Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 28 december 2027

 

Romeinen 16:25-27

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die [van] de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt; Den [zelven] alleen wijzen God [zij] door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. <<[De brief aan de Romeinen is geschreven van Korinthe, en gezonden door Febe, de dienares der gemeente die te Kenchreen is.]>>" (Ro 16:25-27 STV)

"God heeft de macht u te sterken overeenkomstig het evangelie dat ik verkondig, de boodschap van Jezus Christus, een goddelijk geheim waarover eeuwenlang het stilzwijgen is bewaard. Maar nu is het op bevel van de eeuwige God onthuld en aan de hand van de profetische geschriften bekendgemaakt aan alle volken, om hen te brengen tot geloof en gehoorzaamheid. Aan hem, de ene en alwijze God, komt alle eer toe door Jezus Christus in alle eeuwigheid. Amen."

"Hem nu, die bij machte is u te versterken (naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen, maar thans geopenbaard en door profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs bekendgemaakt onder alle volken) Hem, de alleen wijze God, zij, door Jezus Christus, de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen."

"Aan hem die bij machte is u kracht te geven, overeenkomstig het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig, overeenkomstig de onthulling van het geheim waarover eeuwenlang gezwegen is, maar dat nu is geopenbaard en op bevel van de eeuwige God door de geschriften van de profeten bij alle volken bekend is geworden om ze tot gehoorzaamheid en geloof te brengen– aan hem, de enige, alwijze God, komt de eer toe, door Jezus Christus, tot in eeuwigheid. Amen."

"God is machtig om u sterk te maken in uw geloof. Dat is het goede nieuws over Jezus Christus dat ik breng. De waarheid over Hem is eeuwenlang verborgen gebleven, maar nu bekendgemaakt. In de Boeken van de profeten werd er al over gesproken. Maar nu heeft de eeuwige God opdracht gegeven dat alle volken het moeten horen, opdat zij Hem gaan gehoorzamen en vertrouwen. Alle lof en eer is voor God (alleen Hij is wijs en verstandig) door Jezus Christus, voor altijd en eeuwig. Amen."

 

Overdenking van vandaag:

God zegent ons niet alleen. Hij richt ons op! Hij maakt ons sterk! Hij laat ons groeien tot vaste en ware discipelen. Hij doet dit op vele manieren. Eén van de belangrijkste is echter door de woorden van de Heilige Geest geïnspireerd en met ons gedeeld door Jezus' vroege discipelen.  

Nu dit jaar het einde nadert en een andere aan de deur staat, laten we een hernieuwde belofte maken om iedere dag tijd te besteden aan de bijbel. Laten we dit krachtige gereedschap en deze geweldige bron voor leven niet verbannen tot een boek voor aan de koffietafel of een goede talisman om met ons mee te nemen naar de kerk.

 

Gebed:

Ik dank u, God, voor uw Geest die uw boodschap uitademde via menselijke vertegenwoordigers. Ik dank u voor die menselijke partners die de boodschap van de Geest met ons deelden in de geschriften. Ik dank u voor de vele precieze vertalingen van de bijbel die voor ons heden beschikbaar zijn. Ik dank u voor de vrijheid om een exemplaar van de bijbel in mijn huis te hebben. Help me alstublieft de ongelooflijke zegening van uw geschreven woord niet te verkwisten. In Jezus' naam wil ik bidden. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

27 december 2027 2 Korinthiërs 9:10
26 december 2027 Johannes 3:17
25 december 2027 Johannes 1:14
24 december 2027 Johannes 3:16
23 december 2027 Johannes 1:1
22 december 2027 1 Timothëus 6:18
21 december 2027 Romeinen 15:12
 

Home