Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Zaterdag 5 juni 2027

 

Lukas 9:14-16

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want er waren omtrent vijf duizend mannen. Doch Hij zeide tot Zijn discipelen: Doet hen nederzitten bij zaten, elk van vijftig. En zij deden alzo, en deden hen allen nederzitten. En Hij, de vijf broden en de twee vissen genomen hebbende, zag op naar den hemel, en zegende die, en brak ze, en gaf ze den discipelen, om der schare voor te leggen."

"Het waren er ongeveer vijfduizend. 'Laat ze gaan zitten in groepen van ongeveer vijftig,' beval hij zijn leerlingen. Dat deden ze, ze lieten iedereen gaan zitten. Toen nam Jezus de vijf broden en de twee vissen, sloeg zijn ogen op naar de hemel en sprak er het zegengebed over uit. Hij brak het brood in stukken en gaf die aan de leerlingen om ze aan de mensen uit te delen."

"Er waren ongeveer vijfduizend mensen bijeen. Jezus zei tegen zijn leerlingen: 'Zeg dat ze in groepen van ongeveer vijftig bij elkaar moeten gaan zitten.' Ze deden wat Jezus hun opdroeg en lieten iedereen in groepen bij elkaar zitten. Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel en sprak er het zegengebed over uit. Daarna brak hij het brood en gaf het met de vissen aan zijn leerlingen om aan de menigte uit te delen."

"Er waren ongeveer vijfduizend mensen bijeen. Jezus zei tegen zijn leerlingen: 'Zeg dat ze in groepen van ongeveer vijftig bij elkaar moeten gaan zitten.' Ze deden wat Jezus hun opdroeg en lieten iedereen in groepen bij elkaar zitten. Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel en sprak er het zegengebed over uit. Daarna brak hij het brood en gaf het met de vissen aan zijn leerlingen om aan de menigte uit te delen."

"Want er waren maar liefst 5000 mannen! "Zeg tegen de mensen dat zij op de grond gaan zitten," zei Hij. "In groepen van vijftig." De discipelen deden wat Hij had gezegd. Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel en dankte God ervoor. Daarna brak Hij er stukken af, gaf die aan Zijn discipelen en zij brachten ze naar de mensen."

 

Overdenking van vandaag:

Voor degenen onder ons die dit verhaal hebben gelezen, is er een opvallend detail dat we vaak missen omdat we zo bekend zijn met het verhaal. Jezus trekt rond en verricht zijn taak op een zeer geordende en geplande manier. Dan, middenin het uitvoeren van zijn geordende plan, laat hij het wonderlijke gebeuren.  

Het is zoals het scheppingsverhaal in Genesis 1. Het is verteld met een dergelijke orde en precisie totdat je kijkt wat er werkelijk gebeurt. Het is dan gewoon zo miraculeus dat het niet te beschrijven is. We zien niet vaak de 'koele en berekende' kant van de dingen in dezelfde context als de 'heilige emotionele' kant.  

We hebben de neiging om mensen in te delen als nuchter, ordelijk en voorspelbaar OF emotioneel, expressief en levendig. Echter, de Heer brengt hen samen met een gebed van zegen om meer dan 5000 mensen te voorzien van een picknick. Misschien is het een krachtige les van de noodzaak voor beide typen van benadering en mensen. Misschien is er een steeds sterkere les dat we open en respectvol moeten zijn voor beide benaderingen van dezelfde gebeurtenis.  

God brengt orde in chaos en reikt een zegen uit bij een mogelijke ramp en hij doet het op een nette, ordelijke en wonderbaarlijke wijze.

 

Gebed:

Dank u, mijn God, dat u groter bent dan mijn stereotypen. Dank u dat u mij roept om meer te zijn dan enkel mijn voorkeuren. Dank u dat u orde brengt in de chaos. Dank u dat u zorgt voor structuur. Dank u dat u onbeschrijflijk bent. Dank u dat u soeverein en genadig bent. In Jezus' naam. Amen.

 

Contekst: Lukas 9:11-17

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En de scharen, [dat] verstaande, volgden Hem; en Hij ontving ze, en sprak tot hen van het Koninkrijk Gods; en die genezing van node hadden, maakte Hij gezond. En de dag begon te dalen; en de twaalven, tot Hem komende, zeiden tot Hem: Laat de schare van U, opdat zij, heengaande in de omliggende vlekken en in de dorpen, herberg nemen mogen, en spijze vinden; want wij zijn hier in een woeste plaats. Maar Hij zeide tot hen: Geeft gij hun te eten. En zij zeiden: Wij hebben niet meer dan vijf broden, en twee vissen; tenzij dan dat wij heengaan en spijs kopen voor al dit volk; Want er waren omtrent vijf duizend mannen. Doch Hij zeide tot Zijn discipelen: Doet hen nederzitten bij zaten, elk van vijftig. En zij deden alzo, en deden hen allen nederzitten. En Hij, de vijf broden en de twee vissen genomen hebbende, zag op naar den hemel, en zegende die, en brak ze, en gaf ze den discipelen, om der schare voor te leggen. En zij aten en werden allen verzadigd; en er werd opgenomen, hetgeen hun van de brokken overgeschoten was, twaalf korven."

