Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Maandag 7 juni 2027

 

Lukas 9:18-19

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En het geschiedde, als Hij alleen was biddende, dat de discipelen met Hem waren, en Hij vraagde hen, zeggende: Wie zeggen de scharen, dat Ik ben? En zij, antwoordende, zeiden: Johannes de Doper; en anderen: Elias; en anderen: Dat enig profeet van de ouden opgestaan is."

"Op een keer, toen hij alleen in gebed was en zijn leerlingen bij hem waren, vroeg hij hun: 'Wie denken de mensen dat ik ben?' Ze antwoordden: 'Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, en weer anderen zeggen dat u een van de profeten van vroeger bent die is opgestaan.'"

"Toen Jezus eens aan het bidden was en alleen de leerlingen bij hem waren, stelde hij hun de vraag: 'Wie zeggen de mensen dat ik ben?' Ze antwoordden: 'Johannes de Doper, maar anderen zeggen Elia, en weer anderen beweren dat een van de oude profeten is opgestaan.'"

"Toen Jezus eens aan het bidden was en alleen de leerlingen bij hem waren, stelde hij hun de vraag: 'Wie zeggen de mensen dat ik ben?' Ze antwoordden: 'Johannes de Doper, maar anderen zeggen Elia, en weer anderen beweren dat een van de oude profeten is opgestaan.'"

"Jezus was ergens alleen geweest om te bidden. Toen Hij bij Zijn discipelen terugkwam, vroeg Hij: "Wie ben Ik volgens de mensen?" "Sommigen zeggen dat U Johannes de Doper bent," antwoordden zij. "Anderen Elia of één van de oude profeten die uit de dood is teruggekomen."

 

Overdenking van vandaag:

Het evangelie van Lucas herinnert ons eraan dat er zo veel van de grote momenten van Jezus' leven en dienen verbonden zijn met het gebed. Neem een keer een speciaal gekleurde markeerstift en lees het evangelie van Lucas en onderstreep ieder moment dat er gebeden wordt of dat bidden het onderwerp van Jezus' les is. Ga daarna terug en maak een samenvatting van belangrijkste gebeurtenissen die gebonden zijn aan die sessies van gebed. Je zult verbaasd zijn over hoe belangrijk het gebed is voor de open verlossing van Jezus' dienen.  

Petrus' belijdenis van Jezus als de Christus, volgt dit moment van gebed en de discussie die erop volgt. Dit is slechts één van de herinneringen van de Heilige Geest dat vernieuwende inzichten voor leven, geloof en onze trouw vaak gebeuren tijdens onze momenten van gebed. Dit gold voor Jezus en zijn discipelen en zal ongetwijfeld ook waar zijn voor ons.

 

Gebed:

Vader in de hemel, God Almachtig, dank u dat u mij de grote mogelijkheid van gebed geeft. Wetende dat u luistert naar mijn woorden, mijn gedachten en mijn hart is gewoonweg overweldigend. Help me meer te hongeren voor deze bijzondere momenten in uw aanwezigheid. Geef me wijsheid en begrip als ik bid en uw wil zoek. Voer uw wil uit in mijn leven als ik uw aanwezigheid zoek. Ik bid dit alles in Jezus' naam. Amen.

 

Contekst: Lukas 9:18-27

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En het geschiedde, als Hij alleen was biddende, dat de discipelen met Hem waren, en Hij vraagde hen, zeggende: Wie zeggen de scharen, dat Ik ben? En zij, antwoordende, zeiden: Johannes de Doper; en anderen: Elias; en anderen: Dat enig profeet van de ouden opgestaan is. En Hij zeide tot hen: Maar gijlieden, wie zegt gij, dat Ik ben? En Petrus, antwoordende, zeide: De Christus Gods. En Hij gebood hun scherpelijk en beval, dat zij dit niemand zeggen zouden; Zeggende: De Zoon des mensen moet veel lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood en ten derden dage opgewekt worden. En Hij zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij. Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens, die de gehele wereld zou winnen, en zichzelven verliezen, of schade [zijns] [zelfs] lijden? Want zo wie zich Mijns en Mijner woorden zal geschaamd hebben, diens zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij komen zal in Zijn heerlijkheid, en [in] [de] [heerlijkheid] des Vaders, en der heilige engelen. En Ik zeg u waarlijk: Er zijn sommigen dergenen, die hier staan, die den dood niet zullen smaken, totdat zij het Koninkrijk Gods zullen gezien hebben."

