Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Zaterdag 4 januari 2025

 

MatthŽus 1:11-17

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Josias gewon Jechonias, en zijn broeders, omtrent de Babylonische overvoering. En na de Babylonische overvoering gewon Jechonias Salathiel, en Salathiel gewon Zorobabel; En Zorobabel gewon Abiud, en Abiud gewon Eljakim, en Eljakim gewon Azor; En Azor gewon Sadok, en Sadok gewon Achim, en Achim gewon Elihud; En Elihud gewon Eleazar, en Eleazar gewon Matthan, en Matthan gewon Jakob; En Jakob gewon Jozef, den man van Maria, uit welke geboren is JEZUS, gezegd Christus. Al de geslachten dan, van Abraham tot David, [zijn] veertien geslachten; en van David tot de Babylonische overvoering, [zijn] veertien geslachten; en van de Babylonische overvoering tot Christus, [zijn] veertien geslachten."

"Josia van Jechonja en zijn broers. En in de tijd van Jechonja werd het joodse volk in ballingschap weggevoerd naar Babylon. Na de Babylonische ballingschap was Jechonja de vader van SealtiŽl, SealtiŽl van Zerubbabel, Zerubbabel van Abihud en Abihud van Eljakim. Eljakim was de vader van Azor, Azor van Sadok, Sadok van Achim en Achim van Eliud. Eliud was de vader van Eleazar, Eleazar van Mattan, Mattan van Jakob, Jakob van Jozef; Jozef was de man van Maria en uit haar is Jezus geboren die Christus wordt genoemd. Er zijn dus veertien geslachten vanaf Abraham tot David, veertien vanaf David tot de Babylonische ballingschap, en veertien vanaf de ballingschap tot Christus."

"Josia verwekte Jechonja en zijn broers ten tijde van de Babylonische ballingschap. Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja SealtiŽl, SealtiŽl verwekte Zerubbabel, Zerubbabel verwekte Abiud, Abiud verwekte Eljakim, Eljakim verwekte Azor, Azor verwekte Sadok, Sadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud, Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Mattan, Mattan verwekte Jakob, Jakob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt. Van Abraham tot David telt de lijst dus veertien generaties, van David tot de Babylonische ballingschap veertien generaties, en van de Babylonische ballingschap tot Christus veertien generaties."

"Josia verwekte Jechonja en zijn broers ten tijde van de Babylonische ballingschap. Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja SealtiŽl, SealtiŽl verwekte Zerubbabel, Zerubbabel verwekte Abiud, Abiud verwekte Eljakim, Eljakim verwekte Azor, Azor verwekte Sadok, Sadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud, Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Mattan, Mattan verwekte Jakob, Jakob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt. Van Abraham tot David telt de lijst dus veertien generaties, van David tot de Babylonische ballingschap veertien generaties, en van de Babylonische ballingschap tot Christus veertien generaties."

"Josia was de vader van Jechonia en zijn broers, die geboren werden in de tijd van de verbanning naar Babel. Daarna werd Jechonia vader van een zoon, die SealthiŽl heette. SealthiŽl was de vader van Zerubabel; Zerubabel de vader van Abiud; Abiud was de vader van Eljakim; Eljakim de vader van Azor; Azor de vader van Zadok; Zadok de vader van Achim; Achim de vader van Eliud; Eliud was de vader van Eleazar; Eleazar de vader van Matthan; Matthan was de vader van Jakob; Jakob de vader van Jozef, die getrouwd was met Maria, de moeder van Jezus, die Christus genoemd wordt. Van Abraham tot David zijn dus veertien generaties, van David tot de verbanning naar Babel ook veertien generaties, en van de verbanning tot de geboorte van Christus nog eens veertien generaties."

 

Overdenking van vandaag:

In iedere grote film zijn sterren die bijna net zo belangrijk zijn als de film zelf. Aan het einde van de film verschijnt de lijst van acteurs, actrices en "handen" die geholpen hebben om de film mogelijk te maken . Ze zijn wat ik noem de "mensen zonder eer." Zonder hen zou de film niet hetzelfde zijn en zeer waarschijnlijk had het nooit gemaakt kunnen worden.
 

Deze lijst van mensen in Jezus' stamboom is niet zo bekend bij ons als veel van de namen in het eerste deel van de lijst. Toch had elk persoon een rol in het spel en is elk persoon een onmisbare schakel in de komst van Gods Messias naar IsraŽl.  

