Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Donderdag 22 april 2027

 

Lukas 7:9

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Jezus, dit horende, verwonderde Zich over hem; en Zich omkerende, zeide tot de schare, die Hem volgde: Ik zeg ulieden: Ik heb zo groot een geloof zelfs in Israel niet gevonden."

"Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich over de man. Hij draaide zich om naar de mensen die hem volgden en zei: 'Ik zeg u: zo'n groot geloof ben ik zelfs in IsraŽl niet tegengekomen.'"

"Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich over hem; hij keerde zich om naar de menigte die hem volgde en zei: 'Ik zeg jullie, zelfs in IsraŽl heb ik niet zo'n groot geloof gevonden!'"

"Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich over hem; hij keerde zich om naar de menigte die hem volgde en zei: 'Ik zeg jullie, zelfs in IsraŽl heb ik niet zo'n groot geloof gevonden!'"

"Jezus was verbaasd. "Hebt u dat gehoord?" zei Hij tegen de mensen die met Hem waren meegekomen. "Nergens in IsraŽl heb Ik iemand ontdekt die zoveel vertrouwen in Mij heeft!"

 

Overdenking van vandaag:

Jezus hield er van om zijn toehoorders te shockeren. Dit deed hij soms door buitenstaanders de helden van zijn verhalen en acties te maken. Zoals het verhaal van de 'Barmhartige Samaritaan' (10:30-37), ZacheŁs (19:1-10), en de weduwe van Sarepta en Našman de Syrische (4:24-30), hier is de Romeinse soldaat de held in deze gebeurtenis, waarmee Jezus de aandacht van zichzelf wegstuurt. Hij wil dat de mensen het belang van het geloof zien dat vertrouwt op zijn gezag in verlossing en redding.  

Voor degenen van ons die al een tijd christen zijn, hebben nieuwe christenen, met name degenen die afkomstig zijn van buiten onze sociale omgeving en onze ervaringen, ons veel te leren over de vreugde van redding. De versheid van hun geloof, de nieuw gevonden vreugde van het kennen van Jezus, en de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd in het leven voor Jezus kunnen ons geloof en onze vreugde vernieuwen terwijl we proberen hen in hun wandel met de Heer aan te moedigen.  

In plaats van problemen in hun nieuwe wandeling met Jezus te zoeken, laten we eens kijken hoe ze een positief voorbeeld voor andere gelovigen zijn.

 

Gebed:

Vader, ik dank u voor uw kinderen die nieuw zijn in uw geestelijke familie en die elkaar die nieuwe en verse vreugde tonen om uw kind te zijn. Gebruik hen die langer christen zijn geweest om deze nieuwere christenen in hun wandel met Jezus aan te moedigen en gebruik de nieuwere christenen als een krachtig voorbeeld van geloof en vertrouwen voor degenen die langer christen zijn geweest. Help elk van ons om onze diepe behoefte aan liefde en waardering voor elkaar te zien. In de naam van Jezus bid ik. Amen.

 

Contekst: Lukas 10:30-37

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Jezus, antwoordende, zeide: Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho, en viel onder de moordenaars, welke, hem ook uitgetogen, en daartoe [zware] slagen gegeven hebbende, heengingen, en lieten [hem] half dood liggen. En bij geval kwam een zeker priester denzelven weg af, en hem ziende, ging hij tegenover [hem] voorbij. En desgelijks ook een Leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij, en zag [hem], en ging tegenover [hem] voorbij. Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij, tot [hem] gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn; en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En des anderen daags weggaande, langde hij twee penningen uit, en gaf ze den waard, en zeide tot hem: Draag zorg voor hem: en zo wat gij meer [aan] [hem] ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven, als ik wederkom. Wie dan van deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn desgenen, die onder de moordenaars gevallen was? En hij zeide: Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga heen, en doe gij desgelijks."

