Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Woensdag 19 mei 2027

 

Lukas 8:24-25

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En zij gingen tot Hem, en wekten Hem op, zeggende: Meester, Meester, wij vergaan! en Hij, opgestaan zijnde, bestrafte den wind en de watergolven, en zij hielden op, en er werd stilte. En Hij zeide tot hen: Waar is uw geloof? Maar zij, bevreesd zijnde, verwonderden zich, zeggende tot elkander: Wie is toch Deze, dat Hij ook de winden en het water gebiedt, en zij zijn Hem gehoorzaam?"

"De leerlingen gingen naar hem toe en maakten hem wakker: 'Meester, meester! We vergaan!' Hij werd wakker en sprak de wind en de golven streng toe; ze kwamen tot rust en het werd stil. Tegen zijn leerlingen zei hij: 'Waar is jullie geloof?' Maar zij waren erg geschrokken en zeiden vol verbazing tegen elkaar: 'Wie is hij toch? Hij geeft zelfs de wind en het water bevelen, en die gehoorzamen hem!'"

"Ze maakten hem wakker en riepen: 'Meester, Meester, we vergaan!' Hij stond op en sprak de wind en de golven bestraffend toe. Daarop ging de wind liggen en kwam het water tot rust. Hij vroeg hun: 'Waar is jullie geloof?' De leerlingen waren geschrokken en zeiden vol verbazing tegen elkaar: 'Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het water zijn bevelen gehoorzamen?'"

"Ze maakten hem wakker en riepen: 'Meester, Meester, we vergaan!' Hij stond op en sprak de wind en de golven bestraffend toe. Daarop ging de wind liggen en kwam het water tot rust. Hij vroeg hun: 'Waar is jullie geloof?' De leerlingen waren geschrokken en zeiden vol verbazing tegen elkaar: 'Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het water zijn bevelen gehoorzamen?'"

"De discipelen maakten Jezus wakker. "Meester! Meester," schreeuwden zij, "wij vergaan!" Jezus bestrafte de wind en het woeste water en onmiddellijk werd het bladstil. "Waar is jullie geloof?" vroeg Hij Zijn discipelen. Zij keken Jezus bang aan. Vol ontzag en verbazing zeiden zij tegen elkaar: "Wat voor man is Hij? Zelfs de wind en het water doen wat Hij zegt!"

 

Overdenking van vandaag:

De vraag antwoordt zichzelf! Alleen de Schepper beheerst de schepping. Geen mens kan dat doen. Alleen God kan de storm tot rust brengen en orde tot de chaos. Deze Jezus is meer dan een man, hij is de Schepper in menselijk vlees! Zijn woorden moeten met geloof en gehoorzaamheid aangenomen worden. Zijn woorden brengen genade, barmhartigheid en vrede!

 

Gebed:

Almachtige God, de Vader van allen, ik prijs u voor uw schepping. Ik moet bekennen dat ik niet voldoende kan vatten wat het betekent dat Jezus volledig u is en toch moest komen onder de beperkingen van het menselijk vlees. Maar ik u loof u voor die genade, en ik geef u mijn leven in gehoorzaamheid aan uw geschenk. In de naam van Jezus. Amen.

 

Contekst: Lukas 8:16-25

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En niemand, die een kaars ontsteekt, bedekt dezelve met een vat, of zet ze onder een bed; maar zet ze op een kandelaar, opdat degenen, die inkomen, het licht zien mogen. Want er is niets verborgen, dat niet openbaar zal worden; noch heimelijk, dat niet bekend zal worden, en in het openbaar komen. Ziet dan, hoe gij hoort; want zo wie heeft, dien zal gegeven worden; en zo wie niet heeft, ook hetgeen hij meent te hebben, zal van hem genomen worden. En Zijn moeder en [Zijn] broeders kwamen tot Hem, en konden bij Hem niet komen, vanwege de schare. En Hem werd geboodschapt [van] [enigen], die zeiden: Uw moeder en Uw broeders staan daar buiten, begerende U te zien. Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Mijn moeder en Mijn broeders zijn dezen, die Gods Woord horen, en datzelve doen. En het geschiedde in een van die dagen, dat Hij in een schip ging, en Zijn discipelen [met] [Hem]; en Hij zeide tot hen: Laat ons overvaren aan de andere zijde van het meer. En zij staken af. En als zij voeren, viel Hij in slaap; en er kwam een storm van wind op het meer, en zij werden vol [waters], en waren in nood. En zij gingen tot Hem, en wekten Hem op, zeggende: Meester, Meester, wij vergaan! en Hij, opgestaan zijnde, bestrafte den wind en de watergolven, en zij hielden op, en er werd stilte. En Hij zeide tot hen: Waar is uw geloof? Maar zij, bevreesd zijnde, verwonderden zich, zeggende tot elkander: Wie is toch Deze, dat Hij ook de winden en het water gebiedt, en zij zijn Hem gehoorzaam?"

"Niemand steekt een olielamp aan en verbergt hem onder een pot of zet hem onder een bed. Nee, je zet hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht kan zien. Want niets is verborgen dat niet aan het licht zal komen, niets is geheim dat niet bekend zal worden en aan het licht zal komen. Let goed op hoe je luistert! Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden; en wie niet heeft, hem zal worden afgenomen zelfs wat hij denkt te hebben.' Zijn moeder en zijn broers waren naar hem toe gegaan, maar ze konden niet bij hem komen, vanwege de menigte. Iemand liet hem weten: 'Buiten staan uw moeder en uw broers; ze willen u zien.' Maar hij gaf dit antwoord: 'Mijn moeder en mijn broers zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.' Op zekere dag stapte Jezus met zijn leerlingen in een boot. 'Laten we naar de overkant van het meer gaan,' zei hij. En ze staken van wal. Onder het varen viel hij in slaap. Er stak een stormwind op, dwars over het meer; de boot begon water te maken en ze liepen groot gevaar. De leerlingen gingen naar hem toe en maakten hem wakker: 'Meester, meester! We vergaan!' Hij werd wakker en sprak de wind en de golven streng toe; ze kwamen tot rust en het werd stil. Tegen zijn leerlingen zei hij: 'Waar is jullie geloof?' Maar zij waren erg geschrokken en zeiden vol verbazing tegen elkaar: 'Wie is hij toch? Hij geeft zelfs de wind en het water bevelen, en die gehoorzamen hem!'"