Terwijl onze rol misschien niet erg groot is in vergelijking met anderen, kan God het belangrijk maken als we onszelf getrouw aan hem geven. Voor God, zullen we niet "mensen zonder eer" zijn, maar kinderen van de grote Koning van IsraŽl!

 

Gebed:

Prachtige en majestueuze God, u houdt natuurlijk van variatie omdat u zo veel verschillende soorten gemaakt hebt van zowat alles. Ik weet dat u mij uniek maakte en me een specifiek doel gaf en mij een rol gaf in uw goddelijk drama van verlossing. Alstublieft, Vader, help me mijn plaats te waarderen in uw plan of het nu groot of klein lijkt en help mij om mijn rol getrouw te vervullen. Ik wil niet jaloers zijn op de vaardigheid van anderen of de talenten minder maken die u mij gegeven hebt. Mag ik u lof geven door het doel na te leven dat u me gegeven hebt. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Contekst: MatthŽus 1:1-17

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van David, den zoon van Abraham. Abraham gewon Izak, en Izak gewon Jakob, en Jakob gewon Juda, en zijn broeders; En Juda gewon Fares en Zara bij Thamar; en Fares gewon Esrom, en Esrom gewon Aram; En Aram gewon Aminadab, en Aminadab gewon Nahasson, en Nahasson gewon Salmon; En Salmon gewon Booz bij Rachab, en Booz gewon Obed bij Ruth, en Obed gewon Jessai; En Jessai gewon David, den koning; en David, de koning, gewon Salomon bij degene, die Uria's [vrouw] [was] [geweest]; En Salomon gewon Roboam, en Roboam gewon Abia, en Abia gewon Asa; En Asa gewon Josafat, en Josafat gewon Joram, en Joram gewon Ozias; En Ozias gewon Joatham, en Joatham gewon Achaz, en Achaz gewon Ezekias; En Ezekias gewon Manasse, en Manasse gewon Amon, en Amon gewon Josias; En Josias gewon Jechonias, en zijn broeders, omtrent de Babylonische overvoering. En na de Babylonische overvoering gewon Jechonias Salathiel, en Salathiel gewon Zorobabel; En Zorobabel gewon Abiud, en Abiud gewon Eljakim, en Eljakim gewon Azor; En Azor gewon Sadok, en Sadok gewon Achim, en Achim gewon Elihud; En Elihud gewon Eleazar, en Eleazar gewon Matthan, en Matthan gewon Jakob; En Jakob gewon Jozef, den man van Maria, uit welke geboren is JEZUS, gezegd Christus. Al de geslachten dan, van Abraham tot David, [zijn] veertien geslachten; en van David tot de Babylonische overvoering, [zijn] veertien geslachten; en van de Babylonische overvoering tot Christus, [zijn] veertien geslachten."

"Lijst van voorouders van Jezus Christus, nakomeling van David, nakomeling van Abraham: Abraham was de vader van Isaak, Isaak van Jakob en Jakob van Juda en zijn broers. Juda was de vader van Peres en Zerach; Tamar was hun moeder. Peres was de vader van Chesron, Chesron van Aram, Aram van Amminadab, Amminadab van Nachson en Nachson van Salmon. Salmon was de vader van Boaz; Rachab was zijn moeder. Boaz was de vader van Obed; Ruth was zijn moeder. Obed was de vader van IsaÔ en IsaÔ de vader van koning David. David was de vader van Salomo; zijn moeder was de vrouw van Uria. Salomo was de vader van Rechabeam, Rechabeam van Abia, Abia van Asaf en Asaf van Josafat. Josafat was de vader van Joram, Joram van Uzzia, Uzzia van Jotam, Jotam van Achaz en Achaz van Hizkia. Hizkia was de vader van Manasse, Manasse van Amos, Amos van Josia en Josia van Jechonja en zijn broers. En in de tijd van Jechonja werd het joodse volk in ballingschap weggevoerd naar Babylon. Na de Babylonische ballingschap was Jechonja de vader van SealtiŽl, SealtiŽl van Zerubbabel, Zerubbabel van Abihud en Abihud van Eljakim. Eljakim was de vader van Azor, Azor van Sadok, Sadok van Achim en Achim van Eliud. Eliud was de vader van Eleazar, Eleazar van Mattan, Mattan van Jakob, Jakob van Jozef; Jozef was de man van Maria en uit haar is Jezus geboren die Christus wordt genoemd. Er zijn dus veertien geslachten vanaf Abraham tot David, veertien vanaf David tot de Babylonische ballingschap, en veertien vanaf de ballingschap tot Christus."

"Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broeders, Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram, Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isai, Isai verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria, Salomo verwekte Rechabeam, Rechabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asa, Asa verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram, Joram verwekte Uzzia, Uzzia verwekte Jotam, Jotam verwekte Achaz, Achaz verwekte Hizkia, Hizkia verwekte Manasse, Manasse verwekte Amon, Amon verwekte Josia, Josia verwekte Jechonja en diens broeders ten tijde van de Babylonische ballingschap. Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja Sealtiel, Sealtiel verwekte Zerubbabel, Zerubbabel verwekte Abihud, Abihud verwekte Eljakim, Eljakim verwekte Azor, Azor verwekte Sadok, Sadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud, Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Mattan, Mattan verwekte Jakob, Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus geboren is, die Christus genoemd wordt. Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn veertien geslachten en van David tot de Babylonische ballingschap veertien geslachten en van de Babylonische ballingschap tot de Christus veertien geslachten."

"Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers, Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram, Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte IsaÔ, IsaÔ verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria, Salomo verwekte Rechabeam, Rechabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asaf, Asaf verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram, Joram verwekte Uzzia, Uzzia verwekte Jotam, Jotam verwekte Achaz, Achaz verwekte Hizkia, Hizkia verwekte Manasse, Manasse verwekte Amos, Amos verwekte Josia, Josia verwekte Jechonja en zijn broers ten tijde van de Babylonische ballingschap. Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja SealtiŽl, SealtiŽl verwekte Zerubbabel, Zerubbabel verwekte Abiud, Abiud verwekte Eljakim, Eljakim verwekte Azor, Azor verwekte Sadok, Sadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud, Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Mattan, Mattan verwekte Jakob, Jakob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt. Van Abraham tot David telt de lijst dus veertien generaties, van David tot de Babylonische ballingschap veertien generaties, en van de Babylonische ballingschap tot Christus veertien generaties."

"Abraham en David waren de belangrijkste voorouders van Jezus. Abraham was de vader van Isašk; Isašk de vader van Jakob; Jakob de vader van Juda en zijn broers; Juda was de vader van Perez en Zerah (hun moeder heette Tamar). Perez was de vader van Hezron; Hezron de vader van Ram; Ram was de vader van Aminadab; Aminadab de vader van Nahesson; Nahesson was de vader van Salmon; Salmon de vader van Boaz (Rachab was zijn moeder). Boaz was de vader van Obed (Obeds moeder was Ruth). Obed was de vader van IsaÔ; en IsaÔ de vader van David die koning werd. David was de vader van Salomo (Salomo's moeder was de vrouw van Uria). Salomo was de vader van Rehabeam; Rehabeam de vader van Abia. Abia was de vader van Asa; Asa de vader van Josafat; Josafat de vader van Joram; Joram was de vader van Uzzia; Uzzia de vader van Jotham; Jotham de vader van Achaz; Achaz de vader van Hizkia; Hizkia was de vader van Manasse; Manasse de vader van Amon; Amon de vader van Josia; Josia was de vader van Jechonia en zijn broers, die geboren werden in de tijd van de verbanning naar Babel. Daarna werd Jechonia vader van een zoon, die SealthiŽl heette. SealthiŽl was de vader van Zerubabel; Zerubabel de vader van Abiud; Abiud was de vader van Eljakim; Eljakim de vader van Azor; Azor de vader van Zadok; Zadok de vader van Achim; Achim de vader van Eliud; Eliud was de vader van Eleazar; Eleazar de vader van Matthan; Matthan was de vader van Jakob; Jakob de vader van Jozef, die getrouwd was met Maria, de moeder van Jezus, die Christus genoemd wordt. Van Abraham tot David zijn dus veertien generaties, van David tot de verbanning naar Babel ook veertien generaties, en van de verbanning tot de geboorte van Christus nog eens veertien generaties."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

3 januari 2025 MatthŽus 1:6b-10
2 januari 2025 MatthŽus 1:1-6a
1 januari 2025 MatthŽus 1:1
31 december 2024 Markus 16:9-20
30 december 2024 Markus 16:8
29 december 2024 Markus 16:7
28 december 2024 Markus 16:6
 

Home