Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 12 januari 2027

 

Jozua 1:14-15

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Laat uw vrouwen, uw kleine kinderen, en uw vee blijven in het land, dat Mozes ulieden aan deze zijde van de Jordaan gegeven heeft; maar gijlieden zult gewapend trekken, voor het aangezicht uwer broederen, alle strijdbare helden, en zult hen helpen; Totdat de HEERE uw broederen rust geve, als ulieden, en dat zij ook erfelijk bezitten het land, dat de HEERE, uw God, hun geeft; alsdan zult gijlieden wederkeren tot het land uwer erfenis, en zult het erfelijk bezitten, dat Mozes, de knecht des HEEREN, ulieden gegeven heeft, aan deze zijde van de Jordaan, tegen den opgang der zon." (Joz 1:14-15 STV)

"Jullie vrouwen en kinderen kunnen hier blijven, evenals je vee. Maar zelf moeten jullie eerst de andere stammen helpen. Trek daarom goed bewapend voor hen uit, met al je dappere helden. Als de Heer hun het land dat hij heeft beloofd, in bezit heeft gegeven en ook zij veilig kunnen wonen, mogen jullie terugkeren. Dan kunnen jullie je vestigen in het land dat Mozes, de dienaar van de Heer, jullie gegeven heeft ten oosten van de Jordaan.'"

"uw vrouwen, uw kleine kinderen en uw vee mogen blijven in het land, dat Mozes u gegeven heeft aan de overzijde van de Jordaan, maar gij zult, ten strijde toegerust, aan de spits uwer broeders optrekken, alle dappere helden, en gij zult hen helpen, totdat de HERE uw broeders rust geschonken heeft evenals u, en ook zij bezit genomen hebben van het land dat de HERE, uw God, hun geven zal. Dan moogt gij terugkeren naar uw eigen land en dat in bezit nemen, hetwelk Mozes, de knecht des HERE, u gegeven heeft aan de overzijde van de Jordaan in het oosten."

"En Mozes zei verder dat uw vrouwen, kinderen en vee in dit gebied mogen blijven dat hij u aan deze zijde van de Jordaan heeft toegewezen. Maar alle weerbare mannen onder u moeten hun broeders in slagorde voorgaan in de strijd om ze te steunen, totdat de HEER u allemaal vrede geeft en ook zij het gebied in bezit hebben genomen dat de HEER, uw God, hun geeft. Pas dan mag u teruggaan en uw eigen gebied in bezit nemen dat Mozes, de dienaar van de HEER, u ten oosten van de Jordaan heeft toegewezen.'"

"Daarom mogen uw vrouwen, kinderen en het vee hier blijven, maar uw troepen moeten volledig bewapend de andere stammen over de Jordaan leiden en hen helpen het land aan de overzijde van de rivier te veroveren; blijf bij hen tot de verovering is voltooid en uw broeders zich ook in alle rust kunnen vestigen. Pas dan mag u zich hier aan de oostzijde van de Jordaan vestigen."

 

Overdenking van vandaag:

Ik vind het zo makkelijk om het eerst te denken aan mijn wensen en mijn veiligheid. Ik wil niet egoļstisch zijn, maar als het gaat om besluiten nemen over de investering van mijn tijd, is het zo makkelijk voor mij om dingen alleen vanuit MIJN perspectief te zien.  

Maar met Gods volk, is het een "wij" en "ons" perspectief dat belangrijk is, niet een "ik" en "mijn" perspectief. De stammen van het oosten van Israėl hadden hun Beloofde Land bereikt. Maar zij mochten niet stoppen met de strijd en zich daar vestigen totdat alle mensen van God veilig waren in hun vaderland. Hetzelfde geldt voor ons in Gods koninkrijk vandaag. Wij kijken niet alleen naar onze behoeften, maar ook naar die van onze broeders en zusters in Christus.

 

Gebed:

Liefdevolle Vader, geef me alstublieft een meer vergevend en mild hart, zodat ik vandaag beter de liefde kan tonen aan een strijdende broeder of zuster in Christus. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

11 januari 2027 Galaten 5:6
10 januari 2027 2 Korinthiėrs 4:5
9 januari 2027 Psalm 2:11-12
8 januari 2027 Jozua 4:24
7 januari 2027 Psalm 130:7
6 januari 2027 2 Korinthiėrs 4:18
5 januari 2027 Psalm 3:3
 

Home