Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Maandag 31 mei 2027

 

Lukas 9:3-5

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Hij zeide tot hen: Neemt niets mede tot den weg, noch staven, noch male, noch brood, noch geld; noch iemand van u zal twee rokken hebben. En in wat huis gij ook zult ingaan, blijft aldaar, en gaat van daar uit. En zo wie u niet zullen ontvangen, uitgaande van die stad, schudt ook het stof af van uw voeten, tot een getuigenis tegen hen."

"'Neem niets mee voor onderweg,' zei hij, 'geen staf, geen tas, geen brood of geld en ook geen extra hemd. Vind je ergens onderdak, blijf daar dan tot je weer verder trekt. Kom je in een plaats waar de mensen je niet willen ontvangen, ga er dan weg en sla het stof van je voeten als waarschuwing.'"

"Hij zei tegen hen: 'Neem niets mee voor onderweg, geen stok, geen reistas, geen brood en geen geld, en ook geen extra kleren. Blijf in het huis waar je onderdak hebt gevonden tot je van daar weer verdergaat. Als ze jullie niet willen ontvangen, schud dan het stof van je voeten ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben.'"

"Hij zei tegen hen: 'Neem niets mee voor onderweg, geen stok, geen reistas, geen brood en geen geld, en ook geen extra kleren. Blijf in het huis waar je onderdak hebt gevonden tot je van daar weer verdergaat. Als ze jullie niet willen ontvangen, schud dan het stof van je voeten ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben.'"

"Maar jullie mogen niets meenemen voor onderweg," zei Hij. "Geen wandelstok, geen tas, geen eten, geen geld, zelfs geen extra mantel. Word je in een huis uitgenodigd, blijf daar dan logeren tot je verder gaat naar de volgende plaats. Als ze in een stad niets van je willen weten, moet je daar meteen weggaan. Schud het stof van je voeten af."

 

Overdenking van vandaag:

Sommige mensen zijn vastbesloten om de boodschap van Jezus te verwerpen. Er zijn veel redenen waarom dit zo is, maar ze komen allemaal neer op één waarheid - Satan heeft hun hart vergiftigd voor het goede nieuws van Gods koninkrijk in Jezus Christus.  

Liever dan ons hoofd te blijven stoten tegen een muur die de duivel heeft gebouwd in het hart van iemand, vraagt God ons om verder te gaan in ons streven om anderen te bereiken. Als we in dezelfde familie zijn of kantoor of buurt en regelmatig in hun nabijheid zijn en niet verder komen, dan worden we opgeroepen om ons geloof voor hen na te leven en dat we bidden dat onze acties het geloof zullen aantonen dat we belijden en dat we hen winnen voor de dag van Christus.

 

Gebed:

Vader, geef me alstublieft de wijsheid om de beste manier te kennen om de boodschap van Jezus te delen met al diegenen die ik ken die nog geen christen zijn. Vader, ik erken dat alleen u de barrières kunt afbreken die Satan opricht in het hart van degenen die uw boodschap verwerpen. Help me te weten wanneer ik het beste verder kan gaan en het werk aan u geef. Gebruik alstublieft mijn dagelijkse trouw in het leven van degenen die mij nabij en dierbaar zijn, als één van de invloeden om hun hart te winnen voor Jezus, in wiens naam ik bid. Amen.

 

Contekst: Lukas 9:1-9

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Zijn twaalf discipelen samengeroepen hebbende, gaf Hij hun kracht en macht over al de duivelen, en om ziekten te genezen. En Hij zond hen heen, om te prediken het Koninkrijk Gods, en de kranken gezond te maken. En Hij zeide tot hen: Neemt niets mede tot den weg, noch staven, noch male, noch brood, noch geld; noch iemand van u zal twee rokken hebben. En in wat huis gij ook zult ingaan, blijft aldaar, en gaat van daar uit. En zo wie u niet zullen ontvangen, uitgaande van die stad, schudt ook het stof af van uw voeten, tot een getuigenis tegen hen. En zij, uitgaande, doorgingen al de vlekken, verkondigende het Evangelie, en genezende [de] [zieken] overal. En Herodes, de viervorst, hoorde al de dingen, die van Hem geschiedden; en was twijfelmoedig, omdat van sommigen gezegd werd, dat Johannes van de doden was opgestaan. En van sommigen, dat Elias verschenen was; en [van] anderen, dat een profeet van de ouden was opgestaan. En Herodes zeide: Johannes heb ik onthoofd; wie is nu Deze, van Welken ik zulke dingen hoor? En hij zocht Hem te zien."

