Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Dinsdag 18 februari 2025

 

MatthŽus 5:18

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied."

"Ik verzeker u: zolang hemel en aarde bestaan, zal niet ťťn lettertje of streepje uit de wet geschrapt worden totdat alles gebeurd is."

"Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn."

"Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn."

"Ik zeg u met nadruk: Tot de hemelen en de aarde vergaan, zal nog geen letter van de wet afgedaan hebben. Alles moet eerst volbracht zijn."

 

Overdenking van vandaag:

De bedoeling van Jezus' leer is om de aandacht weg te keren van een strikte naleving van de wet en onze aandacht op het hart van de wetgever te richten. De geldigheid van de waarheid van de wet is blijvend tot het laatste detail. Maar deze waarheid wordt gevonden in Jezus, iemand die leefde in volmaakte gehoorzaamheid en gerechtigheid voor God.  

Zoals de verzen die volgen laten zien, laat Jezus de betekenis van de wet niet verminderen, maar geeft hij het vlees en bloed, mededogen en barmhartigheid, kracht en diepte. Zijn woorden zullen nooit sterven! Genade gaat niet over verminderde verwachtingen, maar over kracht, motivatie en verlossing.  

Maar verlossing is meer dan verlossing van zonde uit het verleden of zelfs heil in de hemel aan het einde van de tijd. Verlossing is beschermd worden voor de verwoestingen van de straffen en consequenties als gevolg van de zonde. Jezus' barmhartigheid en genade hebben ons gemotiveerd en bevoegd om te gehoorzamen aan Gods wil en dus te voldoen aan de bedoeling achter elke letter van de wet.

 

Gebed:

Almachtig en roemrijk God, die in ontoegankelijk licht woont, ik prijs u voor uw glorie en genade. Ik zweer u, Hemelse Vader, dat ik deze genade niet zomaar zal aannemen of de 'geschenken' zal vertrappen. Tegelijkertijd vraag ik u mij kracht te geven en mij te leiden met uw Heilige Geest om uw wil te doen en uw genade te eren met een leven dat heilig en geheel van u is. In de naam van de Heer, bid ik. Amen.

 

Contekst: MatthŽus 5:17-20

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om [die] te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, [die] zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie [dezelve] zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen. Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der Farizeen, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan."

"'Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze hun volle betekenis te geven. Ik verzeker u: zolang hemel en aarde bestaan, zal niet ťťn lettertje of streepje uit de wet geschrapt worden totdat alles gebeurd is. Wie dus een van deze geboden afschaft, al is het nog zo klein, en anderen leert hetzelfde te doen, zal de kleinste genoemd worden in het hemelse koninkrijk. Maar wie zich aan de geboden houdt en anderen leert hetzelfde te doen, die zal een grote naam hebben in het hemelse koninkrijk. Ik zeg u: als uw gerechtigheid niet boven die van de schriftgeleerden en FarizeeŽn uitgaat, zult u het hemelse koninkrijk zeker niet binnenkomen."

"Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet een jota of een tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Wie dan een van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen. Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan."

"Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de FarizeeŽn, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan."

"Denk niet dat Ik ben gekomen om de wetten van Mozes en de woorden van de profeten opzij te schuiven. Ik ben juist gekomen om er de volle betekenis aan te geven. Ik zeg u met nadruk: Tot de hemelen en de aarde vergaan, zal nog geen letter van de wet afgedaan hebben. Alles moet eerst volbracht zijn. Wie tegen de mensen zegt dat het niet zo nauw luistert (en zelfs maar het kleinste gebod afschaft) zal de kleinste zijn in het Koninkrijk van de hemelen. Maar wie zich aan Gods wetten houdt (en anderen leert dat ook te doen) zal groot zijn in dat Koninkrijk. Want Ik waarschuw u. Als uw oprechtheid niet groter is dan die van de godsdienstleraars en de FarizeeŽrs, komt u het Koninkrijk van de hemelen niet eens binnen."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

17 februari 2025 MatthŽus 5:17
16 februari 2025 MatthŽus 5:14-16
15 februari 2025 MatthŽus 5:13
14 februari 2025 MatthŽus 5:10-12
13 februari 2025 MatthŽus 5:9
12 februari 2025 MatthŽus 5:8
11 februari 2025 MatthŽus 5:7
 

Home