Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Maandag 26 april 2027

 

Lukas 7:16-17

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En vreze beving hen allen, en zij verheerlijkten God, zeggende: Een groot Profeet is onder ons opgestaan, en God heeft Zijn volk bezocht. En dit gerucht van Hem ging uit in geheel Judea, en in al het omliggende land."

"De mensen raakten diep onder de indruk en ze begonnen God te eren: 'Een groot profeet is onder ons opgestaan; God heeft zich om zijn volk bekommerd.' Wat Jezus hier gedaan had, werd al gauw bekend, in heel het Joodse land en daarbuiten."

"Allen werden vervuld van ontzag en loofden God met de woorden: 'Een groot profeet is onder ons opgestaan, 'en: 'God heeft zich om zijn volk bekommerd!' Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Judea en in de wijde omtrek."

"Allen werden vervuld van ontzag en loofden God met de woorden: 'Een groot profeet is onder ons opgestaan, 'en: 'God heeft zich om zijn volk bekommerd!' Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Judea en in de wijde omtrek."

"Er ging een golf van ontzag door de mensen. Zij eerden en prezen God. "Wat een geweldige profeet heeft God naar ons toegestuurd! Vandaag hebben wij gezien wat God kan doen!" zeiden zij. Het nieuws over wat gebeurd was, ging door heel Judea en de omliggende streken."

 

Overdenking van vandaag:

Praten over een verbijsterende ervaring: het zien van deze dode jongen opgestaan uit de dood was ongelooflijk. Natuurlijk was er een heilige angst voor Jezus en zijn macht bij degenen die getuige waren van deze gebeurtenis. Zij zagen dat dit niet een truc was, maar dat de kracht en aanwezigheid van God zelf te zien was.  

Lof en belijdenis van Gods grootheid waren de juiste antwoorden op een dergelijke gebeurtenis. Ze realiseerden zich dat ze het werk en de zorg van God zien. Ze voelden ook dat het belangrijk was om dit nieuws met anderen te delen.  

Heilige angst, lof, erkenning van Gods grootheid en evangelisatie zijn de goede reacties die zij voortbrengen. Dit moeten ook onze antwoorden zijn op het machtige werk van God in onze tijd.

 

Gebed:

Geef me de ogen van geloof, O heilige God, om te zien en het geestelijk inzicht om te weten hoe ik u het beste kan eren en loven voor uw grote daden van zegen, barmhartigheid en genade. U bent heilig God, dus leer mij eerbied. U bent betrokken en bezig met mijn dagelijkse wonden en worstelingen, dus leer me inzicht, zodat ik beter uw werkende hand kan zien. Als u uw aanwezigheid in mijn leven toont, gebruik mij om te helpen het verhaal van uw genade en verlossing aan anderen te verspreiden. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Contekst: Lukas 7:11-17

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En het geschiedde op den volgenden [dag], dat Hij ging naar een stad, genaamd Nain, en met Hem gingen velen van Zijn discipelen, en een grote schare. En als Hij de poort der stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen, [die] een eniggeboren zoon zijner moeder [was], en zij [was] weduwe en een grote schare van de stad [was] met haar. En de Heere, haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen, en zeide tot haar: Ween niet. En Hij ging toe, en raakte de baar aan; (de dragers nu stonden stil) en Hij zeide: Jongeling, Ik zeg u, sta op! En de dode zat overeind, en begon te spreken. En Hij gaf hem aan zijn moeder. En vreze beving hen allen, en zij verheerlijkten God, zeggende: Een groot Profeet is onder ons opgestaan, en God heeft Zijn volk bezocht. En dit gerucht van Hem ging uit in geheel Judea, en in al het omliggende land."

"Daarna ging Jezus naar een stad die Naïn heet. Zijn leerlingen gingen met hem mee en ook een grote menigte mensen. Toen hij de stadspoort naderde, droeg men juist een dode naar buiten. Het was de enige zoon van een weduwe, en een heleboel mensen uit de stad liepen met haar mee. Toen de Heer haar zag, was hij met haar begaan. 'Huil maar niet,' zei hij. Hij ging naar de draagbaar toe en raakte die aan. De dragers hielden stil. 'Jongen,' zei hij, 'ik zeg je: sta op!' En de dode kwam overeind en begon te spreken, en Jezus gaf hem aan zijn moeder terug. De mensen raakten diep onder de indruk en ze begonnen God te eren: 'Een groot profeet is onder ons opgestaan; God heeft zich om zijn volk bekommerd.' Wat Jezus hier gedaan had, werd al gauw bekend, in heel het Joodse land en daarbuiten."

"En het geschiedde kort daarna, dat Hij reisde naar een stad, genaamd Nain. En zijn discipelen reisden met Hem, en een grote schare. Toen Hij dicht bij de stadspoort gekomen was, zie, een dode werd uitgedragen, de enige zoon zijner moeder, die weduwe was, en veel volk uit de stad was bij haar. En toen de Here haar zag, werd Hij met ontferming over haar bewogen en Hij zeide tot haar: Ween niet. En naderbij gekomen raakte Hij de baar aan (de dragers stonden stil) en zeide: Jongeling, Ik zeg u, sta op! En de dode ging overeind zitten en begon te spreken, en Hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees beving hen allen en zij verheerlijkten God, zeggende: Een groot profeet is onder ons opgestaan, en: God heeft naar zijn volk omgezien. En dit gerucht over Hem verbreidde zich in het ganse Joodse land en in de gehele omtrek."

"Niet lang daarna ging Jezus naar een stad die Naïn heet, en zijn leerlingen en een grote menigte gingen met hem mee. Toen hij de poort van de stad naderde, werd er net een dode naar buiten gedragen, de enige zoon van een weduwe. Een groot aantal mensen vergezelde haar. Toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden bewogen en zei tegen haar: 'Weeklaag niet meer.' Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan–de dragers bleven stilstaan–en zei: 'Jongeman, ik zeg je: sta op!' De dode richtte zich op en begon te spreken, en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. Allen werden vervuld van ontzag en loofden God met de woorden: 'Een groot profeet is onder ons opgestaan, 'en: 'God heeft zich om zijn volk bekommerd!' Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Judea en in de wijde omtrek."

"De volgende dag ging Jezus met Zijn discipelen naar het dorp Naïn. Zoals gewoonlijk liepen er drommen mensen achter Hem aan. Bij de poort van het dorp zag Hij een lange begrafenisstoet aankomen. De dode was de enige zoon van een vrouw, die ook haar man al had verloren. Toen Jezus de vrouw zag, kreeg Hij diep medelijden met haar. "Huil maar niet," zei Hij. Hij liep naar de baar en legde Zijn hand erop. De dragers bleven stil staan. "Jongen," zei Hij, "word weer levend." De dode jongen ging zitten en begon te praten. Jezus zei tegen de moeder: "Hier is uw zoon weer." Er ging een golf van ontzag door de mensen. Zij eerden en prezen God. "Wat een geweldige profeet heeft God naar ons toegestuurd! Vandaag hebben wij gezien wat God kan doen!" zeiden zij. Het nieuws over wat gebeurd was, ging door heel Judea en de omliggende streken."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

25 april 2027 Lukas 7:14-15
24 april 2027 Lukas 7:11-13
23 april 2027 Lukas 7:10
22 april 2027 Lukas 7:9
21 april 2027 Lukas 7:6-8
20 april 2027 Lukas 7:2-5
19 april 2027 Lukas 7:1
 

Home