"zei Jezus: 'Er was eens een man die van Jeruzalem naar Jericho ging en door rovers werd overvallen. Ze beroofden hem en sloegen hem en lieten hem halfdood liggen. Nu kwam daar een priester langs, op weg naar Jericho. Hij zag hem liggen, maar ging met een boog om hem heen. Hetzelfde deed een Leviet die daarlangs kwam; ook hij ging toen hij de man zag liggen, met een boog voorbij. Een Samaritaan die op reis was, kwam daar ook langs. Maar toen hij hem zag liggen, was hij met hem begaan. Hij ging naar hem toe, verzorgde zijn wonden met olie en wijn en verbond ze. Toen zette hij hem op zijn eigen ezel en bracht hem naar een herberg waar hij voor hem zorgde. De volgende dag nam hij twee zilverstukken, hij gaf die aan de herbergier en zei: Zorg voor hem, en mocht u meer kosten maken, dan zal ik u betalen als ik terugkom!' En Jezus besloot: 'Wat denkt u? Wie van deze drie is de naaste geweest van de man die in handen viel van de rovers?' 'Degene die zich het lot van de man aantrok,' antwoordde de wetgeleerde. En Jezus zei: 'Ga dan en doe als hij.'"

"Daarop hernam Jezus en zeide: Een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem niet alleen uitschudden, maar ook slagen gaven en weggingen, terwijl zij hem halfdood lieten liggen. Bij geval daalde een priester af langs die weg; en deze zag hem, doch ging aan de overzijde voorbij. Evenzo ging ook een Leviet langs die plaats, en hij zag hem en ging aan de overzijde voorbij. Doch een Samaritaan, die op reis was, kwam in zijn nabijheid, en toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op; en hij zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En de volgende dag stelde hij de waard twee schellingen ter hand en zeide: Verzorg hem en mocht gij meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden, op mijn terugreis. Wie van deze drie dunkt u, dat de naaste geweest is van de man, die in handen der rovers was gevallen? Hij zeide: Die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zeide tot hem: Ga heen, doe gij evenzo."

"Toen vertelde Jezus hem het volgende: 'Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: "Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden." Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?' De wetgeleerde zei: 'De man die medelijden met hem heeft getoond.' Toen zei Jezus tegen hem: 'Doet u dan voortaan net zo.'"

"Als antwoord gaf Jezus hem dit voorbeeld: "Een man reisde van Jeruzalem naar Jericho. Onderweg werd hij door rovers overvallen. Zij rukten hem de kleren van het lijf, sloegen hem bont en blauw en lieten hem halfdood langs de weg liggen. Toevallig kwam een priester langs. Maar toen hij de man zag liggen, ging hij aan de overkant van de weg voorbij. Een tempeldienaar die voorbijkwam, deed hetzelfde en liet de man gewoon liggen. Gelukkig kwam er ook iemand langs die medelijden kreeg toen hij hem daar zag liggen. Het was een Samaritaan, een vijand van de Joden. De Samaritaan knielde naast hem neer, verzorgde zijn wonden met olie en wijn en legde er verband om. Daarna tilde hij hem op zijn ezel en ging er zelf naast lopen. Zij kwamen bij een herberg, waar hij hem verder verzorgde. De volgende morgen gaf hij de herbergier twee zilveren munten en zei: 'Zorg goed voor hem. Mocht dit geld niet genoeg zijn, dan betaal ik de rest de volgende keer wel.' Wat denkt u? Wie van deze drie was de medemens van het slachtoffer van de roofoverval?" "De man die medelijden met hem had," was het antwoord. "Precies," zei Jezus. "Volg zijn voorbeeld dan."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

21 april 2027 Lukas 7:6-8
20 april 2027 Lukas 7:2-5
19 april 2027 Lukas 7:1
18 april 2027 Lukas 6:47-49
17 april 2027 Lukas 6:46
16 april 2027 Lukas 6:43-45
15 april 2027 Lukas 6:41-42
 

Home