"Niemand steekt een lamp aan en bedekt die met een vat of zet haar onder een bed, maar hij zet haar op een standaard, opdat wie binnentreden het licht mogen zien. Want er is niets verborgen, dat niet aan het licht zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend worden en aan het licht komen. Ziet dan toe, hoe gij hoort. Want wie heeft, hem zal gegeven worden, en wie niet heeft, ook wat hij meent te hebben, zal hem ontnomen worden. Zijn moeder en broeders kwamen tot Hem en zij konden Hem niet bereiken vanwege de schare. Men boodschapte Hem: Uw moeder en uw broeders staan buiten en willen U zien. Hij antwoordde echter en zeide tot hen: Mijn moeder en mijn broeders zijn dezen, die het woord Gods horen en doen. En het geschiedde op een van die dagen, dat Hij in een schip ging met zijn discipelen, en Hij zeide tot hen: Laten wij oversteken naar de overkant van het meer; en zij staken van wal. En terwijl zij varende waren, viel Hij in slaap. En er sloeg een stormvlaag neder op het meer en zij kregen water in en verkeerden in nood. Toen kwamen zij en maakten Hem wakker en zeiden: Meester, Meester, wij vergaan! En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en de wilde wateren. En zij kwamen tot rust en het werd stil. En Hij zeide tot hen: Waar was uw geloof? En zij werden bevreesd en zeiden met verbazing tot elkander: Wie is toch deze, dat Hij ook aan de winden en aan het water bevelen geeft en zij Hem gehoorzaam zijn?"

"Wie een lamp heeft aangestoken, dooft hem niet meteen weer door hem te bedekken en zet hem ook niet onder een bed, nee, hij plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet. Want niets dat verborgen is blijft geheim; alles wat verborgen is zal bekend worden en aan het licht komen. Let dus goed op hoe jullie luisteren: want wie iets heeft zal nog meer krijgen; maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij denkt te hebben worden ontnomen.' Zijn moeder en zijn broers kwamen naar hem toe, maar ze konden niet bij hem komen vanwege de menigte. Zijn toehoorders zeiden tegen hem: 'Uw moeder en uw broers staan buiten, ze willen u spreken.' Maar hij antwoordde: 'Mijn moeder en mijn broers zijn degenen die naar het woord van God luisteren en ernaar handelen.' Op een van die dagen stapte hij in een boot, samen met zijn leerlingen, en zei tegen hen: 'Laten we naar de overkant van het meer gaan, 'en ze voeren het meer op. Onderweg viel hij in slaap. Er kwam een wervelstorm opzetten, zodat de boot water maakte en dreigde te zinken. Ze maakten hem wakker en riepen: 'Meester, Meester, we vergaan!' Hij stond op en sprak de wind en de golven bestraffend toe. Daarop ging de wind liggen en kwam het water tot rust. Hij vroeg hun: 'Waar is jullie geloof?' De leerlingen waren geschrokken en zeiden vol verbazing tegen elkaar: 'Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het water zijn bevelen gehoorzamen?'"

"Als men een lamp aansteekt, wordt er toch niet iets overheen gezet om het licht te verbergen? Nee, men zet de lamp ergens neer waar iedereen die binnenkomt, hem goed kan zien. Zo zal ook alles wat geheim of verborgen is, aan het licht komen. Het hangt er dus van af hoe u luistert. Want wie iets van God heeft ontvangen, zal er veel bij krijgen. Maar wie niets van God heeft gekregen, zal ook nog kwijtraken wat hij meent te hebben." Zijn moeder en Zijn broers kwamen Hem opzoeken, maar zij konden niet bij Hem komen omdat het huis overvol was. Toen Hij hoorde dat zij buiten stonden te wachten en Hem wilden spreken, zei Hij: "Mijn moeder en mijn broers zijn zij die de woorden van God horen en in praktijk brengen." Op een dag stapte Hij met Zijn discipelen in een boot en zei: "Kom, wij gaan naar de overkant van het meer." Tijdens de overtocht viel Hij in slaap. Plotseling stak een vreselijke storm op. De golven werden zo woest dat het water de boot insloeg. Het werd heel gevaarlijk. De discipelen maakten Jezus wakker. "Meester! Meester," schreeuwden zij, "wij vergaan!" Jezus bestrafte de wind en het woeste water en onmiddellijk werd het bladstil. "Waar is jullie geloof?" vroeg Hij Zijn discipelen. Zij keken Jezus bang aan. Vol ontzag en verbazing zeiden zij tegen elkaar: "Wat voor man is Hij? Zelfs de wind en het water doen wat Hij zegt!"

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

18 mei 2027 Lukas 8:22-24
17 mei 2027 Lukas 8:19-21
16 mei 2027 Lukas 8:16-18
15 mei 2027 Lukas 8:15
14 mei 2027 Lukas 8:14
13 mei 2027 Lukas 8:13
12 mei 2027 Lukas 8:11-12
 

Home