Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Dinsdag 23 april 2019

 

Lukas 7:10

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En die gezonden waren, wedergekeerd zijnde in het huis, vonden den kranken dienstknecht gezond."

"Toen de mannen die gestuurd waren, in het huis terugkwamen, troffen zij daar de knecht gezond aan."

"Toen de vrienden van de centurio terugkeerden naar zijn huis, troffen ze daar de slaaf in goede gezondheid aan."

"Toen de vrienden van de centurio terugkeerden naar zijn huis, troffen ze daar de slaaf in goede gezondheid aan."

"De vrienden van de kapitein gingen het huis weer binnen en zagen dat de knecht helemaal genezen was."

 

Overdenking van vandaag:

Het vertrouwen van de Romeinse soldaat in de macht van Jezus was meer dan gerechtvaardigd! De dienaar waar hij zich zorgen over maakte werd volledig genezen - niet gedeeltelijk genezen, niet tijdelijk genezen, niet genezen in gedeelten, maar helemaal genezen!  

Wanneer we ons leven voor het gezag van Jezus openen, wanneer we zijn woord vertrouwen en doen wat hij zegt, kan Jezus geweldige dingen doen om ons volledige genezing te brengen. De kwestie is niet zijn gezag of zijn macht of zijn genade, maar onze bereidheid om zijn woord te geloven en in zijn werk te vertrouwen.  

Zelfs als we nooit de ervaring van de volledige genezing aan deze kant van de eeuwigheid ervaren, zullen we uiteindelijk naar zijn huis gaan en vinden we ons compleet in elk opzicht.

 

Gebed:

Lieve Almachtige God, ik verwacht de dag dat u mij volledig in elk opzicht maakt. Tot die dag, verbind ik mij ertoe om Jezus op zijn woord te nemen en mijn vertrouwen in hem met mijn volle gehoorzaamheid te tonen. Ik weet dat ik gemaakt ben van stof, sterfelijk in elk opzicht. Maar, Hemelse Vader, ik vertrouw er op dat u mij uw kind gemaakt hebt door de kracht van de Heilige Geest en dat ik mijn relatie met u in perfectie zal ervaren wanneer Jezus komt om me naar huis in heerlijkheid te brengen. Geef mij kracht om dit vertrouwen met passie en overtuiging na te leven. In de naam van Jezus. Amen.

 

Contekst: Lukas 7:1-10

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Nadat Hij nu al Zijn woorden voleindigd had, ten aanhore des volks, ging Hij in te Kapernaum. En een dienstknecht van een zeker hoofdman over honderd, die hem zeer waard was, krank zijnde, lag op zijn sterven. En van Jezus gehoord hebbende, zond hij tot Hem de ouderlingen der Joden, Hem biddende, dat Hij wilde komen, en zijn dienstknecht gezond maken. Dezen nu, tot Jezus gekomen zijnde, baden Hem ernstelijk, zeggende: Hij is waardig, dat Gij hem dat doet; Want hij heeft ons volk lief, en heeft zelf ons de synagoge gebouwd. En Jezus ging met hen. En als Hij nu niet verre van het huis was, zond de hoofdman over honderd tot Hem [enige] vrienden, en zeide tot Hem: Heere, neem de moeite niet; want ik ben niet waardig, dat Gij onder mijn dak zoudt inkomen. Daarom heb ik ook mijzelven niet waardig geacht, om tot U te komen; maar zeg [het] met een woord, en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens, onder de macht [van] [anderen] gesteld, hebbende krijgsknechten onder mij, en ik zeg tot dezen: Ga, en hij gaat; en tot den anderen: Kom! en hij komt; en tot mijn dienstknecht: Doe dat! en hij doet [het]. En Jezus, dit horende, verwonderde Zich over hem; en Zich omkerende, zeide tot de schare, die Hem volgde: Ik zeg ulieden: Ik heb zo groot een geloof zelfs in Israel niet gevonden. En die gezonden waren, wedergekeerd zijnde in het huis, vonden den kranken dienstknecht gezond."

"Na beŽindiging van zijn toespraak tot het volk ging Jezus Kafarnaum binnen. Een Romeins officier daar had een knecht die hij erg waardeerde; de man was ernstig ziek en lag op sterven. Toen de officier van Jezus hoorde, stuurde hij een paar oudsten van de Joden naar hem toe met de vraag of hij zijn knecht wilde komen genezen. Zij gingen naar Jezus toe en drongen er bij hem op aan de officier te helpen. Ze zeiden: 'Die man verdient het, want hij houdt van ons volk en heeft de synagoge hier voor ons laten bouwen.' Jezus ging met hen mee. Toen hij niet ver meer van het huis was, stuurde de officier vrienden met de boodschap: 'Heer, doe geen moeite. Wie ben ik dat u in mijn huis zou komen? Zo wilde ik ook niet zelf naar u toe komen. U hoeft maar een woord te zeggen en mijn knecht is beter. Want ik ben zelf iemand die onder gezag van anderen staat met weer soldaten onder mij. En als ik tegen de een zeg: Ga, dan gaat hij, en tegen de ander: Kom, dan komt hij, en tegen mijn knecht: Doe dit, dan doet hij het.' Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich over de man. Hij draaide zich om naar de mensen die hem volgden en zei: 'Ik zeg u: zo'n groot geloof ben ik zelfs in IsraŽl niet tegengekomen.' Toen de mannen die gestuurd waren, in het huis terugkwamen, troffen zij daar de knecht gezond aan."

