Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Donderdag 18 april 2019

 

Lukas 6:47-49

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Een iegelijk, die tot Mij komt, en Mijn woorden hoort, en dezelve doet, Ik zal u tonen, wien hij gelijk is. Hij is gelijk een mens, die een huis bouwde, en groef, en verdiepte, en leide het fondament op een steenrots; als nu de hoge vloed kwam, zo sloeg de waterstroom tegen dat huis aan, en kon het niet bewegen; want het was op de steenrots gegrond. Maar die ze gehoord, en niet gedaan zal hebben, is gelijk een mens, die een huis bouwde op de aarde zonder fondament; tegen hetwelk de waterstroom aansloeg, en het viel terstond, en de val van datzelve huis was groot."

"Iemand die naar mij toe komt, mij hoort en doet wat ik zeg, weet u op wie zo iemand lijkt? Hij lijkt op een man die bij het bouwen van een huis een diepe bouwput heeft gegraven en de fundering op rotsgrond heeft gelegd. Bij een overstroming beukt de rivier tegen dat huis, maar zij kan het huis niet aan het wankelen brengen, want het is stevig gebouwd. Maar iemand die mij hoort en niet doet wat ik zeg, lijkt op een man die een huis zomaar op de grond heeft neergezet zonder fundering. De rivier beukt ertegenaan en meteen stort het in en het is één grote ruïne.'"

"Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden luistert en ernaar handelt: hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was. Wie wel naar mijn woorden luistert maar niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte toen het water ertegen beukte en er alleen een bouwval overbleef.'"

"Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden luistert en ernaar handelt: hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was. Wie wel naar mijn woorden luistert maar niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte toen het water ertegen beukte en er alleen een bouwval overbleef.'"

"Ieder die naar Mij komt luisteren en doet wat Ik zeg, lijkt op een man die een huis bouwt en eerst diep graaft om de fundering op de rots te kunnen leggen. Als bij een overstroming golven tegen zijn huis beuken, blijft het staan, want het is degelijk gebouwd. Maar wie naar Mij luistert en niet doet wat Ik zeg, lijkt op een man die zijn huis zomaar op de grond neerzet, zonder een degelijke fundering te leggen. Als dat huis wordt getroffen door het woeste geweld van een overstroming, stort het onmiddellijk in. Er blijft niets anders van over dan een grote puinhoop."

 

Overdenking van vandaag:

Zo vaak in de moderne westerse cultuur telt intentie meer dan actie en betekent emotie meer dan moeite. In onze zelf-absorberende en innerlijke cultuur komt Jezus en verbindt intentie en actie, emotie en inspanning.  

Simpelweg geraakt worden door Jezus' woorden, gewoon veroordeeld worden door de waarheid, of simpelweg intellectuele aanvaarding van wat Jezus zegt is destructief. Jezus zegt dat passie, overtuiging en geloof zonder verandering van leven, gehoorzaamheid en handeling zinloos zijn.  

Dit ijdel geloof, deze emotie en overtuiging zijn niet alleen kortzichtig of ontbrekend; zij zijn zelf-vernietigend, verspillend en rampzalig. Geloof dat ons niet oproept om te handelen, emotie die ons niet brengt naar beproeving en de overtuiging die ons niet motiveert om te veranderen: ze zijn leeg, nietig en ijdel. Zo'n dergelijke 'godsdienst' wordt een vaccinatie tegen heiligheid, het hebben van een goddelijke karakter en verlossende actie.  

Ik geloof met mijn gehele hart dat Jezus vandaag naar ons zou komen en zeggen dat onze grootste behoefte is te leren om nederig en gelukkig te gehoorzamen.

 

Gebed:

Vergeef me Vader, vergeef ons Vader, voor onze aandacht voor woorden, emoties en passies, terwijl we onze behoefte om te gehoorzamen negeren. Alstublieft hemelse Vader, beweeg me om mijn emoties en overtuigingen in overeenstemming te laten zijn met uw wil en oprecht in mijn acties, door de kracht van uw Heilige Geest. In Jezus' naam wil ik bidden. Amen.

