Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Woensdag 15 januari 2025

 

MatthŽus 2:19-20

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Toen Herodes nu gestorven was, ziet, de engel des Heeren verschijnt Jozef in den droom, in Egypte. Zeggende: Sta op, neem het Kindeken en Zijn moeder tot u, en trek in het land Israels; want zij zijn gestorven, die de ziel van het Kindeken zochten."

"Na de dood van Herodes kreeg Jozef, die nog in Egypte was, een droom. Een engel van de Heer verscheen hem en zei: 'Sta op, en ga met het kind en zijn moeder naar IsraŽl terug. Want zij die het kind om het leven wilden brengen, zijn gestorven.'"

"Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer. De engel zei: 'Sta op, ga met het kind en zijn moeder naar IsraŽl. Want zij die het kind om het leven wilden brengen, zijn gestorven.'"

"Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer. De engel zei: 'Sta op, ga met het kind en zijn moeder naar IsraŽl. Want zij die het kind om het leven wilden brengen, zijn gestorven.'"

"Na de dood van koning Herodes zag Jozef in een droom opnieuw een engel van God. Hij zei: "Ga met het kind en Zijn moeder terug naar IsraŽl. Want de mensen die Hem wilden doden, zijn gestorven."

 

Overdenking van vandaag:

Is het niet interessant hoe dezelfde plaats verschillende dingen voor ons kan betekenen? Dit was het geval met Egypte voor IsraŽl. Egypte was een plaats van afhankelijkheid, maar het was ook een plaats waar ze voedsel vonden zodat ze geholpen werden tijdens een hongersnood. Egypte was een plaats van onderdrukking, maar op hetzelfde moment was het een plaats van Gods grote verlossing. Egypte was niet "thuis", maar het was een plaats waar God nog steeds actief was in begeleiding en bescherming van zijn volk en het nakomen van zijn beloften aan hen.  

Als MatteŁs vertelt hoe Jezus werd beschermd in Egypte ook al was het niet zijn huis, vullen al deze verbindingen met IsraŽls verleden onze harten en herinnert het ons aan deze grote waarheid - laten wij proberen te leven voor onze Vader: hij kent ons, hij kent onze situatie en hij werkt voor de ultieme bevrijding, ongeacht waar we zijn!

 

Gebed:

Altijd-aanwezige Vader, ik word bemoedigd door de bescherming die u uw Zoon gaf toen hij kwetsbaar was. Ik ben dankbaar om te weten dat er nooit een plaats of tijd is dat u niet aanwezig bent bij mij. Alstublieft, maak uzelf iedere dag bekend in mijn leven, terwijl ik probeer te leven voor u waar ik ook ben, tot die dag dat u mij thuis brengt. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Contekst: MatthŽus 2:13-23

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Toen zij nu vertrokken waren, ziet, de engel des Heeren verschijnt Jozef in den droom, zeggende: Sta op, en neem tot u het Kindeken en Zijn moeder, en vlied in Egypte, en wees aldaar, totdat ik het u zeggen zal; want Herodes zal het Kindeken zoeken, om Hetzelve te doden. Hij dan opgestaan zijnde, nam het Kindeken en Zijn moeder tot zich in den nacht, en vertrok naar Egypte; En was aldaar tot den dood van Herodes; opdat vervuld zou worden hetgeen van den Heere gesproken is door den profeet, zeggende: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen. Als Herodes zag, dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig, en [enigen] afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen, die binnen Bethlehem, en in al deszelfs landpalen [waren], van twee jaren [oud] en daaronder, naar den tijd, dien hij van de wijzen naarstiglijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden, hetgeen gesproken is door den profeet Jeremia, zeggende: Een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm; Rachel beweende haar kinderen, en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn! Toen Herodes nu gestorven was, ziet, de engel des Heeren verschijnt Jozef in den droom, in Egypte. Zeggende: Sta op, neem het Kindeken en Zijn moeder tot u, en trek in het land Israels; want zij zijn gestorven, die de ziel van het Kindeken zochten. Hij dan, opgestaan zijnde, heeft tot zich genomen het Kindeken en Zijn moeder, en is gekomen in het land Israels. Maar als hij hoorde, dat Archelaus in Judea koning was, in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan; maar door Goddelijke openbaring vermaand in den droom, is hij vertrokken in de delen van Galilea. En [daar] gekomen zijnde, nam hij zijn woonplaats in de stad, genaamd Nazareth; opdat vervuld zou worden, wat door de profeten gezegd is, dat Hij Nazarener zal geheten worden."

"Na hun vertrek kreeg Jozef een droom. Een engel van de Heer verscheen hem en zei: 'Sta op, en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte, en blijf daar tot ik het u zeg. Want Herodes wil het kind laten opsporen en doden.' Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. Daar bleef hij tot de dood van Herodes. Zo ging in vervulling wat de Heer door de profeet gezegd heeft: Uit Egypte heb ik mijn Zoon geroepen. Toen Herodes merkte dat hij door de wijzen was misleid, werd hij woedend. Hij liet in Betlehem en omgeving alle kinderen van twee jaar en jonger doden. Deze leeftijd berekende hij op grond van de tijd waarnaar hij de wijzen had gevraagd. Zo ging in vervulling wat door de profeet Jeremia is gezegd: In Rama hoort men wenen en bitter klagen: Rachel huilt om haar kinderen; zij weigert zich te laten troosten, omdat ze er niet meer zijn. Na de dood van Herodes kreeg Jozef, die nog in Egypte was, een droom. Een engel van de Heer verscheen hem en zei: 'Sta op, en ga met het kind en zijn moeder naar IsraŽl terug. Want zij die het kind om het leven wilden brengen, zijn gestorven.' Jozef stond op, en keerde met het kind en zijn moeder naar IsraŽl terug. Maar toen hij hoorde dat Archelaus zijn vader Herodes was opgevolgd als koning van Judea, durfde hij daar niet heen te gaan. In een droom gewaarschuwd, week hij uit naar Galilea. Daar vestigde hij zich in een stad die Nazaret heet. Zo ging in vervulling wat door de profeten gezegd is: Men zal hem een Nazarener noemen."

