Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Woensdag 1 januari 2025

 

MatthŽus 1:1

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van David, den zoon van Abraham."

"Lijst van voorouders van Jezus Christus, nakomeling van David, nakomeling van Abraham:"

"Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham."

"Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham."

"Abraham en David waren de belangrijkste voorouders van Jezus."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus is God die zich houdt aan zijn beloften. Dit zal ťťn van de thema's zijn van MatteŁs die voortduurt - MatteŁs schrijft zijn evangelie om de klemtoon te leggen op de vervulling van Gods beloften aan zijn volk. MatteŁs begint met het goede nieuws van Jezus door ons eraan te herinneren dat Jezus niet alleen joods is, maar dat zijn familie terug kan worden gebracht tot koning David en Abraham.  

MatteŁs wil zijn lezers laten zien dat Jezus de vervulling is van Gods belofte door het zenden van een Messias die alle naties zal zegenen. De apostel Paulus, Gods gekozen missionaris voor de heidenen, zei dat alle beloften van God hun "ja" vinden in Jezus (2 Kor. 1:18-20). Hij benadrukt dat het geloof in Jezus de sleutel is tot het openen van de waarheid van de geschriften (2 Tim. 3:15). Laten we dit jaar gebruiken om Jezus te vinden zoals we hem nooit eerder gevonden hebben!

 

Gebed:

Heilige en trouwe God, ik dank u voor het houden van uw beloften en het zenden van Jezus. Dank u voor de zorg voor uw volk IsraŽl door hun lange en vaak moeilijke geschiedenis. Uw trouw aan uw Woord geeft me de zekerheid dat u Jezus terugstuurt om de overwinning te geven aan al uw mensen, zoals u hebt beloofd. In de naam van Jezus, zoon van Abraham, zoon van David en uw Zoon, bid ik. Amen.

 

Contekst: MatthŽus 1:1-17

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van David, den zoon van Abraham. Abraham gewon Izak, en Izak gewon Jakob, en Jakob gewon Juda, en zijn broeders; En Juda gewon Fares en Zara bij Thamar; en Fares gewon Esrom, en Esrom gewon Aram; En Aram gewon Aminadab, en Aminadab gewon Nahasson, en Nahasson gewon Salmon; En Salmon gewon Booz bij Rachab, en Booz gewon Obed bij Ruth, en Obed gewon Jessai; En Jessai gewon David, den koning; en David, de koning, gewon Salomon bij degene, die Uria's [vrouw] [was] [geweest]; En Salomon gewon Roboam, en Roboam gewon Abia, en Abia gewon Asa; En Asa gewon Josafat, en Josafat gewon Joram, en Joram gewon Ozias; En Ozias gewon Joatham, en Joatham gewon Achaz, en Achaz gewon Ezekias; En Ezekias gewon Manasse, en Manasse gewon Amon, en Amon gewon Josias; En Josias gewon Jechonias, en zijn broeders, omtrent de Babylonische overvoering. En na de Babylonische overvoering gewon Jechonias Salathiel, en Salathiel gewon Zorobabel; En Zorobabel gewon Abiud, en Abiud gewon Eljakim, en Eljakim gewon Azor; En Azor gewon Sadok, en Sadok gewon Achim, en Achim gewon Elihud; En Elihud gewon Eleazar, en Eleazar gewon Matthan, en Matthan gewon Jakob; En Jakob gewon Jozef, den man van Maria, uit welke geboren is JEZUS, gezegd Christus. Al de geslachten dan, van Abraham tot David, [zijn] veertien geslachten; en van David tot de Babylonische overvoering, [zijn] veertien geslachten; en van de Babylonische overvoering tot Christus, [zijn] veertien geslachten."

"Lijst van voorouders van Jezus Christus, nakomeling van David, nakomeling van Abraham: Abraham was de vader van Isaak, Isaak van Jakob en Jakob van Juda en zijn broers. Juda was de vader van Peres en Zerach; Tamar was hun moeder. Peres was de vader van Chesron, Chesron van Aram, Aram van Amminadab, Amminadab van Nachson en Nachson van Salmon. Salmon was de vader van Boaz; Rachab was zijn moeder. Boaz was de vader van Obed; Ruth was zijn moeder. Obed was de vader van IsaÔ en IsaÔ de vader van koning David. David was de vader van Salomo; zijn moeder was de vrouw van Uria. Salomo was de vader van Rechabeam, Rechabeam van Abia, Abia van Asaf en Asaf van Josafat. Josafat was de vader van Joram, Joram van Uzzia, Uzzia van Jotam, Jotam van Achaz en Achaz van Hizkia. Hizkia was de vader van Manasse, Manasse van Amos, Amos van Josia en Josia van Jechonja en zijn broers. En in de tijd van Jechonja werd het joodse volk in ballingschap weggevoerd naar Babylon. Na de Babylonische ballingschap was Jechonja de vader van SealtiŽl, SealtiŽl van Zerubbabel, Zerubbabel van Abihud en Abihud van Eljakim. Eljakim was de vader van Azor, Azor van Sadok, Sadok van Achim en Achim van Eliud. Eliud was de vader van Eleazar, Eleazar van Mattan, Mattan van Jakob, Jakob van Jozef; Jozef was de man van Maria en uit haar is Jezus geboren die Christus wordt genoemd. Er zijn dus veertien geslachten vanaf Abraham tot David, veertien vanaf David tot de Babylonische ballingschap, en veertien vanaf de ballingschap tot Christus."

"Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broeders, Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram, Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isai, Isai verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria, Salomo verwekte Rechabeam, Rechabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asa, Asa verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram, Joram verwekte Uzzia, Uzzia verwekte Jotam, Jotam verwekte Achaz, Achaz verwekte Hizkia, Hizkia verwekte Manasse, Manasse verwekte Amon, Amon verwekte Josia, Josia verwekte Jechonja en diens broeders ten tijde van de Babylonische ballingschap. Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja Sealtiel, Sealtiel verwekte Zerubbabel, Zerubbabel verwekte Abihud, Abihud verwekte Eljakim, Eljakim verwekte Azor, Azor verwekte Sadok, Sadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud, Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Mattan, Mattan verwekte Jakob, Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus geboren is, die Christus genoemd wordt. Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn veertien geslachten en van David tot de Babylonische ballingschap veertien geslachten en van de Babylonische ballingschap tot de Christus veertien geslachten."

"Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers, Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram, Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte IsaÔ, IsaÔ verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria, Salomo verwekte Rechabeam, Rechabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asaf, Asaf verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram, Joram verwekte Uzzia, Uzzia verwekte Jotam, Jotam verwekte Achaz, Achaz verwekte Hizkia, Hizkia verwekte Manasse, Manasse verwekte Amos, Amos verwekte Josia, Josia verwekte Jechonja en zijn broers ten tijde van de Babylonische ballingschap. Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja SealtiŽl, SealtiŽl verwekte Zerubbabel, Zerubbabel verwekte Abiud, Abiud verwekte Eljakim, Eljakim verwekte Azor, Azor verwekte Sadok, Sadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud, Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Mattan, Mattan verwekte Jakob, Jakob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt. Van Abraham tot David telt de lijst dus veertien generaties, van David tot de Babylonische ballingschap veertien generaties, en van de Babylonische ballingschap tot Christus veertien generaties."

"Abraham en David waren de belangrijkste voorouders van Jezus. Abraham was de vader van Isašk; Isašk de vader van Jakob; Jakob de vader van Juda en zijn broers; Juda was de vader van Perez en Zerah (hun moeder heette Tamar). Perez was de vader van Hezron; Hezron de vader van Ram; Ram was de vader van Aminadab; Aminadab de vader van Nahesson; Nahesson was de vader van Salmon; Salmon de vader van Boaz (Rachab was zijn moeder). Boaz was de vader van Obed (Obeds moeder was Ruth). Obed was de vader van IsaÔ; en IsaÔ de vader van David die koning werd. David was de vader van Salomo (Salomo's moeder was de vrouw van Uria). Salomo was de vader van Rehabeam; Rehabeam de vader van Abia. Abia was de vader van Asa; Asa de vader van Josafat; Josafat de vader van Joram; Joram was de vader van Uzzia; Uzzia de vader van Jotham; Jotham de vader van Achaz; Achaz de vader van Hizkia; Hizkia was de vader van Manasse; Manasse de vader van Amon; Amon de vader van Josia; Josia was de vader van Jechonia en zijn broers, die geboren werden in de tijd van de verbanning naar Babel. Daarna werd Jechonia vader van een zoon, die SealthiŽl heette. SealthiŽl was de vader van Zerubabel; Zerubabel de vader van Abiud; Abiud was de vader van Eljakim; Eljakim de vader van Azor; Azor de vader van Zadok; Zadok de vader van Achim; Achim de vader van Eliud; Eliud was de vader van Eleazar; Eleazar de vader van Matthan; Matthan was de vader van Jakob; Jakob de vader van Jozef, die getrouwd was met Maria, de moeder van Jezus, die Christus genoemd wordt. Van Abraham tot David zijn dus veertien generaties, van David tot de verbanning naar Babel ook veertien generaties, en van de verbanning tot de geboorte van Christus nog eens veertien generaties."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

31 december 2024 Markus 16:9-20
30 december 2024 Markus 16:8
29 december 2024 Markus 16:7
28 december 2024 Markus 16:6
27 december 2024 Markus 16:5-6
26 december 2024 Markus 16:4
25 december 2024 Markus 16:3
 

Home