"Nadat Hij al zijn woorden ten aanhoren van het volk voleindigd had, ging Hij Kafarnaum binnen. Een slaaf nu van een hoofdman, die deze op hoge prijs stelde, was ernstig ongesteld en lag op sterven. Toen hij van Jezus hoorde, zond hij enige oudsten der Joden tot Hem met het verzoek te komen en zijn slaaf in het leven te behouden. Zij kwamen dan tot Jezus en drongen zeer bij Hem aan, want, zeiden zij, hij is waard, dat Gij dit voor hem doet; want hij heeft ons volk lief en onze synagoge heeft hij gebouwd. En Jezus ging met hen mede. Toen Hij niet ver meer van het huis was, zond de hoofdman vrienden om tot Hem te zeggen: Here, doe geen moeite, want ik ben niet waard, dat Gij onder mijn dak komt; daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht tot U te komen, maar spreek [slechts] een woord en mijn knecht moet herstellen. Want ik neem zelf een ondergeschikte plaats in met soldaten onder mij, en ik zeg tot de een: Ga heen, en hij gaat heen, en tot een ander: Kom, en hij komt, en tot mijn slaaf: Doe dit, en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich over hem, en Zich kerende tot de schare, die Hem volgde, sprak Hij: Ik zeg u, zelfs in Israel heb Ik een zo groot geloof niet gevonden! En toen zij, die gezonden waren, terugkwamen in het huis, vonden zij de slaaf gezond."

"Toen Jezus aan het eind was gekomen van zijn toespraak tot de menigte ging hij KafarnaŁm in. Een centurio die daar woonde had een slaaf die ernstig ziek was en op sterven lag; de centurio was erg op deze slaaf gesteld. Toen hij over Jezus hoorde, zond hij enkele Joodse leiders naar hem toe om hem te vragen bij hem te komen en zijn slaaf van de dood te redden. Toen ze bij Jezus waren gekomen, drongen ze er bij hem op aan mee te gaan. Ze zeiden: 'De man die u dit verzoekt, verdient het dat u hem deze gunst bewijst. Want hij is ons volk goedgezind en heeft voor ons de synagoge laten bouwen.' Jezus ging samen met hen op weg. Hij was al niet ver meer van het huis verwijderd, toen de centurio enkele vrienden naar hem toe stuurde met de mededeling: 'Heer, spaar u de moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom ook achtte ik mij niet waardig om zelf naar u toe te gaan. Maar u hoeft maar te spreken en mijn knecht zal genezen zijn. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft, en als ik tegen een soldaat zeg: "Ga!" dan gaat hij, en tegen een andere: "Kom!" dan komt hij, en als ik tegen mijn slaaf zeg: "Doe dit!" dan doet hij het.' Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich over hem; hij keerde zich om naar de menigte die hem volgde en zei: 'Ik zeg jullie, zelfs in IsraŽl heb ik niet zo'n groot geloof gevonden!' Toen de vrienden van de centurio terugkeerden naar zijn huis, troffen ze daar de slaaf in goede gezondheid aan."

"Nadat Jezus was uitgesproken, ging Hij het plaatsje KapernaŁm in. Een kapitein van het Romeinse leger had een knecht die veel voor hem betekende. Die knecht was ernstig ziek geworden en lag op sterven. Toen de kapitein over Jezus hoorde, stuurde hij enkele voorname Joodse burgers naar Hem toe met de vraag of Hij wilde komen om zijn knecht te genezen. Zij kwamen bij Jezus en vroegen Hem dringend of Hij wilde meegaan om de man te helpen. "Als er ťťn is die verdient dat U hem helpt, is hij het wel!" zeiden ze. "Hij houdt van ons volk en heeft zelfs op eigen kosten een synagoge voor ons laten bouwen." Jezus ging met hen mee. Maar toen Hij bijna bij het huis was, stuurde de kapitein een paar vrienden naar Hem toe met de boodschap: "Here, ik wil het U verder niet lastig maken. Ik ben het niet waard dat U in mijn huis komt. Daarom heb ik het ook niet gedurfd zelf naar U toe te komen. Eťn woord van U is genoeg om mijn knecht te genezen. Want ik moet doen wat mijn overste zegt. En mijn soldaten moeten doen wat ik zeg. Als ik tegen de ťťn zeg: 'Ga', gaat hij. En tegen de ander: 'Kom', komt hij. En zeg ik tegen mijn knecht: 'Doe dit', dan doet hij het." Jezus was verbaasd. "Hebt u dat gehoord?" zei Hij tegen de mensen die met Hem waren meegekomen. "Nergens in IsraŽl heb Ik iemand ontdekt die zoveel vertrouwen in Mij heeft!" De vrienden van de kapitein gingen het huis weer binnen en zagen dat de knecht helemaal genezen was."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

22 april 2019 Lukas 7:9
21 april 2019 Lukas 7:6-8
20 april 2019 Lukas 7:2-5
19 april 2019 Lukas 7:1
18 april 2019 Lukas 6:47-49
17 april 2019 Lukas 6:46
16 april 2019 Lukas 6:43-45
 

Home