"Op een keer, toen hij alleen in gebed was en zijn leerlingen bij hem waren, vroeg hij hun: 'Wie denken de mensen dat ik ben?' Ze antwoordden: 'Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, en weer anderen zeggen dat u een van de profeten van vroeger bent die is opgestaan.' 'En jullie, wie denken jullie dat ik ben?' vroeg hij. Petrus antwoordde: 'De Christus van God!' Streng verbood hij hun er ook maar met iemand over te praten. Ook zei hij: 'De Mensenzoon moet veel lijden: hij zal verworpen worden door de oudsten, de opperpriesters en de schriftgeleerden. Hij zal gedood worden en op de derde dag door God worden opgewekt.' En tegen allen zei hij: 'Wie mij wil volgen, moet zichzelf verloochenen, elke dag zijn kruis opnemen en mijn weg gaan. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen, maar wie zijn leven om mij verliest, zal het redden. Want wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of zichzelf schade toebrengt? Als iemand zich schaamt voor mij en mijn boodschap, zal ook de Mensenzoon zich schamen voor hem, wanneer hij komt in zijn glorie en in de glorie van de Vader en van de heilige engelen. Ik verzeker u: er staan hier mensen die niet zullen sterven voordat zij het koninkrijk van God gezien hebben.'"

"En het geschiedde, terwijl Hij in het gebed alleen was, dat de discipelen in zijn nabijheid waren en Hij vroeg hun en zeide: Wie zeggen de scharen, dat Ik ben? Zij antwoordden en zeiden: Johannes de Doper, anderen: Elia, weer anderen, dat een der oude profeten was opgestaan. Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? Petrus antwoordde en zeide: De Christus Gods. En Hij vermaande hen nadrukkelijk en beval hun dit niemand te zeggen. En Hij zeide: De Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derden dage worden opgewekt. Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens, als hij de gehele wereld wint, maar zichzelf verliest of zelf schade lijdt? Want ieder, die zich voor Mij en voor mijn woorden zal schamen, voor hem zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij komt in zijn heerlijkheid en die van de Vader en de heilige engelen. Ik zeg u in waarheid, er zijn sommigen onder degenen die hier staan, welke voorzeker de dood niet zullen smaken, voordat zij het Koninkrijk Gods gezien hebben."

"Toen Jezus eens aan het bidden was en alleen de leerlingen bij hem waren, stelde hij hun de vraag: 'Wie zeggen de mensen dat ik ben?' Ze antwoordden: 'Johannes de Doper, maar anderen zeggen Elia, en weer anderen beweren dat een van de oude profeten is opgestaan.' Hij zei tegen hen: 'En wie ben ik volgens jullie?' Petrus antwoordde: 'De door God gezonden messias.' Hij beval hun op strenge toon dat tegen niemand te zeggen. Hij zei: 'De Mensenzoon zal veel moeten lijden en door de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden worden verworpen en gedood, maar op de derde dag zal hij uit de dood worden opgewekt.' Tegen allen zei hij: 'Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schade toebrengt? Wie zich schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in de stralende luister die hemzelf, de Vader en de heilige engelen omgeeft. Ik verzeker jullie dat sommigen die hier aanwezig zijn niet zullen sterven voor ze het koninkrijk van God hebben gezien.'"

"Jezus was ergens alleen geweest om te bidden. Toen Hij bij Zijn discipelen terugkwam, vroeg Hij: "Wie ben Ik volgens de mensen?" "Sommigen zeggen dat U Johannes de Doper bent," antwoordden zij. "Anderen Elia of één van de oude profeten die uit de dood is teruggekomen." "En jullie?" vroeg Hij. "Wie ben Ik volgens jullie?" "U bent de Christus, Die door God gestuurd is," antwoordde Petrus. Jezus verbood hun daar met iemand anders over te praten. "Ik moet nog heel veel verschrikkelijke dingen doormaken," zei Hij. "De Hoge Raad zal Mij veroordelen en ter dood laten brengen. Maar op de derde dag zal Ik weer levend worden." Daarna zei Hij tegen allen die bij Hem waren: "Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf volledig onbelangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis dragen en dicht bij Mij blijven. Want wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het redden. Maar wie zijn leven wil vasthouden, zal het verliezen. Wat hebt u eraan de hele wereld te winnen en uzelf te verspelen of schade toe te brengen? Wanneer Ik kom in de schitterende majesteit van mijn Vader, Mijzelf en de heilige engelen, zal Ik Mij schamen voor ieder mens die zich nu voor Mij en Mijn woorden schaamt. Eén ding is zeker: Sommigen die hier bij Mij staan, zullen niet sterven voordat zij het Koninkrijk van God hebben gezien!"

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

6 juni 2027 Lukas 9:17
5 juni 2027 Lukas 9:14-16
4 juni 2027 Lukas 9:11-14
3 juni 2027 Lukas 9:10
2 juni 2027 Lukas 9:7-9
1 juni 2027 Lukas 9:6
31 mei 2027 Lukas 9:3-5
 

Home