"Jezus riep zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de kracht en het gezag om alle demonen uit te drijven en om ziekten te genezen. Toen stuurde hij hen eropuit om het koninkrijk van God te verkondigen en mensen te genezen. 'Neem niets mee voor onderweg,' zei hij, 'geen staf, geen tas, geen brood of geld en ook geen extra hemd. Vind je ergens onderdak, blijf daar dan tot je weer verder trekt. Kom je in een plaats waar de mensen je niet willen ontvangen, ga er dan weg en sla het stof van je voeten als waarschuwing.' Zij gingen op weg, trokken van dorp tot dorp, maakten het evangelie bekend en brachten overal genezing. Herodes, de vorst van Galilea, hoorde wat er allemaal gebeurde. Hij wist niet wat hij ervan denken moest, want sommigen beweerden dat Johannes uit de dood was opgewekt, anderen dat Elia was verschenen, en weer anderen dat een van de profeten van vroeger was opgestaan. Maar Herodes zei: 'Ik heb Johannes toch zelf laten onthoofden! Wie is die man over wie ik zulke dingen hoor?' En hij zocht naar een gelegenheid om hem te zien."

"Toen riep Hij de twaalven samen en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en om ziekten te genezen. En Hij zond hen uit om het Koninkrijk Gods te verkondigen en genezingen te doen, en Hij zeide tot hen: Neemt niets mede voor onderweg, geen staf of reiszak, geen brood of zilvergeld, en hebt ook niet twee hemden bij u. En komt gij ergens in een huis, blijft daar en reist vandaar verder. En zijn er, die u niet willen ontvangen, gaat dan weg uit die stad en schudt het stof af van uw voeten tot een getuigenis tegen hen. Zij gingen heen en trokken de dorpen langs, overal het evangelie predikende en genezingen doende. Herodes, de viervorst, hoorde alles wat er gebeurd was en wist niet wat ervan te denken, omdat door sommigen gezegd werd, dat Johannes uit de doden was opgewekt, door sommigen, dat Elia verschenen was, door anderen, dat een der oude profeten was opgestaan. Maar Herodes zeide: Johannes heb ik zelf laten onthoofden. Wie zou deze zijn, van wie ik zulke dingen hoor? En hij trachtte Hem te zien te krijgen."

"Hij riep de twaalf bij zich en gaf hun macht en gezag over alle demonen, en de kracht om ziekten te genezen. Daarna zond hij hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen. Hij zei tegen hen: 'Neem niets mee voor onderweg, geen stok, geen reistas, geen brood en geen geld, en ook geen extra kleren. Blijf in het huis waar je onderdak hebt gevonden tot je van daar weer verdergaat. Als ze jullie niet willen ontvangen, schud dan het stof van je voeten ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben.' Ze gingen op weg en trokken van de ene plaats naar de andere, terwijl ze het goede nieuws verkondigden en overal zieken genazen. Herodes, de tetrarch, hoorde wat er allemaal gebeurde en raakte in grote verwarring omdat sommigen zeiden dat Johannes uit de dood was opgestaan, terwijl anderen beweerden dat Elia was verschenen, en weer anderen dat een van de oude profeten was opgestaan. Herodes zei: 'Johannes heb ik laten onthoofden; wie is dan degene over wie ik dergelijke dingen hoor?' Hij zocht naar een gelegenheid om hem te ontmoeten."

"Op een dag riep Jezus Zijn twaalf discipelen bij elkaar. Hij gaf hun macht en gezag om boze geesten weg te jagen en ziekten te genezen. Daarna stuurde Hij hen erop uit om iedereen over het Koninkrijk van God te vertellen en zieken te genezen. "Maar jullie mogen niets meenemen voor onderweg," zei Hij. "Geen wandelstok, geen tas, geen eten, geen geld, zelfs geen extra mantel. Word je in een huis uitgenodigd, blijf daar dan logeren tot je verder gaat naar de volgende plaats. Als ze in een stad niets van je willen weten, moet je daar meteen weggaan. Schud het stof van je voeten af." De discipelen gingen de dorpen langs. Ze vertelden overal het goede nieuws en genazen de zieken. Gouverneur Herodes hoorde over de geweldige dingen die Jezus deed en hij wist niet wat hij ervan moest denken. Sommigen zeiden: "Het is Johannes de Doper die weer levend is geworden." Anderen zeiden: "Het is Elia of in ieder geval één van de oude profeten die is teruggekomen uit de dood." Er deden allerlei geruchten de ronde. "Zou het Johannes zijn?" vroeg Herodes zich af. "Maar die heb ik laten onthoofden. En toch hoor ik steeds verhalen over een man die wonderen doet. Wie zou dat toch zijn?" En hij probeerde Jezus te zien te krijgen."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

30 mei 2027 Lukas 9:1-2
29 mei 2027 Lukas 8:54-56
28 mei 2027 Lukas 8:51-53
27 mei 2027 Lukas 8:49-50
26 mei 2027 Lukas 8:45-48
25 mei 2027 Lukas 8:43-44
24 mei 2027 Lukas 8:40-42
 

Home