"Maar de mensen merkten het en volgden hem. Hij stuurde hen niet weg maar sprak hun over het koninkrijk van God en maakte iedereen beter die genezing nodig had. Tegen het einde van de dag kwamen de twaalf hem zeggen: 'Stuur de mensen weg, dan kunnen ze voor onderdak en voedsel naar de dorpen en de boeren in de omgeving; want het is hier erg afgelegen.' 'Geven jullie hun te eten,' zei Jezus. 'Alles wat we hebben, is vijf broden en twee vissen,' zeiden ze. 'Of moeten we voor al die mensen voedsel gaan kopen?' Het waren er ongeveer vijfduizend. 'Laat ze gaan zitten in groepen van ongeveer vijftig,' beval hij zijn leerlingen. Dat deden ze, ze lieten iedereen gaan zitten. Toen nam Jezus de vijf broden en de twee vissen, sloeg zijn ogen op naar de hemel en sprak er het zegengebed over uit. Hij brak het brood in stukken en gaf die aan de leerlingen om ze aan de mensen uit te delen. Ze aten allemaal tot ze genoeg hadden. En de leerlingen haalden op wat er over was: twaalf manden vol brokken."

"Doch de scharen bemerkten het en volgden Hem. En Hij ontving hen en sprak tot hen over het Koninkrijk Gods, en die genezing van node hadden, maakte Hij gezond. En de dag begon te dalen; en de twaalven kwamen bij Hem en zeiden tot Hem: Zend de schare weg, opdat zij naar de dorpen en hoeven in de omtrek gaan om onderdak en spijs te vinden, want wij zijn hier in een eenzame plaats. Maar Hij zeide tot hen: Geeft gij hun te eten. Zij zeiden: Wij hebben niet meer dan vijf broden en twee vissen, of wij zouden moeten heengaan om voor al dit volk voedsel te kopen. Want er waren ongeveer vijfduizend man. En Hij zeide tot zijn discipelen: Laat hen gaan zitten in groepen van ongeveer vijftig. En zij deden het en lieten hen allen nederzitten. Toen nam Hij de vijf broden en de twee vissen, en Hij zag op naar de hemel, sprak de zegen uit en brak ze, en Hij gaf ze aan de discipelen om ze aan de schare voor te zetten. En zij aten en werden allen verzadigd en het overschot werd door hen opgeraapt: twaalf manden met brokken."

"Maar de mensen kwamen het te weten en volgden hem. Hij ontving hen vriendelijk en sprak tot hen over het koninkrijk van God, en degenen die genezing nodig hadden maakte hij weer gezond. De dag liep ten einde. De twaalf kwamen naar hem toe en zeiden: 'Stuur de mensen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omgeving gaan om daar te overnachten en op zoek te gaan naar eten, want dit is een afgelegen plaats.' Maar hij zei tegen hen: 'Geven jullie hun te eten.' Ze zeiden: 'We hebben maar vijf broden en twee vissen. Moeten wij dan eten gaan kopen voor al die mensen?' Er waren ongeveer vijfduizend mensen bijeen. Jezus zei tegen zijn leerlingen: 'Zeg dat ze in groepen van ongeveer vijftig bij elkaar moeten gaan zitten.' Ze deden wat Jezus hun opdroeg en lieten iedereen in groepen bij elkaar zitten. Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel en sprak er het zegengebed over uit. Daarna brak hij het brood en gaf het met de vissen aan zijn leerlingen om aan de menigte uit te delen. De mensen aten en allen werden verzadigd; de stukken brood die overbleven werden opgehaald, twaalf manden vol."

"Maar de mensen begrepen wel waar Hij naar toe ging en liepen achter Hem aan. Jezus bleef vriendelijk en vertelde hun over het Koninkrijk van God en genas degenen die ziek waren. Tegen de avond kwamen de twaalf discipelen bij Hem staan en zeiden: "U moet de mensen nu toch laten gaan! Dan kunnen zij nog eten kopen en onderdak vinden in de dorpen en boerderijen in de omtrek. Want in deze verlaten streek is niets te krijgen." "Geven jullie hun te eten," antwoordde Jezus. "Hoe dan?" vroegen zij. "Wij hebben hier maar vijf broden en twee vissen. Of moeten wij voor al deze mensen eten gaan kopen?" Want er waren maar liefst 5000 mannen! "Zeg tegen de mensen dat zij op de grond gaan zitten," zei Hij. "In groepen van vijftig." De discipelen deden wat Hij had gezegd. Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel en dankte God ervoor. Daarna brak Hij er stukken af, gaf die aan Zijn discipelen en zij brachten ze naar de mensen. Er was genoeg voor iedereen. Er bleven nog heel wat brokken over, wel twaalf manden vol."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

4 juni 2027 Lukas 9:11-14
3 juni 2027 Lukas 9:10
2 juni 2027 Lukas 9:7-9
1 juni 2027 Lukas 9:6
31 mei 2027 Lukas 9:3-5
30 mei 2027 Lukas 9:1-2
29 mei 2027 Lukas 8:54-56
 

Home