Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Zaterdag 25 januari 2025

 

MatthŽus 4:1

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den duivel."

"De Geest leidde Jezus naar de woestijn, waar de duivel hem op de proef zou stellen."

"Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden."

"Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden."

"Daarna werd Jezus door de Heilige Geest naar de woestijn geleid om door de duivel op de proef te worden gesteld."

 

Overdenking van vandaag:

De meesten van ons haten testen - testen op school, op het werk of in het leven. Geestelijke testen zijn het moeilijkst van allemaal. Maar in deze passage wordt Jezus geconfronteerd met een test die de Geest van God hem geeft om te ervaren. Deze test confronteert Jezus direct met een keuze over de richting van zijn roeping: zou hij voor de makkelijke manier kiezen of zou hij de volledige prijs betalen voor het verlossen van de mensheid?  

Jezus koos voor de lange weg, de harde manier, de weg van het kruis en het lijden. Jezus weigert de binnenweg en leeft naar Gods verwachtingen voor hem als hij wordt geleid door de Geest. Hij weigert om een compromis te sluiten en kiest ervoor om de gehoorzame Zoon te zijn.  

Er is veel comfort voor ons hierin. Omdat Jezus verleiding ervaart en deze overwint, kan hij ons helpen in onze tijden van proeven en verleidingen. (Hebr. 2:18; Hebr. 4:15) Zijn Geest leidt ons bovendien en brengt ons tot een grotere sterkte als we hem volgen. Laten we hulp zoeken bij het overwinnen van onze eigen verleidingen, en het resultaat zal overwinning zijn net zoals Jezus de zonde versloeg door het overwinnen van al zijn verleidingen!

 

Gebed:

Heilige en rechtvaardige Vader, ik dank u dat Jezus tijden van verleiding had. Ik geloof dat hij perfect heilig was, dus zijn leven helpt mij om mijn leven in perspectief te zetten. Dank u dat u mij de Heilige Geest geeft om te helpen en om mij te versterken in mijn tijden van crisis en beproeving. Dank u voor Jezus die aan uw zijde zit en voor mij opkomt als ik verleid word. Mag het testen van mijn geloof - de beproevingen die ik heb en de verleidingen van Satan die hij op mijn pad gooit - meer karakter in mij ontwikkelen. Ik wil dat mensen mijn karakter zien en weten dat ik ernaar streef u te eren. In Jezus' naam. Amen.

 

Contekst: MatthŽus 4:1-11

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den duivel. En als Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, hongerde Hem ten laatste. En de verzoeker, tot Hem gekomen zijnde, zeide: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg, dat deze stenen broden worden. Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat. Toen nam Hem de duivel mede naar de heilige stad, en stelde Hem op de tinne des tempels; En zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelven nederwaarts; want er is geschreven, dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal, en [dat] zij U op de handen zullen nemen, opdat Gij niet te eniger tijd Uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zeide tot hem: Er is wederom geschreven: Gij zult den Heere, uw God, niet verzoeken. Wederom nam Hem de duivel mede op een zeer hogen berg, en toonde Hem al de koninkrijken der wereld, en hun heerlijkheid; En zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij, nedervallende, mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: Den Heere, uw God, zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen. Toen liet de duivel van Hem af; en ziet, de engelen zijn toegekomen, en dienden Hem."

"De Geest leidde Jezus naar de woestijn, waar de duivel hem op de proef zou stellen. Veertig dagen en veertig nachten vastte hij; toen kreeg hij honger. Op dat ogenblik kwam de duivel hem verzoeken: 'Als u de Zoon van God bent, zeg dan dat deze stenen veranderen in brood.' Maar Jezus antwoordde: 'Er staat geschreven: Een mens moet niet van brood alleen leven; laat hij ook leven van elk woord dat God spreekt.' Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en bracht hem boven op het dak van de tempel en zei: 'Als u de Zoon van God bent, stort u dan naar beneden! Want er staat geschreven: God zal u zijn engelen sturen en zij zullen u op hun handen dragen, u zult uw voeten aan geen steen stoten.' Jezus antwoordde: 'Er staat ook geschreven: Stel de Heer, uw God, niet op de proef.' Tenslotte bracht de duivel hem op een heel hoge berg en liet hij hem alle koninkrijken op de wereld zien met al hun pracht. En hij zei: 'Dit alles zal ik u geven, als u voor mij neerknielt en mij aanbidt.' Toen zei Jezus tegen hem: 'Ga weg, Satan, want er staat geschreven: Aanbid de Heer, uw God, en vereer alleen hem.' Toen liet de duivel hem met rust. Er kwamen engelen bij hem en zij dienden hem."

"Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, kreeg Hij ten laatste honger. En de verzoeker kwam en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen broden worden. Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat. Toen nam de duivel Hem mede naar de heilige stad en hij stelde Hem op de rand van het dak des tempels, en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan naar beneden; er staat immers geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u, en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Jezus zeide tot hem: Er staat ook geschreven: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken. Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt. Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen. Toen liet de duivel Hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden Hem."

"Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: 'Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.' Maar Jezus gaf hem ten antwoord: 'Er staat geschreven: "De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God."' Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. Hij zei tegen hem: 'Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: "Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen."' Jezus antwoordde: 'Er staat ook geschreven: "Stel de Heer, uw God, niet op de proef."' De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: 'Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.' Daarop zei Jezus tegen hem: 'Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: "Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem."' Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen."

"Daarna werd Jezus door de Heilige Geest naar de woestijn geleid om door de duivel op de proef te worden gesteld. Hij bleef daar veertig dagen en veertig nachten. Al die tijd at Hij niet en tenslotte kreeg Hij honger. De duivel kwam naar Hem toe en zei: "Verander deze stenen toch in brood. Dan is dat het bewijs dat U de Zoon van God bent." "Nee," antwoordde Jezus, "want in de Boeken staat dat eten niet het belangrijkste is, maar dat echt leven bestaat uit het gehoorzamen van elk gebod van God." Toen nam de duivel Hem mee naar het dak van de tempel in Jeruzalem "Laat nu eens zien dat U de Zoon van God bent," zei hij. "Spring naar beneden! Er staat immers in de Boeken dat God Zijn engelen zal sturen om U te beschermen. Die zullen er wel voor zorgen dat U niet te pletter valt." Jezus antwoordde: "Er staat ook dat wij de Here, onze God, niet mogen uitdagen." De duivel gaf het niet op en nam Hem mee naar een heel hoge berg. Hij liet Hem alle landen van de wereld zien, met al hun pracht en praal. "Dat zal ik U allemaal geven," zei hij, "als U voor mij neerknielt en mij eert." "Ga weg, satan," zei Jezus. "Er staat immers in de Boeken: 'Geef niemand anders eer dan de Here, uw God. Doe alleen wat Hij zegt." De duivel liet Jezus met rust en ging weg. Toen wamen er engelen om voor Jezus te zorgen."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

24 januari 2025 MatthŽus 3:16-17
23 januari 2025 MatthŽus 3:15
22 januari 2025 MatthŽus 3:13-14
21 januari 2025 MatthŽus 3:11-12
20 januari 2025 MatthŽus 3:7-10
19 januari 2025 MatthŽus 3:5-6
18 januari 2025 MatthŽus 3:3-4
 

Home