Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Maandag 17 februari 2025

 

MatthŽus 5:17

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om [die] te ontbinden, maar te vervullen."

"'Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze hun volle betekenis te geven."

"Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen."

"Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen."

"Denk niet dat Ik ben gekomen om de wetten van Mozes en de woorden van de profeten opzij te schuiven. Ik ben juist gekomen om er de volle betekenis aan te geven."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus' verklaring is schokkend! Voor de gewijde Joodse gelovigen, was niets meer heilig dan de wet. Maar Jezus komt en zegt dat hij de vervulling is van de wet en de profeten. Met andere woorden, hij beweert dat het doel van de geschriften te vinden is in hem. Deze ongelooflijk gedurfde bewering van Jezus laat geen tussenweg. Hij is zelf-misleidend of hij moet serieus worden genomen.  

Als we het hart, het karakter, de heiligheid, de rechtvaardigheid en de wil van God willen begrijpen, zegt Jezus dat wij naar hem moeten kijken. Hij belichaamt en voltooit wat de wet als doel had. Hij kwam niet om een goedkopere vorm van genade aan te bieden (zie Judas 4 & 2 Tim. 3:2-5). Integendeel, God wil dat wij naar Jezus kijken en dat we zien wat hij in zijn wet van plan is - hij wilde ons profijt geven met zijn rechtschapenheid en ons dichter bij hem brengen!

 

Gebed:

Heilige en rechtvaardige God, ik dank u voor het zenden van Jezus. Hoewel ik uw vraag naar karakter, heiligheid en gerechtigheid in uw wet kan lezen en begrijpen, zie ik in Jezus meer volledig uw oproep aan mij om rechtvaardig te zijn. Alstublieft, Heer, doe uw werk van verlossing en laat mij het karakter van Christus volgen. In de naam van mijn Heer en Heiland, Jezus Christus, bid ik. Amen.

 

Contekst: MatthŽus 5:17-20

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om [die] te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, [die] zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie [dezelve] zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen. Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der Farizeen, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan."

"'Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze hun volle betekenis te geven. Ik verzeker u: zolang hemel en aarde bestaan, zal niet ťťn lettertje of streepje uit de wet geschrapt worden totdat alles gebeurd is. Wie dus een van deze geboden afschaft, al is het nog zo klein, en anderen leert hetzelfde te doen, zal de kleinste genoemd worden in het hemelse koninkrijk. Maar wie zich aan de geboden houdt en anderen leert hetzelfde te doen, die zal een grote naam hebben in het hemelse koninkrijk. Ik zeg u: als uw gerechtigheid niet boven die van de schriftgeleerden en FarizeeŽn uitgaat, zult u het hemelse koninkrijk zeker niet binnenkomen."

"Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet een jota of een tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Wie dan een van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen. Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan."

"Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de FarizeeŽn, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan."

"Denk niet dat Ik ben gekomen om de wetten van Mozes en de woorden van de profeten opzij te schuiven. Ik ben juist gekomen om er de volle betekenis aan te geven. Ik zeg u met nadruk: Tot de hemelen en de aarde vergaan, zal nog geen letter van de wet afgedaan hebben. Alles moet eerst volbracht zijn. Wie tegen de mensen zegt dat het niet zo nauw luistert (en zelfs maar het kleinste gebod afschaft) zal de kleinste zijn in het Koninkrijk van de hemelen. Maar wie zich aan Gods wetten houdt (en anderen leert dat ook te doen) zal groot zijn in dat Koninkrijk. Want Ik waarschuw u. Als uw oprechtheid niet groter is dan die van de godsdienstleraars en de FarizeeŽrs, komt u het Koninkrijk van de hemelen niet eens binnen."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

16 februari 2025 MatthŽus 5:14-16
15 februari 2025 MatthŽus 5:13
14 februari 2025 MatthŽus 5:10-12
13 februari 2025 MatthŽus 5:9
12 februari 2025 MatthŽus 5:8
11 februari 2025 MatthŽus 5:7
10 februari 2025 MatthŽus 5:6
 

Home