Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Donderdag 30 januari 2025

 

Matthëus 4:12-13

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Als nu Jezus gehoord had, dat Johannes overgeleverd was, is Hij wedergekeerd naar Galilea; En Nazareth verlaten hebbende, is komen wonen te Kapernaum, gelegen aan de zee, in de landpale van Zebulon en Nafthali;"

"Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week hij uit naar Galilea. Hij ging niet in Nazaret, maar in Kafarnaum wonen, aan het meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali."

"Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week hij uit naar Galilea. Hij liet Nazaret achter zich en ging wonen in Kafarnaüm, aan het Meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali."

"Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week hij uit naar Galilea. Hij liet Nazaret achter zich en ging wonen in Kafarnaüm, aan het Meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali."

"Toen Jezus hoorde dat Johannes de Doper was gevangen genomen, ging Hij terug naar Nazareth in Galilea. Niet lang daarna verhuisde Hij naar Kapernaüm, een stadje aan het meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali."

 

Overdenking van vandaag:

"Op uw plaatsen ... klaar ... af!" Bij het afvuren van het startpistool, knallen de lopers uit hun blokken en de race begint. Voor de start van de race zijn jaren van training, kwalificatieraces, uren van oefening en conditietraining en opwarming vooraf gegaan die de lopers aan de startlijn brachten. Eenmaal daar zijn ze klaar om het signaal te horen om de race te beginnen.  

Zoals Matteüs ons het verhaal vertelt van het goede nieuws van Jezus, besteedt hij de eerste vier hoofdstukken om ons te helpen zien hoe Jezus zich voorbereidde op zijn taken. Dan opeens hoort Jezus het signaal: "Johannes is in de gevangenis." Hij verhuist van het gehucht Nazareth naar de levendige handelsstad van het noorden van de Zee van Galilea, Kapernaüm. Het is nu zijn tijd om te beginnen.  

Jezus gaat waar hij nodig is - mensen. Hij identificeert zich met mensen die zoeken naar Gods grote werk van verlossing middels de Joden - als Jood neemt hij deel aan Johannes' doop van verwachting en voorbereiding. Hij is klaar om trouw zijn Vader te dienen en wie hem nodig heeft, ongeacht de prijs. Zijn taak begint.

 

Gebed:

Almachtig en geduldig Vader, ik moet bekennen dat soms mijn angst en frustratie groeien wanneer ik zie hoe lang dingen duren die heilig en rechtvaardig en noodzakelijk zijn. Toch zie ik in uw grootste dienaren een ongelooflijke investering in voorbereiding en beproeving voordat ze werden uitgerust om te dienen. Geef me geduld om te wachten voor uw planning en uw moedige wijsheid te kennen. En wanneer de tijd gekomen is om met uw genade te gaan en dan wijs beslissingen te nemen. In Jezus' naam vraag ik voor deze genade. Amen.

 

Contekst: Matthëus 4:12-17

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Als nu Jezus gehoord had, dat Johannes overgeleverd was, is Hij wedergekeerd naar Galilea; En Nazareth verlaten hebbende, is komen wonen te Kapernaum, gelegen aan de zee, in de landpale van Zebulon en Nafthali; Opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken is door Jesaja, den profeet, zeggende: Het land Zebulon en het land Nafthali [aan] [den] weg der zee over de Jordaan, Galilea der volken; Het volk, dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en degenen, die zaten in het land en de schaduwe des doods, denzelven is een licht opgegaan. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen."

"Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week hij uit naar Galilea. Hij ging niet in Nazaret, maar in Kafarnaum wonen, aan het meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. Zo ging in vervulling wat door de profeet Jesaja gezegd is: Uw volk, Galilea, land van Zebulon en Naftali, aan de weg naar zee, aan de overkant van de Jordaan, land van de heidenen uw volk dat in duisternis leefde, heeft een groot licht gezien, en voor hen die in het donkere land van dedood woonden, is een licht opgegaan. Van toen af begon Jezus te verkondigen: 'Begin een nieuw leven, want het hemelse koninkrijk is dichtbij.'"

"Toen Hij vernam, dat Johannes overgeleverd was, trok Hij Zich terug naar Galilea. En Hij verliet Nazaret en ging wonen te Kafarnaum, aan de zee, in het gebied van Zebulon en Naftali, opdat vervuld zou worden het woord, door de profeet Jesaja gesproken, toen hij zeide: Het land Zebulon en het land Naftali, aan de zeeweg, over de Jordaan, Galilea der heidenen: het volk, dat in duisternis gezeten is, heeft een groot licht gezien, en voor hen, die gezeten zijn in het land en de schaduw des doods, is een licht opgegaan. Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen."

"Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week hij uit naar Galilea. Hij liet Nazaret achter zich en ging wonen in Kafarnaüm, aan het Meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja: 'Land van Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister: Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen.' Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. 'Kom tot inkeer, 'zei hij, 'want het koninkrijk van de hemel is nabij!'"

"Toen Jezus hoorde dat Johannes de Doper was gevangen genomen, ging Hij terug naar Nazareth in Galilea. Niet lang daarna verhuisde Hij naar Kapernaüm, een stadje aan het meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. Dat was in overeenstemming met wat de profeet Jesaja had gezegd: "Zoals Hij aanvankelijk smaad heeft gebracht over het land Zebulon en het land Naftali, brengt Hij later glorie naar de weg van de zee aan de andere zijde van de Jordaan, het woongebied van de heidenen. Het volk dat in de duisternis voortgaat, zal een groot Licht zien; een Licht, dat straalt over hen die in een land van dichte duisternis wonen." Van toen af begon Jezus de mensen in het openbaar toe te spreken. "U moet zich bekeren," zei Hij, "want het Koninkrijk van de hemelen is dichtbij."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

29 januari 2025 Matthëus 4:11
28 januari 2025 Matthëus 4:8-10
27 januari 2025 Matthëus 4:5-7
26 januari 2025 Matthëus 4:2-4
25 januari 2025 Matthëus 4:1
24 januari 2025 Matthëus 3:16-17
23 januari 2025 Matthëus 3:15
 

Home