 

Contekst: Lukas 6:43-49

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want het is geen goede boom, die kwade vrucht voortbrengt, en geen kwade boom, die goede vrucht voortbrengt; Want ieder boom wordt uit zijn eigen vrucht gekend; want men leest geen vijgen van doornen, en men snijdt geen druif van bramen. De goede mens brengt het goede voort uit den goeden schat zijns harten; en de kwade mens brengt het kwade voort uit den kwaden schat zijns harten; want uit den overvloed des harten spreekt zijn mond. En wat noemt gij Mij, Heere, Heere! en doet niet hetgeen Ik zeg? Een iegelijk, die tot Mij komt, en Mijn woorden hoort, en dezelve doet, Ik zal u tonen, wien hij gelijk is. Hij is gelijk een mens, die een huis bouwde, en groef, en verdiepte, en leide het fondament op een steenrots; als nu de hoge vloed kwam, zo sloeg de waterstroom tegen dat huis aan, en kon het niet bewegen; want het was op de steenrots gegrond. Maar die ze gehoord, en niet gedaan zal hebben, is gelijk een mens, die een huis bouwde op de aarde zonder fondament; tegen hetwelk de waterstroom aansloeg, en het viel terstond, en de val van datzelve huis was groot."

"'Er is geen goede boom die slechte vruchten geeft en geen slechte boom die goede vruchten geeft. Elke boom kun je kennen aan zijn vruchten. Want je plukt geen vijgen van een doornstruik en van een braamstruik haal je geen druiven. Uit een goed mens komen alleen goede dingen. Hij put uit zijn goede hart, zijn voorraadkamer. Uit een slecht mens komen alleen slechte dingen. Hij put uit een slecht hart. Want zoals het hart is, zo spreken wij.' 'Waarom noemt u mij steeds: Heer, Heer, maar doet u niet wat ik zeg? Iemand die naar mij toe komt, mij hoort en doet wat ik zeg, weet u op wie zo iemand lijkt? Hij lijkt op een man die bij het bouwen van een huis een diepe bouwput heeft gegraven en de fundering op rotsgrond heeft gelegd. Bij een overstroming beukt de rivier tegen dat huis, maar zij kan het huis niet aan het wankelen brengen, want het is stevig gebouwd. Maar iemand die mij hoort en niet doet wat ik zeg, lijkt op een man die een huis zomaar op de grond heeft neergezet zonder fundering. De rivier beukt ertegenaan en meteen stort het in en het is één grote ruïne.'"

"Immers, er is geen goede boom, die slechte vrucht voortbrengt, noch ook een slechte boom, die goede vrucht voortbrengt. Want elke boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend. Want van dorens leest men geen vijgen, en van een braamstruik oogst men geen druif. Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond. Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg? Een ieder, die tot Mij komt en mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u tonen aan wie hij gelijk is. Hij is gelijk aan iemand, die bij het bouwen van een huis diep gegraven en het fundament op de rots gelegd heeft. Toen een watervloed kwam en de stroom tegen dat huis aansloeg, kon hij het niet aan het wankelen brengen, omdat het goed gebouwd was. Doch wie hoort en het niet doet, is gelijk aan iemand, die een huis op de grond bouwt zonder fundament. Toen de stroom daar tegenaan sloeg, stortte het terstond in en het huis werd een grote bouwval."

"Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort, en evenmin brengt een slechte boom goede vruchten voort. Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je geen vijgen en van doornstruiken geen druiven. Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over. Waarom roepen jullie "Heer, Heer" tegen mij, maar doen jullie niet wat ik zeg? Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden luistert en ernaar handelt: hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was. Wie wel naar mijn woorden luistert maar niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte toen het water ertegen beukte en er alleen een bouwval overbleef.'"

"Aan een goede boom komen geen slechte vruchten en aan een slechte boom geen goede. Een boom is te herkennen aan zijn vruchten. Aan een doornstruik komen geen vijgen en aan een braamstruik geen druiven. Zo is het ook met de mensen. Iemand die goed is, doet goede dingen. Iemand die slecht is, doet slechte dingen. Je merkt het vooral aan wat hij zegt. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Hoe haalt u het in uw hoofd Mij 'Here' te noemen? U doet niet eens wat Ik zeg. Ieder die naar Mij komt luisteren en doet wat Ik zeg, lijkt op een man die een huis bouwt en eerst diep graaft om de fundering op de rots te kunnen leggen. Als bij een overstroming golven tegen zijn huis beuken, blijft het staan, want het is degelijk gebouwd. Maar wie naar Mij luistert en niet doet wat Ik zeg, lijkt op een man die zijn huis zomaar op de grond neerzet, zonder een degelijke fundering te leggen. Als dat huis wordt getroffen door het woeste geweld van een overstroming, stort het onmiddellijk in. Er blijft niets anders van over dan een grote puinhoop."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

17 april 2019 Lukas 6:46
16 april 2019 Lukas 6:43-45
15 april 2019 Lukas 6:41-42
14 april 2019 Lukas 6:39-40
13 april 2019 Lukas 6:38
12 april 2019 Lukas 6:37
11 april 2019 Lukas 6:36
 

Home