot verkeerde dingen brengt, hak hem dan maar af en gooi hem weg. Want het is beter één lichaamsdeel kwijt te raken, dan zelf in de hel terecht te komen. De wet van Mozes zegt: 'Als iemand van zijn vrouw af wil, kan hij van haar scheiden. Maar hij moet haar wel een brief meegeven, waarin staat dat zij niet langer zijn vrouw is.' Maar Ik zeg: Als u zich van uw vrouw laat scheiden zonder dat zij met een andere man gemeenschap heeft gehad, drijft u haar tot overspel. En wie met een weggezonden vrouw trouwt, pleegt overspel. In de wet van Mozes staat ook: 'U moet zich aan uw eed houden. Wat u voor God hebt gezworen, moet u nakomen.' Maar Ik zeg: Zweer nooit! Zeg niet: 'Ik zweer bij de hemel', want de hemel is de troon van God. Of: 'Ik zweer bij de aarde', want de aarde is Gods voetenbank. Of: 'Ik zweer bij Jeruzalem', want dat is de stad van de grote koning. Zeg ook niet: 'Ik zweer bij mijn hoofd', want u kunt niet één haar wit of zwart maken. Houdt u aan uw woord. Ja is ja en nee is nee. Als u uw woorden kracht bijzet door een eed, klopt er iets niet."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

25 februari 2025 Matthëus 5:29-30
24 februari 2025 Matthëus 5:27-28
23 februari 2025 Matthëus 5:25-26
22 februari 2025 Matthëus 5:23-24
21 februari 2025 Matthëus 5:21-22
20 februari 2025 Matthëus 5:20
19 februari 2025 Matthëus 5:19
 

Home