"Toen zij weggetrokken waren, zie, een engel des Heren verschijnt Jozef in de droom en zegt: Sta op, neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte, en blijf aldaar, totdat Ik het u zeg; want Herodes zal alles in het werk stellen om het kind om te brengen. Hij stond op en hij nam in de nacht het kind en zijn moeder en week uit naar Egypte, en daar bleef hij tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide: Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen. Toen Herodes zag, dat hij door de wijzen misleid was, ontstak hij in hevige toorn en zond bevel om in Betlehem en het gehele gebied daarvan al de jongens van twee jaar oud en daar beneden om te brengen, in overeenstemming met de tijd, die hij bij de wijzen had uitgevorst. Toen werd vervuld het woord, gesproken door de profeet Jeremia, toen hij zeide: Een stem is te Rama gehoord, geween en veel geklaag: Rachel, wenend om haar kinderen, weigert zich te laten troosten, omdat zij niet meer zijn. Toen Herodes gestorven was, zie, een engel des Heren verschijnt in de droom aan Jozef in Egypte, en zegt: Sta op, neem het kind en zijn moeder en reis naar het land Israel, want zij, die het kind naar het leven stonden, zijn gestorven. En hij stond op en hij nam het kind en zijn moeder en kwam in het land Israel. Toen hij echter hoorde, dat Archelaus koning over Judea was in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan. En van Godswege in de droom gewaarschuwd, ging hij naar het gebied van Galilea, en, daar gekomen, vestigde hij zich in een stad, genaamd Nazaret, opdat in vervulling zou gaan hetgeen door de profeten gesproken is, dat Hij Nazoreeer zou heten."

"Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: 'Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen.' Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. Daar bleef hij tot de dood van Herodes, en zo ging in vervulling wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: 'Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.' Toen Herodes begreep dat hij door de magiŽrs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van de magiŽrs had gehoord, gaf hij opdracht om in Betlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia: 'Er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer.' Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer. De engel zei: 'Sta op, ga met het kind en zijn moeder naar IsraŽl. Want zij die het kind om het leven wilden brengen, zijn gestorven.' Jozef stond op en vertrok met het kind en zijn moeder naar IsraŽl. Maar toen hij daar hoorde dat ArchelaŁs zijn vader Herodes had opgevolgd als koning over Judea, durfde hij niet verder te reizen. Na aanwijzingen in een droom week hij uit naar Galilea. Hij ging wonen in de stad Nazaret, en zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten: 'Hij zal NazoreeŽr genoemd worden.'"

"Nadat zij waren vertrokken, zag Jozef in een droom een engel van God. "Luister, Jozef," zei hij. "Vlucht met het kind en Zijn moeder naar Egypte en blijf daar tot ik zeg dat u kunt terugkomen. Want Herodes zal alles doen om het kind te doden." Jozef stond meteen op en vertrok diezelfde nacht nog met Maria en het kind naar Egypte. Hij bleef daar tot Herodes gestorven was. Daarmee werden de woorden van de profeet Hosea werkelijkheid: "Toen IsraŽl nog een kind was, hield Ik van hem als van een zoon en Ik haalde mijn zoon uit Egypte." Herodes was woedend toen hij ontdekte dat de sterrenkundigen stiekem het land hadden verlaten. Hij stuurde een afdeling soldaten naar Bethlehem en liet daar alle jongetjes, jonger dan twee jaar, doden. Niet alleen in de stad zelf, maar ook in de omgeving. De sterrenkundigen hadden namelijk gezegd dat het ongeveer twee jaar geleden was dat zij de ster voor het eerst hadden gezien. Zo gebeurde wat de profeet Jeremia al lang geleden had gezegd: "In Rama wordt bitter getreurd. Rachel huilt om haar kinderen en wil zich niet laten troosten. Er zijn geen kinderen meer over." Na de dood van koning Herodes zag Jozef in een droom opnieuw een engel van God. Hij zei: "Ga met het kind en Zijn moeder terug naar IsraŽl. Want de mensen die Hem wilden doden, zijn gestorven." Jozef verliet met zijn gezin het land Egypte en ging naar IsraŽl terug. Hij durfde echter niet naar Judea te gaan, omdat hij had gehoord dat Herodes' zoon ArchelaŁs daar nu de macht in handen had. In een droom zei God hem naar de provincie Galilea te gaan. Daar gingen zij wonen in het stadje Nazareth. Dat klopte met de woorden van de profeten, die hadden voorspeld dat de Messias 'NazoreeŽr' zou worden genoemd."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

14 januari 2025 MatthŽus 2:16-18
13 januari 2025 MatthŽus 2:14-15
12 januari 2025 MatthŽus 2:13
11 januari 2025 MatthŽus 2:11-12
10 januari 2025 MatthŽus 2:7-10
9 januari 2025 MatthŽus 2:3-6
8 januari 2025 MatthŽus 2:1-2
 

Home